FORVALTNINGSDATABASEN

FRØYA, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FRØYA (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49 24 73 42 8 50 7 16 23
1981 55 26 81 49 9 58 6 17 23
1982 42 23 65 36 4 40 6 19 25
1983 51 21 72 45 7 52 6 14 20
1984 51 31 82 45 14 59 6 17 23
1985 44 23 67 38 8 46 6 15 21
1986 39 30 69 33 13 46 6 17 23
1987 36 24 60 29 8 37 7 16 23
1988 30 31 61 23 10 33 7 21 28
1989 31 27 58 22 10 32 9 17 26
1990 28 25 53 21 10 31 7 15 22
1991 30 33 63 23 10 33 7 23 30
1992 31 34 65 25 6 31 6 28 34
1993 28 36 64 19 7 26 9 29 38
1994 29 37 66 19 12 31 10 25 35
1995 33 36 69 21 14 35 12 22 34
1996 35 35 70 23 14 37 12 21 33
1997 26 30 56 19 11 30 7 19 26
1998 24 31 55 19 10 29 5 21 26
1999 23 27 50 19 12 31 4 15 19
2000 15 18 33 14 8 22 1 10 11
2001 15 13 28 13 11 24 2 2 4
2002 16 10 26 13 7 20 3 3 6
2003 15 22 37 14 16 30 1 6 7
2004 16 18 34 15 11 26 1 7 8
2005 15 18 33 15 12 27 6 6
2006 10 18 28 10 11 21 7 7
2007 13 18 31 13 13 26 5 5
2008 12 19 31 11 13 24 1 6 7
2009 6 18 24 5 13 18 1 5 6
2010 7 23 30 7 19 26 4 4
2011 10 20 30 10 15 25 5 5
2012 8 22 30 8 18 26 4 4
2013 6 17 23 6 15 21 2 2
2014 4 17 21 4 17 21
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FRØYA (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46.5 13.3 59.8 42.0 8.0 50.0 4.4 5.3 9.8
1981 52.5 14.8 67.3 49.0 9.0 58.0 3.5 5.8 9.3
1982 39.8 11.8 51.6 36.0 4.0 40.0 3.8 7.8 11.6
1983 48.8 12.4 61.2 45.0 7.0 52.0 3.8 5.4 9.2
1984 48.9 20.8 69.7 45.0 14.0 59.0 3.9 6.8 10.7
1985 42.0 14.1 56.2 38.0 8.0 46.0 4.0 6.1 10.2
1986 37.3 19.4 56.7 33.0 13.0 46.0 4.3 6.4 10.7
1987 33.7 14.4 48.0 29.0 8.0 37.0 4.7 6.4 11.0
1988 28.0 19.3 47.2 23.0 10.0 33.0 4.9 9.3 14.2
1989 28.3 18.8 47.1 22.0 10.0 32.0 6.3 8.8 15.1
1990 25.7 16.4 42.1 21.0 10.0 31.0 4.7 6.4 11.1
1991 26.3 17.3 43.6 23.0 10.0 33.0 3.3 7.3 10.6
1992 28.3 16.6 44.9 25.0 6.0 31.0 3.3 10.6 13.9
1993 24.6 16.7 41.3 19.0 7.0 26.0 5.6 9.7 15.3
1994 25.2 21.5 46.8 19.0 12.0 31.0 6.2 9.5 15.8
1995 27.6 21.5 49.1 21.0 14.0 35.0 6.6 7.5 14.1
1996 30.4 21.8 52.1 23.0 14.0 37.0 7.4 7.8 15.1
1997 23.6 19.9 43.6 19.0 11.0 30.0 4.6 8.9 13.6
1998 21.4 19.7 41.1 19.0 10.0 29.0 2.4 9.7 12.1
1999 21.3 19.4 40.7 19.0 12.0 31.0 2.3 7.4 9.7
2000 14.6 15.0 29.6 14.0 8.0 22.0 0.6 7.0 7.6
2001 14.2 12.3 26.5 13.0 11.0 24.0 1.2 1.3 2.5
2002 14.7 8.9 23.6 13.0 7.0 20.0 1.7 1.9 3.6
2003 14.6 19.8 34.4 14.0 16.0 30.0 0.6 3.8 4.4
2004 15.6 15.1 30.7 15.0 11.0 26.0 0.6 4.1 4.7
2005 15.0 16.2 31.2 15.0 12.0 27.0 4.2 4.2
2006 10.0 15.4 25.4 10.0 11.0 21.0 4.4 4.4
2007 13.0 16.2 29.2 13.0 13.0 26.0 3.2 3.2
2008 11.6 16.8 28.4 11.0 13.0 24.0 0.6 3.8 4.4
2009 5.5 15.8 21.3 5.0 13.0 18.0 0.5 2.8 3.3
2010 7.0 21.7 28.7 7.0 19.0 26.0 2.7 2.7
2011 10.0 17.8 27.8 10.0 15.0 25.0 2.8 2.8
2012 8.0 20.7 28.7 8.0 18.0 26.0 2.7 2.7
2013 6.0 16.2 22.2 6.0 15.0 21.0 1.2 1.2
2014 4.0 17.0 21.0 4.0 17.0 21.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FRØYA (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 73 0.0 59.8 0.0
1981 81 0.0 67.3 0.0
1982 65 0.0 51.6 0.0
1983 72 0.0 61.2 0.0
1984 82 0.0 69.7 0.0
1985 67 0.0 56.2 0.0
1986 69 0.0 56.7 0.0
1987 60 0.0 48.0 0.0
1988 61 0.0 47.2 0.0
1989 58 0.0 47.1 0.0
1990 53 0.0 42.1 0.0
1991 63 0.0 43.6 0.0
1992 65 0.0 44.9 0.0
1993 64 0.0 41.3 0.0
1994 66 0.0 46.8 0.0
1995 69 0.0 49.1 0.0
1996 70 0.0 52.1 0.0
1997 56 0.0 43.6 0.0
1998 55 0.0 41.1 0.0
1999 50 0.0 40.7 0.0
2000 33 0.0 1.7 29.6 0.0
2001 28 0.0 1.4 26.5 0.0
2002 26 0.0 1.3 23.6 0.0
2003 37 0.0 1.8 34.4 0.0
2004 34 0.0 1.8 30.7 0.0
2005 33 0.0 1.8 31.2 0.0
2006 28 0.0 1.4 25.4 0.0
2007 31 0.0 1.5 29.2 0.0
2008 31 0.0 1.4 28.4 0.0
2009 24 0.0 1.1 21.3 0.0
2010 30 0.0 1.3 28.7 0.0
2011 30 0.0 1.4 27.8 0.0
2012 30 0.0 1.3 28.7 0.0
2013 23 0.0 1.0 22.2 0.0
2014 21 0.0 0.8 21.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FRØYA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FRØYA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FRØYA (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:5:2 FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG FISKERIKONTORET SISTRANDA NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
11:5:2:6:6 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HITRA/FRØYA LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
90:2:2:16:6 NAV SØR-TRØNDELAG NAV FRØYA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
89:51:9:10 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I FRØYA KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:20:1 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT FRØYA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0