FORVALTNINGSDATABASEN

TIME, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TIME (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 92 44 136 89 28 117 3 16 19
1981 99 44 143 93 25 118 6 19 25
1982 97 47 144 92 22 114 5 25 30
1983 93 56 149 89 30 119 4 26 30
1984 95 54 149 91 28 119 4 26 30
1985 91 56 147 87 28 115 4 28 32
1986 94 56 150 90 33 123 4 23 27
1987 94 66 160 89 36 125 5 30 35
1988 82 64 146 78 39 117 4 25 29
1989 73 74 147 70 45 115 3 29 32
1990 70 76 146 65 42 107 5 34 39
1991 76 81 157 72 50 122 4 31 35
1992 72 85 157 68 50 118 4 35 39
1993 54 93 147 49 41 90 5 52 57
1994 131 86 217 125 44 169 6 42 48
1995 44 96 140 41 52 93 3 44 47
1996 46 105 151 42 43 85 4 62 66
1997 45 103 148 40 45 85 5 58 63
1998 46 110 156 40 44 84 6 66 72
1999 37 86 123 35 41 76 2 45 47
2000 22 40 62 21 24 45 1 16 17
2001 24 42 66 22 22 44 2 20 22
2002 30 67 97 27 30 57 3 37 40
2003 33 62 95 31 31 62 2 31 33
2004 32 66 98 30 30 60 2 36 38
2005 31 65 96 29 32 61 2 33 35
2006 28 73 101 25 42 67 3 31 34
2007 40 62 102 40 35 75 27 27
2008 38 55 93 36 33 69 2 22 24
2009 36 53 89 36 29 65 24 24
2010 35 46 81 34 27 61 1 19 20
2011 35 54 89 34 31 65 1 23 24
2012 41 54 95 38 27 65 3 27 30
2013 43 52 95 40 24 64 3 28 31
2014 45 49 94 41 22 63 4 27 31
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TIME (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 91.0 36.4 127.4 89.0 28.0 117.0 2.0 8.4 10.4
1981 96.8 35.8 132.6 93.0 25.0 118.0 3.8 10.8 14.6
1982 95.2 36.3 131.5 92.0 22.0 114.0 3.2 14.4 17.5
1983 91.5 45.1 136.6 89.0 30.0 119.0 2.5 15.1 17.6
1984 93.3 42.4 135.6 91.0 28.0 119.0 2.3 14.4 16.6
1985 89.3 44.2 133.6 87.0 28.0 115.0 2.3 16.2 18.6
1986 92.3 45.4 137.8 90.0 33.0 123.0 2.3 12.4 14.8
1987 90.7 51.4 142.2 89.0 36.0 125.0 1.7 15.4 17.1
1988 79.2 51.6 130.8 78.0 39.0 117.0 1.2 12.6 13.8
1989 70.9 58.7 129.5 70.0 45.0 115.0 0.9 13.7 14.5
1990 66.9 59.1 126.0 65.0 42.0 107.0 1.9 17.1 19.0
1991 73.1 66.2 139.3 72.0 50.0 122.0 1.1 16.2 17.3
1992 69.2 67.3 136.5 68.0 50.0 118.0 1.1 17.3 18.5
1993 50.9 66.1 116.9 49.0 41.0 90.0 1.9 25.0 26.9
1994 127.5 68.5 196.0 125.0 44.0 169.0 2.5 24.5 27.0
1995 43.0 75.4 118.4 41.0 52.0 93.0 2.0 23.4 25.4
1996 43.4 72.9 116.4 42.0 43.0 85.0 1.4 30.0 31.4
1997 41.8 71.8 113.7 40.0 45.0 85.0 1.9 26.8 28.7
1998 41.9 71.8 113.7 40.0 44.0 84.0 1.9 27.9 29.7
1999 36.3 63.3 99.6 35.0 41.0 76.0 1.3 22.4 23.6
2000 21.5 35.3 56.8 21.0 24.0 45.0 0.5 11.3 11.8
2001 23.1 36.3 59.4 22.0 22.0 44.0 1.1 14.3 15.4
2002 28.6 54.7 83.2 27.0 30.0 57.0 1.6 24.6 26.2
2003 32.1 52.1 84.2 31.0 31.0 62.0 1.1 21.1 22.2
2004 31.3 53.2 84.5 30.0 30.0 60.0 1.3 23.2 24.5
2005 30.3 54.3 84.6 29.0 32.0 61.0 1.3 22.3 23.6
2006 26.6 62.2 88.8 25.0 42.0 67.0 1.6 20.2 21.8
2007 40.0 51.0 91.0 40.0 35.0 75.0 16.0 16.0
2008 37.7 47.7 85.4 36.0 33.0 69.0 1.7 14.7 16.4
2009 36.0 45.4 81.4 36.0 29.0 65.0 16.4 16.4
2010 34.8 40.6 75.4 34.0 27.0 61.0 0.8 13.6 14.4
2011 34.6 46.6 81.2 34.0 31.0 65.0 0.6 15.6 16.2
2012 39.6 45.6 85.2 38.0 27.0 65.0 1.6 18.6 20.2
2013 41.3 42.3 83.6 40.0 24.0 64.0 1.3 18.3 19.6
2014 42.8 40.0 82.8 41.0 22.0 63.0 1.8 18.0 19.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TIME (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 136 0.1 127.4 0.1
1981 143 0.1 132.6 0.1
1982 144 0.1 131.5 0.1
1983 149 0.1 136.6 0.1
1984 149 0.1 135.6 0.1
1985 147 0.1 133.6 0.1
1986 150 0.1 137.8 0.1
1987 160 0.1 142.2 0.1
1988 146 0.1 130.8 0.1
1989 147 0.1 129.5 0.1
1990 146 0.1 126.0 0.1
1991 157 0.1 139.3 0.1
1992 157 0.1 136.5 0.1
1993 147 0.1 116.9 0.1
1994 217 0.1 196.0 0.1
1995 140 0.1 118.4 0.1
1996 151 0.1 116.4 0.1
1997 148 0.1 113.7 0.1
1998 156 0.1 113.7 0.1
1999 123 0.1 99.6 0.1
2000 62 0.0 1.1 56.8 0.0
2001 66 0.0 1.1 59.4 0.0
2002 97 0.1 1.6 83.2 0.1
2003 95 0.1 1.5 84.2 0.1
2004 98 0.1 1.5 84.5 0.1
2005 96 0.1 1.4 84.6 0.1
2006 101 0.1 1.4 88.8 0.1
2007 102 0.1 1.4 91.0 0.1
2008 93 0.1 1.2 85.4 0.1
2009 89 0.1 1.2 81.4 0.1
2010 81 0.1 1.1 75.4 0.1
2011 89 0.1 1.2 81.2 0.1
2012 95 0.1 1.3 85.2 0.1
2013 95 0.1 1.2 83.6 0.1
2014 94 0.1 1.2 82.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TIME (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 23.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 12.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 19.6
FINANSDEPARTEMENTET 27 23.1
KULTURDEPARTEMENTET 5 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TIME (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 23.4
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 12.7
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 19.6
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 27 23.1
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TIME (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:15 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET BRYNE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 23.4
90:2:2:11:38 NAV ROGALAND NAV TIME ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 12.7
4:7:15:14:18 ROGALAND POLITIDISTRIKT TIME LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 19.6
16:3:4:8 SKATT VEST SKATT VEST AVD BRYNE FINANSDEPARTEMENTET 27 23.1
89:51:6:51 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I TIME BRYNE OG UNDHEIM SOKN KULTURDEPARTEMENTET 5 4.0