FORVALTNINGSDATABASEN

HERØY, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HERØY (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 42 86 42 17 59 2 25 27
1981 46 35 81 44 15 59 2 20 22
1982 42 38 80 41 16 57 1 22 23
1983 46 39 85 45 20 65 1 19 20
1984 37 34 71 36 14 50 1 20 21
1985 37 36 73 35 13 48 2 23 25
1986 33 38 71 31 13 44 2 25 27
1987 31 39 70 29 17 46 2 22 24
1988 29 44 73 26 16 42 3 28 31
1989 27 46 73 24 17 41 3 29 32
1990 26 49 75 22 20 42 4 29 33
1991 24 54 78 23 15 38 1 39 40
1992 34 55 89 31 17 48 3 38 41
1993 33 53 86 30 20 50 3 33 36
1994 33 56 89 32 16 48 1 40 41
1995 31 57 88 28 14 42 3 43 46
1996 29 56 85 28 15 43 1 41 42
1997 27 56 83 27 14 41 42 42
1998 26 52 78 26 16 42 36 36
1999 27 34 61 27 16 43 18 18
2000 22 24 46 22 11 33 13 13
2001 23 19 42 23 7 30 12 12
2002 22 18 40 22 7 29 11 11
2003 18 11 29 17 5 22 1 6 7
2004 20 17 37 18 8 26 2 9 11
2005 20 17 37 17 7 24 3 10 13
2006 10 13 23 9 5 14 1 8 9
2007 9 14 23 9 8 17 6 6
2008 8 14 22 8 8 16 6 6
2009 8 17 25 8 8 16 9 9
2010 13 26 39 12 20 32 1 6 7
2011 12 26 38 11 20 31 1 6 7
2012 11 23 34 8 17 25 3 6 9
2013 10 23 33 7 16 23 3 7 10
2014 7 22 29 6 14 20 1 8 9
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HERØY (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43.2 27.9 71.0 42.0 17.0 59.0 1.1 10.9 12.0
1981 45.2 23.2 68.4 44.0 15.0 59.0 1.1 8.2 9.4
1982 41.9 25.5 67.4 41.0 16.0 57.0 0.9 9.5 10.4
1983 45.9 27.8 73.7 45.0 20.0 65.0 0.9 7.8 8.7
1984 36.9 22.2 59.1 36.0 14.0 50.0 0.9 8.2 9.1
1985 36.4 22.8 59.2 35.0 13.0 48.0 1.4 9.8 11.1
1986 32.4 23.9 56.3 31.0 13.0 44.0 1.4 10.9 12.3
1987 30.6 25.8 56.4 29.0 17.0 46.0 1.6 8.8 10.4
1988 28.1 28.0 56.1 26.0 16.0 42.0 2.1 12.0 14.1
1989 26.1 28.2 54.3 24.0 17.0 41.0 2.1 11.2 13.3
1990 24.6 31.3 55.9 22.0 20.0 42.0 2.6 11.3 13.9
1991 23.6 30.6 54.2 23.0 15.0 38.0 0.6 15.6 16.2
1992 32.4 31.2 63.5 31.0 17.0 48.0 1.4 14.2 15.5
1993 31.3 31.8 63.1 30.0 20.0 50.0 1.3 11.8 13.1
1994 32.1 34.7 66.8 32.0 16.0 48.0 0.1 18.7 18.8
1995 29.3 33.4 62.7 28.0 14.0 42.0 1.3 19.4 20.7
1996 28.9 32.9 61.8 28.0 15.0 43.0 0.9 17.9 18.8
1997 27.0 31.9 58.9 27.0 14.0 41.0 17.9 17.9
1998 26.0 33.2 59.2 26.0 16.0 42.0 17.2 17.2
1999 27.0 24.4 51.3 27.0 16.0 43.0 8.4 8.4
2000 22.0 17.2 39.2 22.0 11.0 33.0 6.2 6.2
2001 23.0 13.4 36.4 23.0 7.0 30.0 6.4 6.4
2002 22.0 13.0 35.0 22.0 7.0 29.0 6.0 6.0
2003 17.8 8.0 25.8 17.0 5.0 22.0 0.8 3.0 3.8
2004 19.1 12.9 32.0 18.0 8.0 26.0 1.1 4.9 6.0
2005 18.4 12.8 31.2 17.0 7.0 24.0 1.4 5.8 7.2
2006 9.6 9.0 18.6 9.0 5.0 14.0 0.6 4.0 4.6
2007 9.0 11.0 20.0 9.0 8.0 17.0 3.0 3.0
2008 8.0 11.4 19.4 8.0 8.0 16.0 3.4 3.4
2009 8.0 13.5 21.5 8.0 8.0 16.0 5.5 5.5
2010 12.6 23.4 36.0 12.0 20.0 32.0 0.6 3.4 4.0
2011 11.6 23.8 35.4 11.0 20.0 31.0 0.6 3.8 4.4
2012 9.7 20.2 29.9 8.0 17.0 25.0 1.7 3.2 4.9
2013 8.6 20.5 29.1 7.0 16.0 23.0 1.6 4.5 6.1
2014 6.6 18.7 25.3 6.0 14.0 20.0 0.6 4.7 5.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HERØY (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 86 0.0 71.0 0.0
1981 81 0.0 68.4 0.0
1982 80 0.0 67.4 0.0
1983 85 0.0 73.7 0.0
1984 71 0.0 59.1 0.0
1985 73 0.0 59.2 0.0
1986 71 0.0 56.3 0.0
1987 70 0.0 56.4 0.0
1988 73 0.0 56.1 0.0
1989 73 0.0 54.3 0.0
1990 75 0.0 55.9 0.0
1991 78 0.0 54.2 0.0
1992 89 0.0 63.5 0.0
1993 86 0.0 63.1 0.0
1994 89 0.1 66.8 0.0
1995 88 0.1 62.7 0.0
1996 85 0.1 61.8 0.0
1997 83 0.0 58.9 0.0
1998 78 0.0 59.2 0.0
1999 61 0.0 51.3 0.0
2000 46 0.0 1.3 39.2 0.0
2001 42 0.0 1.2 36.4 0.0
2002 40 0.0 1.2 35.0 0.0
2003 29 0.0 0.8 25.8 0.0
2004 37 0.0 1.1 32.0 0.0
2005 37 0.0 1.0 31.2 0.0
2006 23 0.0 0.6 18.6 0.0
2007 23 0.0 0.6 20.0 0.0
2008 22 0.0 0.6 19.4 0.0
2009 25 0.0 0.6 21.5 0.0
2010 39 0.0 1.0 36.0 0.0
2011 38 0.0 0.9 35.4 0.0
2012 34 0.0 0.9 29.9 0.0
2013 33 0.0 0.8 29.1 0.0
2014 29 0.0 0.7 25.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HERØY (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.9
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 8.3
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HERØY (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.9
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 8.3
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.6
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HERØY (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:4:1 FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL FISKERIKONTORET FOSNAVÅG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.9
11:5:2:6:1 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET SUNNMØRE GURSKØY LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 8.3
89:51:8:13 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I HERØY, INDRE HERØY OG LEIKANGER SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:16 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV HERØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.6
4:7:15:18:3 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT HERØY OG SANDE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5