FORVALTNINGSDATABASEN

SULDAL, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SULDAL (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 155 165 320 143 132 275 12 33 45
1981 173 176 349 162 150 312 11 26 37
1982 166 144 310 154 112 266 12 32 44
1983 178 145 323 165 114 279 13 31 44
1984 173 191 364 160 164 324 13 27 40
1985 153 184 337 142 157 299 11 27 38
1986 119 128 247 110 106 216 9 22 31
1987 84 46 130 76 24 100 8 22 30
1988 61 35 96 52 17 69 9 18 27
1989 49 37 86 40 12 52 9 25 34
1990 53 40 93 44 13 57 9 27 36
1991 52 41 93 44 15 59 8 26 34
1992 20 38 58 16 14 30 4 24 28
1993 18 48 66 12 13 25 6 35 41
1994 12 38 50 8 9 17 4 29 33
1995 14 45 59 8 10 18 6 35 41
1996 15 44 59 9 14 23 6 30 36
1997 16 31 47 12 11 23 4 20 24
1998 15 33 48 11 14 25 4 19 23
1999 17 39 56 12 16 28 5 23 28
2000 13 13 26 12 8 20 1 5 6
2001 9 11 20 8 6 14 1 5 6
2002 5 10 15 3 4 7 2 6 8
2003 9 13 22 8 5 13 1 8 9
2004 9 14 23 9 6 15 8 8
2005 8 14 22 8 6 14 8 8
2006 5 7 12 5 4 9 3 3
2007 6 9 15 5 4 9 1 5 6
2008 4 8 12 4 3 7 5 5
2009 7 9 16 7 4 11 5 5
2010 5 9 14 5 4 9 5 5
2011 5 9 14 5 5 10 4 4
2012 7 9 16 5 5 10 2 4 6
2013 6 8 14 6 5 11 3 3
2014 6 11 17 6 7 13 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SULDAL (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 150.4 146.8 297.2 143.0 132.0 275.0 7.4 14.8 22.2
1981 169.4 160.8 330.2 162.0 150.0 312.0 7.4 10.8 18.2
1982 162.0 125.0 287.0 154.0 112.0 266.0 8.0 13.0 21.0
1983 173.7 128.0 301.7 165.0 114.0 279.0 8.7 14.0 22.7
1984 168.9 176.9 345.8 160.0 164.0 324.0 8.9 12.9 21.8
1985 149.5 170.1 319.7 142.0 157.0 299.0 7.5 13.1 20.7
1986 116.3 116.7 233.0 110.0 106.0 216.0 6.3 10.7 17.0
1987 82.0 34.7 116.7 76.0 24.0 100.0 6.0 10.7 16.7
1988 59.0 25.2 84.1 52.0 17.0 69.0 7.0 8.2 15.1
1989 46.5 21.9 68.4 40.0 12.0 52.0 6.5 9.9 16.4
1990 50.6 23.9 74.5 44.0 13.0 57.0 6.6 10.9 17.5
1991 50.6 25.3 75.9 44.0 15.1 59.1 6.6 10.3 16.8
1992 19.1 23.2 42.3 16.0 14.0 30.0 3.1 9.2 12.3
1993 16.1 23.5 39.7 12.0 13.0 25.0 4.1 10.5 14.7
1994 11.1 20.9 32.0 8.0 9.0 17.0 3.1 11.9 15.0
1995 11.4 25.7 37.1 8.0 10.0 18.0 3.4 15.7 19.1
1996 12.1 26.9 38.9 9.0 14.0 23.0 3.1 12.9 15.9
1997 13.8 20.0 33.9 12.0 11.0 23.0 1.8 9.1 10.9
1998 12.9 22.5 35.4 11.0 14.0 25.0 1.9 8.5 10.4
1999 14.4 25.0 39.3 12.0 16.0 28.0 2.4 9.0 11.3
2000 12.1 10.1 22.2 12.0 8.0 20.0 0.1 2.1 2.2
2001 8.1 8.7 16.9 8.0 6.0 14.0 0.1 2.7 2.9
2002 4.2 7.4 11.6 3.0 4.0 7.0 1.2 3.4 4.6
2003 8.5 10.0 18.5 8.0 5.0 13.0 0.5 5.0 5.5
2004 9.0 9.7 18.7 9.0 6.0 15.0 3.7 3.7
2005 8.0 9.9 17.9 8.0 6.0 14.0 3.9 3.9
2006 5.0 5.1 10.1 5.0 4.0 9.0 1.1 1.1
2007 5.8 5.8 11.7 5.0 4.0 9.0 0.8 1.9 2.7
2008 4.0 4.9 8.9 4.0 3.0 7.0 1.9 1.9
2009 7.0 5.3 12.3 7.0 4.0 11.0 1.3 1.3
2010 5.0 5.8 10.8 5.0 4.0 9.0 1.8 1.8
2011 5.0 6.2 11.2 5.0 5.0 10.0 1.2 1.2
2012 6.7 6.3 13.0 5.0 5.0 10.0 1.7 1.3 3.0
2013 6.0 6.4 12.4 6.0 5.0 11.0 1.4 1.4
2014 6.0 9.2 15.2 6.0 7.0 13.0 2.2 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SULDAL (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 320 0.2 297.2 0.2
1981 349 0.2 330.2 0.2
1982 310 0.2 287.0 0.2
1983 323 0.2 301.7 0.2
1984 364 0.2 345.8 0.2
1985 337 0.2 319.7 0.2
1986 247 0.1 233.0 0.1
1987 130 0.1 116.7 0.1
1988 96 0.1 84.1 0.0
1989 86 0.0 68.4 0.0
1990 93 0.1 74.5 0.0
1991 93 0.1 75.9 0.0
1992 58 0.0 42.3 0.0
1993 66 0.0 39.7 0.0
1994 50 0.0 32.0 0.0
1995 59 0.0 37.1 0.0
1996 59 0.0 38.9 0.0
1997 47 0.0 33.9 0.0
1998 48 0.0 35.4 0.0
1999 56 0.0 39.3 0.0
2000 26 0.0 1.3 22.2 0.0
2001 20 0.0 1.0 16.9 0.0
2002 15 0.0 0.8 11.6 0.0
2003 22 0.0 1.1 18.5 0.0
2004 23 0.0 1.1 18.7 0.0
2005 22 0.0 1.2 17.9 0.0
2006 12 0.0 0.7 10.1 0.0
2007 15 0.0 0.8 11.7 0.0
2008 12 0.0 0.6 8.9 0.0
2009 16 0.0 0.8 12.3 0.0
2010 14 0.0 0.7 10.8 0.0
2011 14 0.0 0.7 11.2 0.0
2012 16 0.0 0.7 13.0 0.0
2013 14 0.0 0.6 12.4 0.0
2014 17 0.0 0.8 15.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SULDAL (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
FINANSDEPARTEMENTET 4 3.5
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SULDAL (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FYLKESMANNEN I ROGALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.9
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 4 3.5
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SULDAL (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
59:15:11:3 FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD SULDAL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:16:9 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT SULDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.9
90:2:2:11:37 NAV ROGALAND NAV SULDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
16:3:4:29 SKATT VEST SKATT VEST AVD SULDAL FINANSDEPARTEMENTET 4 3.5
89:51:6:7 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I ERFJORD OG JELSA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:35 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SAND OG SULDAL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 1.8