FORVALTNINGSDATABASEN

LINDÅS, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LINDÅS (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 68 43 111 61 22 83 7 21 28
1981 92 47 139 85 21 106 7 26 33
1982 84 53 137 79 27 106 5 26 31
1983 83 54 137 79 25 104 4 29 33
1984 76 53 129 73 23 96 3 30 33
1985 52 54 106 49 23 72 3 31 34
1986 49 55 104 46 25 71 3 30 33
1987 49 61 110 44 23 67 5 38 43
1988 46 60 106 43 25 68 3 35 38
1989 46 68 114 43 27 70 3 41 44
1990 49 70 119 45 30 75 4 40 44
1991 45 64 109 41 23 64 4 41 45
1992 45 75 120 41 31 72 4 44 48
1993 43 93 136 40 33 73 3 60 63
1994 36 69 105 33 24 57 3 45 48
1995 44 78 122 42 31 73 2 47 49
1996 47 72 119 42 31 73 5 41 46
1997 44 80 124 38 34 72 6 46 52
1998 45 95 140 39 35 74 6 60 66
1999 47 97 144 44 44 88 3 53 56
2000 24 26 50 23 17 40 1 9 10
2001 53 33 86 50 19 69 3 14 17
2002 48 35 83 44 23 67 4 12 16
2003 31 35 66 27 25 52 4 10 14
2004 42 52 94 38 36 74 4 16 20
2005 46 68 114 42 55 97 4 13 17
2006 54 78 132 52 56 108 2 22 24
2007 52 75 127 48 58 106 4 17 21
2008 46 65 111 43 47 90 3 18 21
2009 43 64 107 42 46 88 1 18 19
2010 39 43 82 35 31 66 4 12 16
2011 35 46 81 31 34 65 4 12 16
2012 39 48 87 27 31 58 12 17 29
2013 39 45 84 32 33 65 7 12 19
2014 41 46 87 35 36 71 6 10 16
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LINDÅS (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 64.0 32.4 96.4 61.0 22.0 83.0 3.0 10.4 13.3
1981 88.3 33.7 122.0 85.0 21.0 106.0 3.3 12.7 16.0
1982 81.6 39.7 121.3 79.0 27.0 106.0 2.6 12.6 15.3
1983 81.6 39.7 121.2 79.0 25.0 104.0 2.6 14.6 17.2
1984 75.0 37.2 112.2 73.0 23.0 96.0 2.0 14.2 16.2
1985 51.0 37.7 88.7 49.0 23.0 72.0 2.0 14.7 16.7
1986 48.0 38.7 86.7 46.0 25.0 71.0 2.0 13.6 15.7
1987 47.1 41.3 88.4 44.0 23.0 67.0 3.1 18.3 21.4
1988 45.2 43.1 88.3 43.0 25.0 68.0 2.2 18.1 20.3
1989 45.2 49.8 95.0 43.0 27.0 70.0 2.2 22.8 25.0
1990 47.8 51.5 99.3 45.0 30.0 75.0 2.8 21.5 24.3
1991 43.1 44.3 87.4 41.0 23.0 64.0 2.1 21.3 23.4
1992 43.2 52.9 96.1 41.0 31.0 72.0 2.2 21.9 24.1
1993 41.3 59.2 100.5 40.0 33.0 73.0 1.3 26.2 27.5
1994 34.3 46.7 81.0 33.0 24.0 57.0 1.3 22.7 24.0
1995 42.8 52.1 94.9 42.0 31.0 73.0 0.8 21.1 21.9
1996 44.7 51.7 96.3 42.0 31.0 73.0 2.7 20.7 23.3
1997 41.0 58.2 99.2 38.0 34.0 72.0 3.0 24.2 27.2
1998 42.0 63.7 105.7 39.0 35.0 74.0 3.0 28.7 31.7
1999 45.6 69.3 114.9 44.0 44.0 88.0 1.6 25.3 26.9
2000 23.5 21.9 45.4 23.0 17.0 40.0 0.5 4.9 5.4
2001 51.8 27.5 79.4 50.0 19.0 69.0 1.8 8.6 10.4
2002 46.4 30.1 76.6 44.0 23.0 67.0 2.4 7.1 9.6
2003 29.4 30.5 59.9 27.0 25.0 52.0 2.4 5.5 7.9
2004 40.6 46.2 86.8 38.0 36.0 74.0 2.6 10.2 12.8
2005 44.6 63.6 108.2 42.0 55.0 97.0 2.6 8.6 11.2
2006 53.3 71.2 124.5 52.0 56.0 108.0 1.4 15.1 16.5
2007 50.8 69.1 119.9 48.0 58.0 106.0 2.8 11.1 14.0
2008 44.6 58.5 103.1 43.0 47.0 90.0 1.6 11.6 13.1
2009 42.8 57.2 99.9 42.0 46.0 88.0 0.8 11.1 11.9
2010 37.7 38.8 76.4 35.0 31.0 66.0 2.7 7.8 10.5
2011 33.1 41.3 74.4 31.0 34.0 65.0 2.1 7.3 9.4
2012 34.0 41.5 75.5 27.0 31.0 58.0 7.0 10.5 17.5
2013 36.3 41.5 77.8 32.0 33.0 65.0 4.3 8.5 12.8
2014 38.7 42.9 81.6 35.0 36.0 71.0 3.7 6.9 10.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LINDÅS (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 111 0.1 96.4 0.1
1981 139 0.1 122.0 0.1
1982 137 0.1 121.3 0.1
1983 137 0.1 121.2 0.1
1984 129 0.1 112.2 0.1
1985 106 0.1 88.7 0.1
1986 104 0.1 86.7 0.1
1987 110 0.1 88.4 0.1
1988 106 0.1 88.3 0.1
1989 114 0.1 95.0 0.1
1990 119 0.1 99.3 0.1
1991 109 0.1 87.4 0.1
1992 120 0.1 96.1 0.1
1993 136 0.1 100.5 0.1
1994 105 0.1 81.0 0.1
1995 122 0.1 94.9 0.1
1996 119 0.1 96.3 0.1
1997 124 0.1 99.2 0.1
1998 140 0.1 105.7 0.1
1999 144 0.1 114.9 0.1
2000 50 0.0 0.9 45.4 0.0
2001 86 0.1 1.5 79.4 0.1
2002 83 0.1 1.5 76.6 0.1
2003 66 0.1 1.2 59.9 0.1
2004 94 0.1 1.7 86.8 0.1
2005 114 0.1 2.0 108.2 0.1
2006 132 0.1 2.2 124.5 0.1
2007 127 0.1 2.0 119.9 0.1
2008 111 0.1 1.6 103.1 0.1
2009 107 0.1 1.6 99.9 0.1
2010 82 0.1 1.2 76.4 0.1
2011 81 0.1 1.1 74.4 0.1
2012 87 0.1 1.3 75.5 0.1
2013 84 0.1 1.2 77.8 0.1
2014 87 0.1 1.3 81.6 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LINDÅS (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 7 6.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 32.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 10.8
FINANSDEPARTEMENTET 22 19.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LINDÅS (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 7 6.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 32.7
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.2
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 10.8
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 22 19.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LINDÅS (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:1 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ALVERSUND KULTURDEPARTEMENTET 7 6.0
4:7:15:15:19 HORDALAND POLITIDISTRIKT NORDHORDALAND LENSMANNSDISTRIKT LINDÅS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 32.7
90:2:2:12:30 NAV HORDALAND NAV LINDÅS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.2
13:9:2:3:11 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST NORDHORDLAND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 10.8
16:3:4:26 SKATT VEST SKATT VEST AVD KNARVIK FINANSDEPARTEMENTET 22 19.8