FORVALTNINGSDATABASEN

MANDAL, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MANDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 121 50 171 118 31 149 3 19 22
1981 130 53 183 127 32 159 3 21 24
1982 127 56 183 123 33 156 4 23 27
1983 139 60 199 134 36 170 5 24 29
1984 140 72 212 135 35 170 5 37 42
1985 133 74 207 130 33 163 3 41 44
1986 127 72 199 123 32 155 4 40 44
1987 130 74 204 125 32 157 5 42 47
1988 130 82 212 124 33 157 6 49 55
1989 126 84 210 121 32 153 5 52 57
1990 121 85 206 118 31 149 3 54 57
1991 123 87 210 119 38 157 4 49 53
1992 117 95 212 113 41 154 4 54 58
1993 116 87 203 110 41 151 6 46 52
1994 96 97 193 91 44 135 5 53 58
1995 103 98 201 97 40 137 6 58 64
1996 101 93 194 95 46 141 6 47 53
1997 98 88 186 94 45 139 4 43 47
1998 109 98 207 105 51 156 4 47 51
1999 113 107 220 101 43 144 12 64 76
2000 74 47 121 73 29 102 1 18 19
2001 81 60 141 75 35 110 6 25 31
2002 78 66 144 74 43 117 4 23 27
2003 70 62 132 66 40 106 4 22 26
2004 67 64 131 62 36 98 5 28 33
2005 68 63 131 62 30 92 6 33 39
2006 65 69 134 59 30 89 6 39 45
2007 55 61 116 53 32 85 2 29 31
2008 46 55 101 43 31 74 3 24 27
2009 45 53 98 44 32 76 1 21 22
2010 51 62 113 48 39 87 3 23 26
2011 62 77 139 53 46 99 9 31 40
2012 58 82 140 49 51 100 9 31 40
2013 55 75 130 51 51 102 4 24 28
2014 51 77 128 46 51 97 5 26 31
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MANDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 119.5 39.7 159.2 118.0 31.0 149.0 1.5 8.7 10.2
1981 128.4 41.9 170.3 127.0 32.0 159.0 1.4 9.9 11.3
1982 124.8 45.5 170.3 123.0 33.0 156.0 1.8 12.5 14.3
1983 136.8 48.2 185.0 134.0 36.0 170.0 2.8 12.2 15.0
1984 137.4 51.8 189.2 135.0 35.0 170.0 2.4 16.8 19.2
1985 131.6 51.1 182.7 130.0 33.0 163.0 1.6 18.1 19.7
1986 125.1 49.9 175.0 123.0 32.0 155.0 2.1 17.9 20.0
1987 127.2 51.9 179.1 125.0 32.0 157.0 2.2 19.9 22.1
1988 126.7 55.8 182.5 124.0 33.0 157.0 2.7 22.8 25.5
1989 123.2 57.6 180.8 121.0 32.0 153.0 2.2 25.6 27.8
1990 119.6 56.2 175.8 118.0 31.0 149.0 1.6 25.2 26.8
1991 120.8 60.0 180.8 119.0 38.0 157.0 1.9 22.0 23.8
1992 114.5 66.8 181.3 113.0 41.0 154.0 1.5 25.8 27.3
1993 112.1 61.5 173.6 110.0 41.0 151.0 2.1 20.5 22.6
1994 93.5 71.0 164.5 91.0 44.0 135.0 2.5 27.0 29.5
1995 99.8 69.7 169.4 97.0 40.0 137.0 2.8 29.7 32.4
1996 97.7 72.2 169.9 95.0 46.0 141.0 2.7 26.1 28.9
1997 96.2 68.7 164.9 94.0 45.0 139.0 2.2 23.7 25.9
1998 107.2 74.6 181.8 105.0 51.0 156.0 2.2 23.6 25.8
1999 106.3 77.6 183.9 101.0 43.0 144.0 5.3 34.6 39.9
2000 73.5 38.9 112.4 73.0 29.0 102.0 0.5 9.9 10.4
2001 78.9 48.6 127.5 75.0 35.0 110.0 3.9 13.6 17.5
2002 76.2 55.6 131.8 74.0 43.0 117.0 2.2 12.6 14.8
2003 68.0 53.0 121.0 66.0 40.0 106.0 2.0 13.0 15.0
2004 64.1 54.0 118.1 62.0 36.0 98.0 2.1 18.0 20.1
2005 65.3 51.8 117.1 62.0 30.0 92.0 3.3 21.9 25.1
2006 62.4 54.6 117.0 59.0 30.0 89.0 3.4 24.6 28.0
2007 54.0 50.1 104.1 53.0 32.0 85.0 1.0 18.1 19.1
2008 45.0 45.1 90.1 43.0 31.0 74.0 2.0 14.1 16.1
2009 44.5 44.2 88.7 44.0 32.0 76.0 0.5 12.2 12.7
2010 49.6 51.5 101.1 48.0 39.0 87.0 1.6 12.5 14.1
2011 58.0 63.5 121.4 53.0 46.0 99.0 5.0 17.5 22.4
2012 52.2 69.6 121.8 49.0 51.0 100.0 3.2 18.6 21.8
2013 53.4 64.4 117.8 51.0 51.0 102.0 2.4 13.4 15.8
2014 48.4 66.2 114.6 46.0 51.0 97.0 2.4 15.2 17.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MANDAL (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 171 0.1 159.2 0.1
1981 183 0.1 170.3 0.1
1982 183 0.1 170.3 0.1
1983 199 0.1 185.0 0.1
1984 212 0.1 189.2 0.1
1985 207 0.1 182.7 0.1
1986 199 0.1 175.0 0.1
1987 204 0.1 179.1 0.1
1988 212 0.1 182.5 0.1
1989 210 0.1 180.8 0.1
1990 206 0.1 175.8 0.1
1991 210 0.1 180.8 0.1
1992 212 0.1 181.3 0.1
1993 203 0.1 173.6 0.1
1994 193 0.1 164.5 0.1
1995 201 0.1 169.4 0.1
1996 194 0.1 169.9 0.1
1997 186 0.1 164.9 0.1
1998 207 0.1 181.8 0.1
1999 220 0.1 183.9 0.1
2000 121 0.1 2.4 112.4 0.1
2001 141 0.1 2.7 127.5 0.1
2002 144 0.1 2.7 131.8 0.1
2003 132 0.1 2.4 121.0 0.1
2004 131 0.1 2.3 118.1 0.1
2005 131 0.1 2.3 117.1 0.1
2006 134 0.1 2.3 117.0 0.1
2007 116 0.1 1.9 104.1 0.1
2008 101 0.1 1.6 90.1 0.1
2009 98 0.1 1.6 88.7 0.1
2010 113 0.1 1.9 101.1 0.1
2011 139 0.1 2.2 121.4 0.1
2012 140 0.1 2.2 121.8 0.1
2013 130 0.1 2.1 117.8 0.1
2014 128 0.1 2.0 114.6 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MANDAL (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 41 36.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 64 57.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 3.8
FINANSDEPARTEMENTET 16 14.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MANDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 41 36.7
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 47 41.9
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.2
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 3.8
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 16 14.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MANDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:36 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I MANDAL KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
4:7:15:13:16 AGDER POLITIDISTRIKT MANDAL POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 41 36.7
90:2:9:20 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 47 41.9
90:2:2:10:15 NAV VEST-AGDER NAV MANDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.2
13:9:2:2:13 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR MANDAL TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 3.8
16:3:3:18 SKATT SØR SKATT SØR AVD MANDAL FINANSDEPARTEMENTET 16 14.5