FORVALTNINGSDATABASEN

NORDKAPP, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORDKAPP (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 53 38 91 49 33 82 4 5 9
1981 154 50 204 153 41 194 1 9 10
1982 155 43 198 153 35 188 2 8 10
1983 175 58 233 172 44 216 3 14 17
1984 170 61 231 164 45 209 6 16 22
1985 168 62 230 164 46 210 4 16 20
1986 152 67 219 150 48 198 2 19 21
1987 155 70 225 152 50 202 3 20 23
1988 128 63 191 125 43 168 3 20 23
1989 112 60 172 110 49 159 2 11 13
1990 133 67 200 118 52 170 15 15 30
1991 127 66 193 112 49 161 15 17 32
1992 126 61 187 111 46 157 15 15 30
1993 137 65 202 122 43 165 15 22 37
1994 122 59 181 108 39 147 14 20 34
1995 119 62 181 106 41 147 13 21 34
1996 136 57 193 135 39 174 1 18 19
1997 149 63 212 146 37 183 3 26 29
1998 146 61 207 140 35 175 6 26 32
1999 137 51 188 133 34 167 4 17 21
2000 166 40 206 165 30 195 1 10 11
2001 159 34 193 159 27 186 7 7
2002 156 36 192 153 31 184 3 5 8
2003 51 37 88 50 32 82 1 5 6
2004 51 31 82 50 27 77 1 4 5
2005 53 32 85 52 27 79 1 5 6
2006 56 33 89 53 27 80 3 6 9
2007 61 30 91 58 26 84 3 4 7
2008 58 26 84 56 23 79 2 3 5
2009 47 33 80 45 29 74 2 4 6
2010 39 36 75 36 29 65 3 7 10
2011 41 29 70 38 26 64 3 3 6
2012 42 39 81 39 31 70 3 8 11
2013 40 36 76 38 30 68 2 6 8
2014 41 35 76 38 30 68 3 5 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORDKAPP (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49.9 35.9 85.9 49.0 33.0 82.0 0.9 2.9 3.9
1981 153.8 45.9 199.6 153.0 41.0 194.0 0.8 4.9 5.6
1982 154.1 39.5 193.6 153.0 35.0 188.0 1.1 4.5 5.6
1983 173.2 51.1 224.3 172.0 44.0 216.0 1.2 7.1 8.3
1984 166.4 52.0 218.4 164.0 45.0 209.0 2.4 7.0 9.4
1985 165.6 53.5 219.0 164.0 46.0 210.0 1.6 7.4 9.0
1986 151.2 56.9 208.0 150.0 48.0 198.0 1.2 8.9 10.0
1987 153.6 60.0 213.6 152.0 50.0 202.0 1.6 10.0 11.6
1988 126.7 53.4 180.1 125.0 43.0 168.0 1.7 10.4 12.1
1989 110.8 54.8 165.6 110.0 49.0 159.0 0.8 5.8 6.6
1990 129.1 59.2 188.4 118.0 52.0 170.0 11.1 7.2 18.4
1991 121.8 57.0 178.8 112.0 49.0 161.0 9.8 8.0 17.8
1992 121.6 52.5 174.1 111.0 46.0 157.0 10.6 6.6 17.1
1993 132.5 52.7 185.2 122.0 43.0 165.0 10.5 9.7 20.2
1994 119.6 47.8 167.4 108.0 39.0 147.0 11.6 8.8 20.4
1995 116.4 48.7 165.1 106.0 41.0 147.0 10.4 7.7 18.1
1996 135.5 45.8 181.3 135.0 39.0 174.0 0.5 6.8 7.3
1997 147.4 48.9 196.3 146.0 37.0 183.0 1.4 11.9 13.3
1998 141.5 45.5 187.0 140.0 35.0 175.0 1.5 10.5 12.0
1999 135.2 41.6 176.8 133.0 34.0 167.0 2.2 7.6 9.8
2000 165.8 34.5 200.3 165.0 30.0 195.0 0.8 4.6 5.3
2001 159.0 29.8 188.8 159.0 27.0 186.0 2.8 2.8
2002 154.4 32.8 187.1 153.0 31.0 184.0 1.4 1.8 3.2
2003 50.5 34.8 85.2 50.0 32.0 82.0 0.5 2.8 3.2
2004 50.5 28.6 79.2 50.0 27.0 77.0 0.5 1.6 2.2
2005 52.5 29.8 82.2 52.0 27.0 79.0 0.5 2.8 3.2
2006 54.5 31.4 85.9 53.0 27.0 80.0 1.5 4.4 5.9
2007 59.8 28.2 88.0 58.0 26.0 84.0 1.8 2.2 4.0
2008 57.2 24.4 81.7 56.0 23.0 79.0 1.2 1.4 2.7
2009 46.0 31.4 77.4 45.0 29.0 74.0 1.0 2.4 3.4
2010 37.5 32.7 70.2 36.0 29.0 65.0 1.5 3.7 5.2
2011 39.5 27.9 67.4 38.0 26.0 64.0 1.5 1.9 3.4
2012 40.5 35.6 76.1 39.0 31.0 70.0 1.5 4.6 6.1
2013 39.0 33.8 72.8 38.0 30.0 68.0 1.0 3.8 4.8
2014 39.4 32.6 72.0 38.0 30.0 68.0 1.4 2.6 4.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORDKAPP (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 91 0.1 85.9 0.1
1981 204 0.1 199.6 0.1
1982 198 0.1 193.6 0.1
1983 233 0.1 224.3 0.1
1984 231 0.1 218.4 0.1
1985 230 0.1 219.0 0.1
1986 219 0.1 208.0 0.1
1987 225 0.1 213.6 0.1
1988 191 0.1 180.1 0.1
1989 172 0.1 165.6 0.1
1990 200 0.1 188.4 0.1
1991 193 0.1 178.8 0.1
1992 187 0.1 174.1 0.1
1993 202 0.1 185.2 0.1
1994 181 0.1 167.4 0.1
1995 181 0.1 165.1 0.1
1996 193 0.1 181.3 0.1
1997 212 0.1 196.3 0.1
1998 207 0.1 187.0 0.1
1999 188 0.1 176.8 0.1
2000 206 0.2 11.8 200.3 0.2
2001 193 0.1 11.2 188.8 0.2
2002 192 0.1 11.8 187.1 0.2
2003 88 0.1 5.9 85.2 0.1
2004 82 0.1 5.7 79.2 0.1
2005 85 0.1 6.1 82.2 0.1
2006 89 0.1 6.2 85.9 0.1
2007 91 0.1 6.1 88.0 0.1
2008 84 0.1 5.6 81.7 0.1
2009 80 0.1 5.6 77.4 0.1
2010 75 0.1 5.0 70.2 0.1
2011 70 0.0 4.5 67.4 0.1
2012 81 0.1 5.6 76.1 0.1
2013 76 0.1 5.0 72.8 0.1
2014 76 0.0 5.2 72.0 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORDKAPP (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 59 56.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORDKAPP (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 56 53.5
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NORDKAPP (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:8:4 FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK FISKERIKONTORET HONNINGSVÅG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
13:14:1:8 KYSTVERKET KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR HONNINGSVÅG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
13:14:7:4 KYSTVERKET REDERI KYSTVERKET REDERI HONNINGSVÅG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:14:6:1 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK DISTRIKTSKONTOR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 43.5
13:14:6:3 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK LOSTJENESTEN HONNINGSVÅG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
90:2:2:20:21 NAV FINNMARK NAV NORDKAPP ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.0
89:51:11:33 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME NORDKAPP PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:26:5 VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT NORDKAPP LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5