FORVALTNINGSDATABASEN

SOLA, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SOLA (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 135 46 181 135 33 168 13 13
1981 150 59 209 148 39 187 2 20 22
1982 158 65 223 155 46 201 3 19 22
1983 155 65 220 153 44 197 2 21 23
1984 175 63 238 168 40 208 7 23 30
1985 185 66 251 179 40 219 6 26 32
1986 221 84 305 215 51 266 6 33 39
1987 214 99 313 208 70 278 6 29 35
1988 187 86 273 181 59 240 6 27 33
1989 178 96 274 170 61 231 8 35 43
1990 208 109 317 201 68 269 7 41 48
1991 207 108 315 203 67 270 4 41 45
1992 218 113 331 206 72 278 12 41 53
1993 209 122 331 199 72 271 10 50 60
1994 204 101 305 192 62 254 12 39 51
1995 193 122 315 181 73 254 12 49 61
1996 204 126 330 192 73 265 12 53 65
1997 198 120 318 187 78 265 11 42 53
1998 203 124 327 195 78 273 8 46 54
1999 218 124 342 208 85 293 10 39 49
2000 199 101 300 196 76 272 3 25 28
2001 209 109 318 205 78 283 4 31 35
2002 209 120 329 207 89 296 2 31 33
2003 75 83 158 72 55 127 3 28 31
2004 64 82 146 59 53 112 5 29 34
2005 63 71 134 61 49 110 2 22 24
2006 64 73 137 62 51 113 2 22 24
2007 75 66 141 74 49 123 1 17 18
2008 75 131 206 70 103 173 5 28 33
2009 81 138 219 76 108 184 5 30 35
2010 98 160 258 88 131 219 10 29 39
2011 105 144 249 95 108 203 10 36 46
2012 100 137 237 88 103 191 12 34 46
2013 105 132 237 93 99 192 12 33 45
2014 138 204 342 115 146 261 23 58 81
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SOLA (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 135.0 39.0 174.0 135.0 33.0 168.0 6.0 6.0
1981 149.0 48.7 197.7 148.0 39.0 187.0 1.0 9.7 10.7
1982 156.4 54.5 210.9 155.0 46.0 201.0 1.4 8.6 9.9
1983 154.0 53.1 207.1 153.0 44.0 197.0 1.0 9.1 10.1
1984 169.7 49.2 218.9 168.0 40.0 208.0 1.7 9.2 10.9
1985 180.8 50.7 231.4 179.0 40.0 219.0 1.8 10.6 12.4
1986 216.4 64.2 280.5 215.0 51.0 266.0 1.4 13.2 14.5
1987 208.6 84.3 292.9 208.0 70.0 278.0 0.6 14.3 14.9
1988 181.7 72.4 254.2 181.0 59.0 240.0 0.7 13.4 14.2
1989 171.0 77.9 248.9 170.0 61.0 231.0 1.0 17.0 17.9
1990 201.9 89.2 291.1 201.0 68.0 269.0 0.9 21.2 22.1
1991 203.4 87.0 290.4 203.0 67.0 270.0 0.4 20.0 20.4
1992 207.7 91.4 299.2 206.0 72.0 278.0 1.7 19.5 21.2
1993 200.2 94.3 294.5 199.0 72.0 271.0 1.2 22.3 23.5
1994 194.7 82.8 277.5 192.0 62.0 254.0 2.7 20.8 23.5
1995 184.9 98.4 283.3 181.0 73.0 254.0 3.8 25.4 29.3
1996 195.7 101.2 296.9 192.0 73.0 265.0 3.7 28.2 31.9
1997 190.4 100.6 291.0 187.0 78.0 265.0 3.4 22.6 26.0
1998 197.9 100.9 298.8 195.0 78.0 273.0 2.9 22.9 25.8
1999 210.9 106.7 317.5 208.0 85.0 293.0 2.8 21.7 24.5
2000 198.2 91.5 289.7 196.0 76.0 272.0 2.2 15.5 17.7
2001 208.0 98.6 306.6 205.0 78.0 283.0 3.0 20.6 23.6
2002 208.6 108.8 317.4 207.0 89.0 296.0 1.6 19.8 21.4
2003 73.9 72.0 145.9 72.0 55.0 127.0 1.9 17.0 18.9
2004 62.1 71.7 133.8 59.0 53.0 112.0 3.1 18.7 21.8
2005 62.4 62.4 124.8 61.0 49.0 110.0 1.4 13.4 14.8
2006 63.6 65.7 129.3 62.0 51.0 113.0 1.6 14.7 16.3
2007 74.6 61.2 135.8 74.0 49.0 123.0 0.6 12.2 12.8
2008 72.1 121.0 193.1 70.0 103.0 173.0 2.1 18.0 20.0
2009 78.2 128.2 206.4 76.0 108.0 184.0 2.2 20.2 22.4
2010 93.4 149.2 242.5 88.0 131.0 219.0 5.4 18.2 23.5
2011 100.5 131.0 231.5 95.0 108.0 203.0 5.5 23.0 28.5
2012 94.3 123.7 218.0 88.0 103.0 191.0 6.3 20.7 27.0
2013 99.1 117.9 217.1 93.0 99.0 192.0 6.1 19.0 25.1
2014 125.8 178.2 304.0 115.0 146.0 261.0 10.8 32.2 43.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SOLA (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 181 0.1 174.0 0.1
1981 209 0.1 197.7 0.1
1982 223 0.1 210.9 0.1
1983 220 0.1 207.1 0.1
1984 238 0.1 218.9 0.1
1985 251 0.1 231.4 0.1
1986 305 0.2 280.5 0.2
1987 313 0.2 292.9 0.2
1988 273 0.1 254.2 0.2
1989 274 0.1 248.9 0.1
1990 317 0.2 291.1 0.2
1991 315 0.2 290.4 0.2
1992 331 0.2 299.2 0.2
1993 331 0.2 294.5 0.2
1994 305 0.2 277.5 0.2
1995 315 0.2 283.3 0.2
1996 330 0.2 296.9 0.2
1997 318 0.2 291.0 0.2
1998 327 0.2 298.8 0.2
1999 342 0.2 317.5 0.2
2000 300 0.2 2.4 289.7 0.2
2001 318 0.2 2.3 306.6 0.2
2002 329 0.3 2.4 317.4 0.3
2003 158 0.1 1.2 145.9 0.1
2004 146 0.1 1.1 133.8 0.1
2005 134 0.1 1.0 124.8 0.1
2006 137 0.1 0.9 129.3 0.1
2007 141 0.1 0.9 135.8 0.1
2008 206 0.2 1.2 193.1 0.2
2009 219 0.2 1.3 206.4 0.2
2010 258 0.2 1.4 242.5 0.2
2011 249 0.2 1.2 231.5 0.2
2012 237 0.2 1.0 218.0 0.2
2013 237 0.2 1.0 217.1 0.2
2014 342 0.2 1.4 304.0 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SOLA (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 61 44.5
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 118 102.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 47 47.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 35 32.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 75 72.1
KULTURDEPARTEMENTET 6 5.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SOLA (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 61 44.5
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 118 102.3
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 23.0
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 18.0
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 14.8
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 75 72.1
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 24.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 5.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SOLA (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:3:54 BUFETAT VEST BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 61 44.5
39:23:27 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN SOLA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 118 102.3
4:13:1:1 HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 23.0
90:2:10:5 NAV KONTROLL NAV KONTROLL VEST ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 18.0
90:2:2:11:33 NAV ROGALAND NAV SOLA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 14.8
13:9:2:3:16 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST STAVANGER TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 75 72.1
4:7:15:14:16 ROGALAND POLITIDISTRIKT SOLA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 24.0
89:51:6:34 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I RÆGE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:41 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SOLA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 3.3
89:51:6:49 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I TANANGER SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0