FORVALTNINGSDATABASEN

SALTDAL, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SALTDAL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 66 16 82 63 10 73 3 6 9
1981 70 23 93 67 11 78 3 12 15
1982 74 27 101 69 10 79 5 17 22
1983 67 32 99 64 10 74 3 22 25
1984 59 24 83 58 5 63 1 19 20
1985 58 28 86 56 7 63 2 21 23
1986 52 32 84 51 11 62 1 21 22
1987 52 35 87 51 14 65 1 21 22
1988 53 40 93 53 13 66 27 27
1989 56 41 97 55 16 71 1 25 26
1990 58 39 97 57 16 73 1 23 24
1991 56 42 98 55 14 69 1 28 29
1992 56 45 101 53 15 68 3 30 33
1993 49 42 91 46 9 55 3 33 36
1994 41 40 81 37 13 50 4 27 31
1995 38 40 78 34 14 48 4 26 30
1996 40 43 83 35 14 49 5 29 34
1997 39 36 75 34 12 46 5 24 29
1998 37 37 74 34 16 50 3 21 24
1999 32 36 68 30 15 45 2 21 23
2000 29 21 50 28 11 39 1 10 11
2001 27 21 48 25 11 36 2 10 12
2002 20 17 37 19 12 31 1 5 6
2003 23 16 39 22 10 32 1 6 7
2004 23 16 39 23 10 33 6 6
2005 22 18 40 22 10 32 8 8
2006 24 17 41 24 10 34 7 7
2007 20 15 35 20 10 30 5 5
2008 17 12 29 17 8 25 4 4
2009 22 14 36 22 11 33 3 3
2010 23 14 37 23 11 34 3 3
2011 22 14 36 22 12 34 2 2
2012 22 14 36 21 12 33 1 2 3
2013 19 14 33 18 12 30 1 2 3
2014 15 16 31 15 14 29 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SALTDAL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 65.4 12.1 77.5 63.0 10.0 73.0 2.4 2.1 4.5
1981 69.4 16.4 85.8 67.0 11.0 78.0 2.4 5.4 7.8
1982 72.6 17.9 90.5 69.0 10.0 79.0 3.6 7.9 11.5
1983 65.8 20.1 85.9 64.0 10.0 74.0 1.8 10.1 11.9
1984 58.5 13.2 71.7 58.0 5.0 63.0 0.5 8.2 8.7
1985 56.7 15.9 72.5 56.0 7.0 63.0 0.6 8.9 9.5
1986 51.5 18.3 69.8 51.0 11.0 62.0 0.5 7.3 7.8
1987 51.5 22.4 73.9 51.0 14.0 65.0 0.5 8.4 8.9
1988 53.0 23.2 76.2 53.0 13.0 66.0 10.2 10.2
1989 55.2 26.0 81.2 55.0 16.0 71.0 0.2 10.0 10.1
1990 57.2 24.9 82.0 57.0 16.0 73.0 0.2 8.9 9.0
1991 55.5 24.7 80.2 55.0 14.0 69.0 0.5 10.7 11.2
1992 54.5 26.2 80.7 53.0 15.0 68.0 1.5 11.2 12.7
1993 47.5 23.0 70.5 46.0 9.0 55.0 1.5 14.0 15.5
1994 39.0 26.5 65.4 37.0 13.0 50.0 2.0 13.5 15.4
1995 35.2 26.6 61.8 34.0 14.0 48.0 1.2 12.6 13.8
1996 36.5 28.4 64.9 35.0 14.0 49.0 1.5 14.4 15.9
1997 36.1 22.3 58.4 34.0 12.0 46.0 2.1 10.3 12.4
1998 35.0 24.1 59.0 34.0 16.0 50.0 0.9 8.1 9.0
1999 30.9 23.7 54.7 30.0 15.0 45.0 0.9 8.7 9.7
2000 28.5 14.7 43.2 28.0 11.0 39.0 0.5 3.7 4.2
2001 26.4 14.3 40.8 25.0 11.0 36.0 1.4 3.3 4.8
2002 19.5 13.5 33.0 19.0 12.0 31.0 0.5 1.5 2.0
2003 22.5 12.3 34.9 22.0 10.0 32.0 0.5 2.3 2.9
2004 23.0 12.3 35.3 23.0 10.0 33.0 2.3 2.3
2005 22.0 13.3 35.3 22.0 10.0 32.0 3.3 3.3
2006 24.0 12.8 36.8 24.0 10.0 34.0 2.8 2.8
2007 20.0 11.8 31.8 20.0 10.0 30.0 1.8 1.8
2008 17.0 9.3 26.3 17.0 8.0 25.0 1.3 1.3
2009 22.0 12.1 34.1 22.0 11.0 33.0 1.1 1.1
2010 23.0 11.9 34.9 23.0 11.0 34.0 0.9 0.9
2011 22.0 12.8 34.8 22.0 12.0 34.0 0.8 0.8
2012 21.5 12.9 34.4 21.0 12.0 33.0 0.5 0.9 1.4
2013 18.8 12.9 31.7 18.0 12.0 30.0 0.8 0.9 1.7
2014 15.0 14.9 29.9 15.0 14.0 29.0 0.9 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SALTDAL (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 82 0.0 77.5 0.0
1981 93 0.1 85.8 0.0
1982 101 0.1 90.5 0.1
1983 99 0.1 85.9 0.0
1984 83 0.0 71.7 0.0
1985 86 0.0 72.5 0.0
1986 84 0.0 69.8 0.0
1987 87 0.0 73.9 0.0
1988 93 0.1 76.2 0.0
1989 97 0.1 81.2 0.0
1990 97 0.1 82.0 0.0
1991 98 0.1 80.2 0.0
1992 101 0.1 80.7 0.0
1993 91 0.0 70.5 0.0
1994 81 0.0 65.4 0.0
1995 78 0.0 61.8 0.0
1996 83 0.0 64.9 0.0
1997 75 0.0 58.4 0.0
1998 74 0.0 59.0 0.0
1999 68 0.0 54.7 0.0
2000 50 0.0 2.4 43.2 0.0
2001 48 0.0 2.3 40.8 0.0
2002 37 0.0 1.8 33.0 0.0
2003 39 0.0 1.9 34.9 0.0
2004 39 0.0 2.0 35.3 0.0
2005 40 0.0 2.0 35.3 0.0
2006 41 0.0 2.0 36.8 0.0
2007 35 0.0 1.6 31.8 0.0
2008 29 0.0 1.3 26.3 0.0
2009 36 0.0 1.6 34.1 0.0
2010 37 0.0 1.7 34.9 0.0
2011 36 0.0 1.7 34.8 0.0
2012 36 0.0 1.7 34.4 0.0
2013 33 0.0 1.6 31.7 0.0
2014 31 0.0 1.5 29.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SALTDAL (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.6
FINANSDEPARTEMENTET 8 7.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SALTDAL (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.6
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 8 7.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SALTDAL (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:80 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET LØNSDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:8:109 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ROGNAN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:18:39 NAV NORDLAND NAV SALTDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
4:7:15:24:7 SALTEN POLITIDISTRIKT SALTDAL OG BEIARN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.6
16:5:2:5:2 TOLLREGION MIDT-NORGE JUNKERDAL TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 8 7.3