Forvaltningsdatabasen

KVAM, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KVAM (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 54 62 116 46 37 83 8 25 33
1981 68 80 148 61 47 108 7 33 40
1982 69 91 160 65 44 109 4 47 51
1983 67 98 165 62 43 105 5 55 60
1984 63 95 158 58 44 102 5 51 56
1985 70 98 168 67 44 111 3 54 57
1986 70 114 184 66 43 109 4 71 75
1987 67 122 189 63 56 119 4 66 70
1988 64 127 191 61 60 121 3 67 70
1989 66 127 193 62 57 119 4 70 74
1990 65 117 182 62 48 110 3 69 72
1991 64 117 181 60 46 106 4 71 75
1992 56 94 150 52 43 95 4 51 55
1993 41 125 166 37 56 93 4 69 73
1994 22 49 71 19 16 35 3 33 36
1995 28 57 85 25 22 47 3 35 38
1996 36 58 94 29 20 49 7 38 45
1997 38 51 89 33 18 51 5 33 38
1998 39 52 91 34 19 53 5 33 38
1999 45 64 109 35 26 61 10 38 48
2000 24 18 42 24 9 33 9 9
2001 24 22 46 23 11 34 1 11 12
2002 19 18 37 19 9 28 9 9
2003 17 20 37 17 10 27 10 10
2004 29 21 50 27 8 35 2 13 15
2005 30 24 54 28 12 40 2 12 14
2006 29 28 57 27 10 37 2 18 20
2007 25 29 54 23 13 36 2 16 18
2008 24 28 52 23 15 38 1 13 14
2009 22 24 46 20 12 32 2 12 14
2010 23 22 45 21 11 32 2 11 13
2011 20 23 43 17 12 29 3 11 14
2012 18 25 43 14 13 27 4 12 16
2013 17 22 39 16 13 29 1 9 10
2014 16 22 38 15 13 28 1 9 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KVAM (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 50.9 49.1 99.9 46.0 37.0 83.0 4.9 12.1 17.0
1981 64.9 63.6 128.5 61.0 47.0 108.0 3.9 16.6 20.5
1982 67.0 67.7 134.8 65.0 44.0 109.0 2.0 23.7 25.8
1983 64.5 71.1 135.6 62.0 43.0 105.0 2.5 28.1 30.6
1984 60.5 70.7 131.2 58.0 44.0 102.0 2.5 26.7 29.2
1985 68.5 73.2 141.8 67.0 44.0 111.0 1.5 29.2 30.8
1986 68.3 80.6 148.9 66.0 43.0 109.0 2.3 37.6 39.9
1987 65.2 92.0 157.2 63.0 56.0 119.0 2.2 36.0 38.2
1988 62.7 97.1 159.8 61.0 60.0 121.0 1.7 37.1 38.8
1989 64.5 96.2 160.7 62.0 57.0 119.0 2.5 39.2 41.7
1990 64.0 85.1 149.1 62.0 48.0 110.0 2.0 37.1 39.1
1991 63.0 86.1 149.0 60.0 46.0 106.0 3.0 40.1 43.0
1992 54.7 70.3 125.0 52.0 43.0 95.0 2.7 27.3 30.0
1993 39.2 87.7 126.9 37.0 56.0 93.0 2.2 31.7 33.9
1994 20.7 34.1 54.8 19.0 16.0 35.0 1.7 18.1 19.8
1995 26.7 42.5 69.2 25.0 22.0 47.0 1.7 20.5 22.2
1996 31.3 40.8 72.1 29.0 20.0 49.0 2.3 20.8 23.1
1997 33.7 36.6 70.2 33.0 18.0 51.0 0.6 18.6 19.2
1998 35.1 37.5 72.6 34.0 19.0 53.0 1.1 18.5 19.6
1999 37.5 45.2 82.6 35.0 26.0 61.0 2.5 19.1 21.6
2000 24.0 13.3 37.3 24.0 9.0 33.0 4.3 4.3
2001 23.5 16.1 39.6 23.0 11.0 34.0 0.5 5.1 5.6
2002 19.0 14.0 33.0 19.0 9.0 28.0 5.0 5.0
2003 17.0 15.5 32.5 17.0 10.0 27.0 5.5 5.5
2004 28.4 16.4 44.9 27.0 8.0 35.0 1.4 8.4 9.9
2005 29.4 18.8 48.3 28.0 12.0 40.0 1.4 6.8 8.3
2006 28.4 21.0 49.4 27.0 10.0 37.0 1.4 11.0 12.4
2007 24.0 21.6 45.6 23.0 13.0 36.0 1.0 8.6 9.6
2008 23.8 21.8 45.6 23.0 15.0 38.0 0.8 6.8 7.6
2009 21.5 19.1 40.6 20.0 12.0 32.0 1.5 7.1 8.6
2010 22.5 17.7 40.2 21.0 11.0 32.0 1.5 6.7 8.2
2011 19.0 18.7 37.8 17.0 12.0 29.0 2.0 6.7 8.8
2012 17.1 20.5 37.6 14.0 13.0 27.0 3.1 7.5 10.6
2013 16.8 18.5 35.3 16.0 13.0 29.0 0.8 5.5 6.3
2014 15.8 18.4 34.2 15.0 13.0 28.0 0.8 5.4 6.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KVAM (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 116 0.1 99.9 0.1
1981 148 0.1 128.5 0.1
1982 160 0.1 134.8 0.1
1983 165 0.1 135.6 0.1
1984 158 0.1 131.2 0.1
1985 168 0.1 141.8 0.1
1986 184 0.1 148.9 0.1
1987 189 0.1 157.2 0.1
1988 191 0.1 159.8 0.1
1989 193 0.1 160.7 0.1
1990 182 0.1 149.1 0.1
1991 181 0.1 149.0 0.1
1992 150 0.1 125.0 0.1
1993 166 0.1 126.9 0.1
1994 71 0.0 54.8 0.0
1995 85 0.1 69.2 0.0
1996 94 0.1 72.1 0.0
1997 89 0.1 70.2 0.0
1998 91 0.1 72.6 0.0
1999 109 0.1 82.6 0.1
2000 42 0.0 1.1 37.3 0.0
2001 46 0.0 1.2 39.6 0.0
2002 37 0.0 1.0 33.0 0.0
2003 37 0.0 1.0 32.5 0.0
2004 50 0.0 1.3 44.9 0.0
2005 54 0.0 1.4 48.3 0.0
2006 57 0.0 1.5 49.4 0.0
2007 54 0.0 1.3 45.6 0.0
2008 52 0.0 1.3 45.6 0.0
2009 46 0.0 1.2 40.6 0.0
2010 45 0.0 1.2 40.2 0.0
2011 43 0.0 1.1 37.8 0.0
2012 43 0.0 1.1 37.6 0.0
2013 39 0.0 1.0 35.3 0.0
2014 38 0.0 1.0 34.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KVAM (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
FINANSDEPARTEMENTET 11 9.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KVAM (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.7
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 11 9.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KVAM (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:30 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I KVAM KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:15:14 HORDALAND POLITIDISTRIKT KVAM OG SAMNANGER LENSMANNSDISTRIKT KVAM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1
11:5:2:5:2 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HARDANGER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.7
90:2:2:12:27 NAV HORDALAND NAV KVAM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
16:3:4:27 SKATT VEST SKATT VEST AVD NORHEIMSUND FINANSDEPARTEMENTET 11 9.3