FORVALTNINGSDATABASEN

HADSEL, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HADSEL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 73 54 127 67 40 107 6 14 20
1981 81 58 139 74 32 106 7 26 33
1982 72 60 132 68 34 102 4 26 30
1983 81 58 139 75 32 107 6 26 32
1984 79 46 125 72 21 93 7 25 32
1985 80 51 131 74 28 102 6 23 29
1986 72 52 124 67 35 102 5 17 22
1987 69 51 120 63 30 93 6 21 27
1988 68 52 120 62 29 91 6 23 29
1989 67 56 123 60 33 93 7 23 30
1990 66 51 117 59 31 90 7 20 27
1991 65 48 113 59 30 89 6 18 24
1992 64 48 112 58 31 89 6 17 23
1993 57 53 110 49 33 82 8 20 28
1994 49 40 89 41 24 65 8 16 24
1995 54 40 94 47 24 71 7 16 23
1996 47 44 91 39 28 67 8 16 24
1997 52 40 92 45 24 69 7 16 23
1998 54 38 92 48 25 73 6 13 19
1999 56 38 94 48 26 74 8 12 20
2000 39 32 71 35 17 52 4 15 19
2001 37 30 67 36 22 58 1 8 9
2002 36 26 62 35 21 56 1 5 6
2003 16 26 42 15 22 37 1 4 5
2004 18 27 45 17 23 40 1 4 5
2005 19 24 43 19 21 40 3 3
2006 17 25 42 17 21 38 4 4
2007 16 27 43 16 21 37 6 6
2008 16 26 42 15 20 35 1 6 7
2009 13 25 38 13 20 33 5 5
2010 12 24 36 12 18 30 6 6
2011 10 26 36 10 19 29 7 7
2012 11 27 38 11 20 31 7 7
2013 11 23 34 11 18 29 5 5
2014 12 21 33 12 16 28 5 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HADSEL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 70.7 47.4 118.0 67.0 40.0 107.0 3.7 7.4 11.0
1981 78.5 44.7 123.1 74.0 32.0 106.0 4.5 12.6 17.1
1982 70.4 48.1 118.5 68.0 34.0 102.0 2.5 14.1 16.6
1983 78.3 45.8 124.0 75.0 32.0 107.0 3.3 13.8 17.0
1984 76.3 34.5 110.8 72.0 21.0 93.0 4.3 13.5 17.8
1985 76.8 39.5 116.2 74.0 28.0 102.0 2.8 11.5 14.2
1986 69.8 43.5 113.3 67.0 35.0 102.0 2.8 8.5 11.3
1987 66.8 41.0 107.8 63.0 30.0 93.0 3.8 10.9 14.8
1988 66.1 41.9 107.9 62.0 29.0 91.0 4.1 12.9 16.9
1989 65.3 44.6 109.9 60.0 33.0 93.0 5.3 11.6 16.9
1990 64.3 41.8 106.0 59.0 31.0 90.0 5.3 10.8 16.0
1991 63.5 39.2 102.7 59.0 30.0 89.0 4.5 9.2 13.7
1992 62.0 40.3 102.3 58.0 31.0 89.0 4.0 9.3 13.3
1993 54.8 43.0 97.7 49.0 33.0 82.0 5.8 10.0 15.7
1994 47.1 30.6 77.6 41.0 24.0 65.0 6.1 6.6 12.6
1995 50.6 32.3 83.0 47.0 24.0 71.0 3.6 8.4 12.0
1996 44.3 36.6 80.9 39.0 28.0 67.0 5.3 8.6 13.9
1997 49.1 31.5 80.6 45.0 24.0 69.0 4.1 7.5 11.6
1998 51.3 31.6 82.9 48.0 25.0 73.0 3.3 6.6 9.9
1999 51.9 33.3 85.2 48.0 26.0 74.0 3.9 7.3 11.2
2000 36.8 25.1 62.0 35.0 17.0 52.0 1.8 8.1 10.0
2001 36.5 26.0 62.5 36.0 22.0 58.0 0.5 4.0 4.5
2002 35.5 22.6 58.1 35.0 21.0 56.0 0.5 1.6 2.1
2003 15.5 23.9 39.4 15.0 22.0 37.0 0.5 1.9 2.4
2004 17.5 24.3 41.8 17.0 23.0 40.0 0.5 1.3 1.8
2005 19.0 22.2 41.2 19.0 21.0 40.0 1.2 1.2
2006 17.0 23.1 40.1 17.0 21.0 38.0 2.1 2.1
2007 16.0 24.4 40.4 16.0 21.0 37.0 3.4 3.4
2008 15.8 23.3 39.0 15.0 20.0 35.0 0.8 3.3 4.0
2009 13.0 22.5 35.5 13.0 20.0 33.0 2.5 2.5
2010 12.0 20.7 32.7 12.0 18.0 30.0 2.7 2.7
2011 10.0 22.0 32.0 10.0 19.0 29.0 3.0 3.0
2012 11.0 23.2 34.2 11.0 20.0 31.0 3.2 3.2
2013 11.0 20.2 31.2 11.0 18.0 29.0 2.2 2.2
2014 12.0 18.2 30.2 12.0 16.0 28.0 2.2 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HADSEL (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 127 0.1 118.0 0.1
1981 139 0.1 123.1 0.1
1982 132 0.1 118.5 0.1
1983 139 0.1 124.0 0.1
1984 125 0.1 110.8 0.1
1985 131 0.1 116.2 0.1
1986 124 0.1 113.3 0.1
1987 120 0.1 107.8 0.1
1988 120 0.1 107.9 0.1
1989 123 0.1 109.9 0.1
1990 117 0.1 106.0 0.1
1991 113 0.1 102.7 0.1
1992 112 0.1 102.3 0.1
1993 110 0.1 97.7 0.1
1994 89 0.1 77.6 0.1
1995 94 0.1 83.0 0.1
1996 91 0.1 80.9 0.1
1997 92 0.1 80.6 0.1
1998 92 0.1 82.9 0.1
1999 94 0.1 85.2 0.1
2000 71 0.1 2.1 62.0 0.0
2001 67 0.0 2.0 62.5 0.0
2002 62 0.0 1.8 58.1 0.0
2003 42 0.0 1.2 39.4 0.0
2004 45 0.0 1.3 41.8 0.0
2005 43 0.0 1.2 41.2 0.0
2006 42 0.0 1.1 40.1 0.0
2007 43 0.0 1.2 40.4 0.0
2008 42 0.0 1.2 39.0 0.0
2009 38 0.0 1.1 35.5 0.0
2010 36 0.0 1.0 32.7 0.0
2011 36 0.0 1.0 32.0 0.0
2012 38 0.0 1.1 34.2 0.0
2013 34 0.0 0.9 31.2 0.0
2014 33 0.0 0.9 30.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HADSEL (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 4.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.5
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HADSEL (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 4.2
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.9
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.5
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
UNIVERSITETET I NORDLAND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HADSEL (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:11 BUFETAT NORD BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I VESTERÅLEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 4.2
4:7:15:25:6 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT HADSEL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.9
90:2:2:18:20 NAV NORDLAND NAV HADSEL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.5
89:51:10:20 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME HADSEL PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
42:8:2:9:11 UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND VESTERÅLEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5