FORVALTNINGSDATABASEN

NÆRØY, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NÆRØY (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38 22 60 30 11 41 8 11 19
1981 44 41 85 39 22 61 5 19 24
1982 43 62 105 39 44 83 4 18 22
1983 44 31 75 39 13 52 5 18 23
1984 40 27 67 35 8 43 5 19 24
1985 39 26 65 34 8 42 5 18 23
1986 38 28 66 32 8 40 6 20 26
1987 38 32 70 32 9 41 6 23 29
1988 33 32 65 28 12 40 5 20 25
1989 33 44 77 27 12 39 6 32 38
1990 31 41 72 25 12 37 6 29 35
1991 31 46 77 23 13 36 8 33 41
1992 31 48 79 26 14 40 5 34 39
1993 29 60 89 21 17 38 8 43 51
1994 27 61 88 18 16 34 9 45 54
1995 28 57 85 22 13 35 6 44 50
1996 24 47 71 21 13 34 3 34 37
1997 16 44 60 13 13 26 3 31 34
1998 17 45 62 14 13 27 3 32 35
1999 20 34 54 17 11 28 3 23 26
2000 14 14 28 12 6 18 2 8 10
2001 13 13 26 12 7 19 1 6 7
2002 13 14 27 12 7 19 1 7 8
2003 13 15 28 13 8 21 7 7
2004 10 15 25 10 10 20 5 5
2005 12 16 28 10 11 21 2 5 7
2006 13 17 30 11 13 24 2 4 6
2007 12 12 24 11 7 18 1 5 6
2008 12 7 19 12 4 16 3 3
2009 8 9 17 6 7 13 2 2 4
2010 9 12 21 9 9 18 3 3
2011 11 11 22 11 7 18 4 4
2012 11 11 22 11 8 19 3 3
2013 15 16 31 15 12 27 4 4
2014 12 16 28 11 13 24 1 3 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NÆRØY (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35.5 15.3 50.8 30.0 11.0 41.0 5.5 4.3 9.8
1981 42.7 31.1 73.8 39.0 22.0 61.0 3.7 9.1 12.8
1982 41.6 52.4 94.0 39.0 44.0 83.0 2.6 8.4 11.0
1983 42.2 20.5 62.7 39.0 13.0 52.0 3.2 7.5 10.7
1984 38.5 16.4 54.9 35.0 8.0 43.0 3.5 8.4 11.9
1985 37.0 17.1 54.1 34.0 8.0 42.0 3.0 9.1 12.1
1986 35.8 17.9 53.7 32.0 8.0 40.0 3.8 9.9 13.7
1987 36.1 21.8 57.8 32.0 9.0 41.0 4.1 12.8 16.8
1988 31.2 23.9 55.1 28.0 12.0 40.0 3.2 11.9 15.0
1989 30.2 26.6 56.9 27.0 12.0 39.0 3.2 14.6 17.9
1990 28.4 25.5 54.0 25.0 12.0 37.0 3.4 13.5 17.0
1991 27.9 28.6 56.5 23.0 13.0 36.0 4.9 15.6 20.5
1992 29.6 29.0 58.7 26.0 14.0 40.0 3.6 15.1 18.7
1993 26.6 33.5 60.2 21.0 17.0 38.0 5.6 16.5 22.2
1994 23.8 37.0 60.8 18.0 16.0 34.0 5.8 21.0 26.8
1995 24.9 34.2 59.1 22.0 13.0 35.0 2.9 21.2 24.1
1996 22.7 30.1 52.8 21.0 13.0 34.0 1.7 17.1 18.8
1997 15.1 28.0 43.0 13.0 13.0 26.0 2.1 15.0 17.0
1998 16.2 27.9 44.1 14.0 13.0 27.0 2.2 14.9 17.1
1999 19.0 22.3 41.3 17.0 11.0 28.0 2.0 11.3 13.3
2000 13.0 10.4 23.4 12.0 6.0 18.0 1.0 4.4 5.4
2001 12.5 10.6 23.1 12.0 7.0 19.0 0.5 3.6 4.1
2002 12.5 11.6 24.1 12.0 7.0 19.0 0.5 4.6 5.1
2003 13.0 12.7 25.7 13.0 8.0 21.0 4.7 4.7
2004 10.0 13.1 23.1 10.0 10.0 20.0 3.1 3.1
2005 11.6 14.3 25.8 10.0 11.0 21.0 1.5 3.3 4.8
2006 12.4 15.4 27.8 11.0 13.0 24.0 1.4 2.4 3.8
2007 11.8 10.3 22.1 11.0 7.0 18.0 0.8 3.3 4.1
2008 12.0 5.9 17.9 12.0 4.0 16.0 1.9 1.9
2009 7.0 8.1 15.1 6.0 7.0 13.0 1.0 1.1 2.1
2010 9.0 10.9 19.9 9.0 9.0 18.0 1.9 1.9
2011 11.0 9.6 20.6 11.0 7.0 18.0 2.6 2.6
2012 11.0 9.8 20.8 11.0 8.0 19.0 1.8 1.8
2013 15.0 14.3 29.3 15.0 12.0 27.0 2.3 2.3
2014 11.4 14.8 26.2 11.0 13.0 24.0 0.4 1.8 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NÆRØY (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 60 0.0 50.8 0.0
1981 85 0.0 73.8 0.0
1982 105 0.1 94.0 0.1
1983 75 0.0 62.7 0.0
1984 67 0.0 54.9 0.0
1985 65 0.0 54.1 0.0
1986 66 0.0 53.7 0.0
1987 70 0.0 57.8 0.0
1988 65 0.0 55.1 0.0
1989 77 0.0 56.9 0.0
1990 72 0.0 54.0 0.0
1991 77 0.0 56.5 0.0
1992 79 0.0 58.7 0.0
1993 89 0.0 60.2 0.0
1994 88 0.1 60.8 0.0
1995 85 0.1 59.1 0.0
1996 71 0.0 52.8 0.0
1997 60 0.0 43.0 0.0
1998 62 0.0 44.1 0.0
1999 54 0.0 41.3 0.0
2000 28 0.0 1.4 23.4 0.0
2001 26 0.0 1.3 23.1 0.0
2002 27 0.0 1.4 24.1 0.0
2003 28 0.0 1.4 25.7 0.0
2004 25 0.0 1.3 23.1 0.0
2005 28 0.0 1.5 25.8 0.0
2006 30 0.0 1.6 27.8 0.0
2007 24 0.0 1.2 22.1 0.0
2008 19 0.0 1.0 17.9 0.0
2009 17 0.0 0.9 15.1 0.0
2010 21 0.0 1.1 19.9 0.0
2011 22 0.0 1.1 20.6 0.0
2012 22 0.0 1.1 20.8 0.0
2013 31 0.0 1.6 29.3 0.0
2014 28 0.0 1.4 26.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NÆRØY (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.5
FINANSDEPARTEMENTET 2 1.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NÆRØY (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.5
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 2 1.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NÆRØY (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:5:2:6:9 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NAMDAL FILIAL KOLVEREID LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:17:21 NAV NORD-TRØNDELAG NAV NÆRØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:9:33 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I NÆRØY, FOLDEREID, KOLVEREID, GRAVVIK OG LEKA KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5
4:7:15:21:14 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NÆRØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
4:7:15:21:22 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT VIKNA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
16:3:5:26 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD NÆRØY FINANSDEPARTEMENTET 2 1.3