FORVALTNINGSDATABASEN

BÅTSFJORD, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BÅTSFJORD (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 26 45 19 12 31 14 14
1981 19 23 42 19 10 29 13 13
1982 18 25 43 18 15 33 10 10
1983 21 28 49 21 16 37 12 12
1984 12 20 32 12 13 25 7 7
1985 11 20 31 11 12 23 8 8
1986 12 20 32 12 14 26 6 6
1987 11 20 31 11 13 24 7 7
1988 11 18 29 10 11 21 1 7 8
1989 8 19 27 8 11 19 8 8
1990 10 18 28 9 11 20 1 7 8
1991 11 20 31 11 12 23 8 8
1992 20 19 39 19 11 30 1 8 9
1993 19 19 38 18 11 29 1 8 9
1994 14 22 36 14 12 26 10 10
1995 13 20 33 12 11 23 1 9 10
1996 17 19 36 17 9 26 10 10
1997 17 23 40 15 8 23 2 15 17
1998 15 24 39 13 10 23 2 14 16
1999 17 31 48 14 17 31 3 14 17
2000 20 19 39 20 11 31 8 8
2001 21 18 39 21 10 31 8 8
2002 19 19 38 19 9 28 10 10
2003 13 16 29 13 12 25 4 4
2004 11 16 27 11 10 21 6 6
2005 9 14 23 9 8 17 6 6
2006 8 14 22 8 8 16 6 6
2007 4 13 17 4 9 13 4 4
2008 3 12 15 3 10 13 2 2
2009 5 11 16 5 10 15 1 1
2010 7 10 17 7 9 16 1 1
2011 6 11 17 6 10 16 1 1
2012 6 10 16 6 9 15 1 1
2013 5 9 14 5 8 13 1 1
2014 5 10 15 5 8 13 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BÅTSFJORD (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19.0 19.2 38.2 19.0 12.0 31.0 7.2 7.2
1981 19.0 17.0 36.0 19.0 10.0 29.0 7.0 7.0
1982 18.0 20.9 38.9 18.0 15.0 33.0 5.9 5.9
1983 21.0 22.8 43.8 21.0 16.0 37.0 6.8 6.8
1984 12.0 16.9 28.9 12.0 13.0 25.0 3.9 3.9
1985 11.0 17.1 28.1 11.0 12.0 23.0 5.1 5.1
1986 12.0 17.1 29.1 12.0 14.0 26.0 3.1 3.1
1987 11.0 17.3 28.3 11.0 13.0 24.0 4.3 4.3
1988 10.1 15.1 25.3 10.0 11.0 21.0 0.1 4.2 4.3
1989 8.0 15.6 23.6 8.0 11.0 19.0 4.6 4.6
1990 9.1 15.5 24.6 9.0 11.0 20.0 0.1 4.5 4.6
1991 11.0 16.6 27.6 11.0 12.0 23.0 4.6 4.6
1992 19.1 16.3 35.4 19.0 11.0 30.0 0.1 5.3 5.4
1993 18.1 15.9 34.0 18.0 11.0 29.0 0.1 4.9 5.0
1994 14.0 17.7 31.7 14.0 12.0 26.0 5.7 5.7
1995 12.9 15.4 28.4 12.0 11.0 23.0 0.9 4.4 5.3
1996 17.0 13.9 30.9 17.0 9.0 26.0 4.9 4.9
1997 16.6 16.5 33.0 15.0 8.0 23.0 1.6 8.4 10.0
1998 14.5 17.8 32.3 13.0 10.0 23.0 1.5 7.8 9.3
1999 15.9 24.2 40.1 14.0 17.0 31.0 1.9 7.2 9.1
2000 20.0 14.6 34.6 20.0 11.0 31.0 3.6 3.6
2001 21.0 13.6 34.6 21.0 10.0 31.0 3.6 3.6
2002 19.0 13.8 32.8 19.0 9.0 28.0 4.8 4.8
2003 13.0 13.7 26.7 13.0 12.0 25.0 1.7 1.7
2004 11.0 12.2 23.2 11.0 10.0 21.0 2.2 2.2
2005 9.0 10.7 19.7 9.0 8.0 17.0 2.7 2.7
2006 8.0 10.7 18.7 8.0 8.0 16.0 2.7 2.7
2007 4.0 11.1 15.1 4.0 9.0 13.0 2.1 2.1
2008 3.0 10.3 13.3 3.0 10.0 13.0 0.3 0.3
2009 5.0 10.2 15.2 5.0 10.0 15.0 0.2 0.2
2010 7.0 9.2 16.2 7.0 9.0 16.0 0.2 0.2
2011 6.0 10.2 16.2 6.0 10.0 16.0 0.2 0.2
2012 6.0 9.2 15.2 6.0 9.0 15.0 0.2 0.2
2013 5.0 8.2 13.2 5.0 8.0 13.0 0.2 0.2
2014 5.0 8.3 13.3 5.0 8.0 13.0 0.3 0.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BÅTSFJORD (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 45 0.0 38.2 0.0
1981 42 0.0 36.0 0.0
1982 43 0.0 38.9 0.0
1983 49 0.0 43.8 0.0
1984 32 0.0 28.9 0.0
1985 31 0.0 28.1 0.0
1986 32 0.0 29.1 0.0
1987 31 0.0 28.3 0.0
1988 29 0.0 25.3 0.0
1989 27 0.0 23.6 0.0
1990 28 0.0 24.6 0.0
1991 31 0.0 27.6 0.0
1992 39 0.0 35.4 0.0
1993 38 0.0 34.0 0.0
1994 36 0.0 31.7 0.0
1995 33 0.0 28.4 0.0
1996 36 0.0 30.9 0.0
1997 40 0.0 33.0 0.0
1998 39 0.0 32.3 0.0
1999 48 0.0 40.1 0.0
2000 39 0.0 3.0 34.6 0.0
2001 39 0.0 3.0 34.6 0.0
2002 38 0.0 3.0 32.8 0.0
2003 29 0.0 2.7 26.7 0.0
2004 27 0.0 2.7 23.2 0.0
2005 23 0.0 2.3 19.7 0.0
2006 22 0.0 2.3 18.7 0.0
2007 17 0.0 1.7 15.1 0.0
2008 15 0.0 1.5 13.3 0.0
2009 16 0.0 1.6 15.2 0.0
2010 17 0.0 1.7 16.2 0.0
2011 17 0.0 1.6 16.2 0.0
2012 16 0.0 1.5 15.2 0.0
2013 14 0.0 1.3 13.2 0.0
2014 15 0.0 1.4 13.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BÅTSFJORD (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
FINANSDEPARTEMENTET 3 2.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BÅTSFJORD (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BÅTSFJORD (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:8:1 FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK FISKERIKONTORET BÅTSFJORD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:20:4 NAV FINNMARK NAV BÅTSFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.2
16:3:8:51 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD BÅTSFJORD FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
16:3:6:8 SKATT NORD SKATT NORD AVD BÅTSFJORD FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:27:3 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT BÅTSFJORD POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0