FORVALTNINGSDATABASEN

TANA, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TANA (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49 39 88 44 25 69 5 14 19
1981 51 45 96 46 27 73 5 18 23
1982 50 48 98 45 29 74 5 19 24
1983 50 46 96 44 27 71 6 19 25
1984 47 41 88 41 25 66 6 16 22
1985 45 46 91 42 25 67 3 21 24
1986 45 47 92 40 27 67 5 20 25
1987 44 44 88 40 21 61 4 23 27
1988 41 44 85 38 22 60 3 22 25
1989 41 39 80 37 21 58 4 18 22
1990 44 41 85 40 20 60 4 21 25
1991 47 44 91 36 21 57 11 23 34
1992 49 48 97 41 23 64 8 25 33
1993 48 52 100 36 23 59 12 29 41
1994 24 32 56 14 15 29 10 17 27
1995 24 33 57 15 14 29 9 19 28
1996 22 32 54 19 17 36 3 15 18
1997 24 31 55 17 17 34 7 14 21
1998 26 33 59 19 17 36 7 16 23
1999 30 27 57 22 15 37 8 12 20
2000 16 14 30 15 10 25 1 4 5
2001 100 20 120 96 13 109 4 7 11
2002 15 12 27 13 8 21 2 4 6
2003 21 12 33 19 9 28 2 3 5
2004 19 13 32 17 9 26 2 4 6
2005 17 12 29 16 10 26 1 2 3
2006 14 15 29 13 13 26 1 2 3
2007 16 17 33 15 11 26 1 6 7
2008 15 9 24 14 6 20 1 3 4
2009 18 15 33 16 10 26 2 5 7
2010 20 19 39 16 11 27 4 8 12
2011 22 17 39 20 9 29 2 8 10
2012 18 21 39 16 13 29 2 8 10
2013 21 21 42 18 12 30 3 9 12
2014 21 21 42 18 14 32 3 7 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TANA (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46.3 33.1 79.5 44.0 25.0 69.0 2.3 8.1 10.5
1981 48.3 36.6 84.9 46.0 27.0 73.0 2.3 9.6 11.9
1982 47.3 39.0 86.3 45.0 29.0 74.0 2.3 10.0 12.3
1983 46.5 36.6 83.1 44.0 27.0 71.0 2.5 9.6 12.1
1984 43.5 33.3 76.7 41.0 25.0 66.0 2.5 8.3 10.7
1985 43.3 35.0 78.3 42.0 25.0 67.0 1.3 10.0 11.3
1986 42.4 35.8 78.2 40.0 27.0 67.0 2.4 8.8 11.2
1987 42.8 31.9 74.7 40.0 21.0 61.0 2.8 10.9 13.7
1988 40.5 32.0 72.5 38.0 22.0 60.0 2.5 10.0 12.5
1989 39.7 29.8 69.5 37.0 21.0 58.0 2.7 8.8 11.5
1990 42.7 30.5 73.3 40.0 20.0 60.0 2.7 10.6 13.3
1991 40.6 30.6 71.2 36.0 21.0 57.0 4.6 9.6 14.2
1992 43.3 33.2 76.4 41.0 23.0 64.0 2.3 10.2 12.4
1993 41.2 34.8 76.0 36.0 23.0 59.0 5.2 11.8 17.0
1994 20.5 22.1 42.6 14.0 15.0 29.0 6.5 7.1 13.6
1995 19.7 22.3 42.0 15.0 14.0 29.0 4.7 8.3 13.0
1996 20.2 22.8 42.9 19.0 17.0 36.0 1.2 5.8 6.9
1997 20.8 21.4 42.1 17.0 17.0 34.0 3.8 4.4 8.1
1998 23.3 22.6 45.9 19.0 17.0 36.0 4.3 5.6 9.9
1999 27.8 18.9 46.7 22.0 15.0 37.0 5.8 3.9 9.7
2000 15.5 11.9 27.4 15.0 10.0 25.0 0.5 1.9 2.4
2001 97.7 15.0 112.8 96.0 13.0 109.0 1.7 2.0 3.8
2002 13.6 10.0 23.6 13.0 8.0 21.0 0.6 2.0 2.6
2003 19.6 10.1 29.7 19.0 9.0 28.0 0.6 1.1 1.7
2004 17.6 11.0 28.6 17.0 9.0 26.0 0.6 2.0 2.6
2005 16.5 10.9 27.4 16.0 10.0 26.0 0.5 0.9 1.4
2006 13.5 13.9 27.4 13.0 13.0 26.0 0.5 0.9 1.4
2007 15.5 14.5 30.0 15.0 11.0 26.0 0.5 3.5 4.0
2008 14.5 7.7 22.2 14.0 6.0 20.0 0.5 1.7 2.2
2009 17.0 13.0 30.0 16.0 10.0 26.0 1.0 3.0 4.0
2010 17.7 15.5 33.2 16.0 11.0 27.0 1.7 4.5 6.2
2011 20.8 13.8 34.6 20.0 9.0 29.0 0.8 4.8 5.6
2012 16.8 17.5 34.3 16.0 13.0 29.0 0.8 4.5 5.3
2013 19.1 17.4 36.6 18.0 12.0 30.0 1.1 5.4 6.6
2014 19.1 18.4 37.5 18.0 14.0 32.0 1.1 4.4 5.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TANA (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 88 0.0 79.5 0.0
1981 96 0.1 84.9 0.0
1982 98 0.1 86.3 0.1
1983 96 0.1 83.1 0.0
1984 88 0.0 76.7 0.0
1985 91 0.0 78.3 0.0
1986 92 0.0 78.2 0.0
1987 88 0.0 74.7 0.0
1988 85 0.0 72.5 0.0
1989 80 0.0 69.5 0.0
1990 85 0.0 73.3 0.0
1991 91 0.0 71.2 0.0
1992 97 0.1 76.4 0.0
1993 100 0.1 76.0 0.0
1994 56 0.0 42.6 0.0
1995 57 0.0 42.0 0.0
1996 54 0.0 42.9 0.0
1997 55 0.0 42.1 0.0
1998 59 0.0 45.9 0.0
1999 57 0.0 46.7 0.0
2000 30 0.0 2.1 27.4 0.0
2001 120 0.1 8.5 112.8 0.1
2002 27 0.0 2.0 23.6 0.0
2003 33 0.0 2.5 29.7 0.0
2004 32 0.0 2.5 28.6 0.0
2005 29 0.0 2.2 27.4 0.0
2006 29 0.0 2.2 27.4 0.0
2007 33 0.0 2.5 30.0 0.0
2008 24 0.0 1.8 22.2 0.0
2009 33 0.0 2.4 30.0 0.0
2010 39 0.0 3.0 33.2 0.0
2011 39 0.0 2.8 34.6 0.0
2012 39 0.0 2.8 34.3 0.0
2013 42 0.0 3.0 36.6 0.0
2014 42 0.0 2.9 37.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TANA (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
DOMSTOLENE I NORGE 11 9.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.9
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.7
FINANSDEPARTEMENTET 8 6.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 16.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TANA (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FINNMARKSKOMMISJONEN DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.9
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.7
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 4.4
TOLLREGION NORD-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 8 6.8
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 16.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TANA (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
50:3:1 FINNMARKSKOMMISJONEN FINNMARKSKOMMISJONEN DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
90:2:2:20:24 NAV FINNMARK NAV TANA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.9
89:51:11:44 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME TANA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 1.7
50:8:26 TINGRETTENE INDRE FINNMARK TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 6 4.4
16:5:2:6:6 TOLLREGION NORD-NORGE POLMAK TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 8 6.8
4:7:15:27:7 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT TANA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 16.8