FORVALTNINGSDATABASEN

FROGN, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FROGN (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 66 60 126 65 43 108 1 17 18
1981 70 64 134 69 48 117 1 16 17
1982 61 62 123 60 45 105 1 17 18
1983 68 74 142 67 50 117 1 24 25
1984 74 73 147 70 46 116 4 27 31
1985 70 74 144 66 47 113 4 27 31
1986 69 81 150 66 59 125 3 22 25
1987 86 85 171 80 57 137 6 28 34
1988 86 93 179 78 62 140 8 31 39
1989 84 97 181 78 66 144 6 31 37
1990 45 78 123 39 51 90 6 27 33
1991 36 76 112 31 52 83 5 24 29
1992 36 72 108 32 51 83 4 21 25
1993 37 61 98 31 46 77 6 15 21
1994 42 64 106 34 45 79 8 19 27
1995 44 79 123 36 45 81 8 34 42
1996 48 76 124 42 47 89 6 29 35
1997 29 68 97 27 42 69 2 26 28
1998 54 78 132 46 50 96 8 28 36
1999 53 80 133 45 53 98 8 27 35
2000 36 53 89 34 41 75 2 12 14
2001 34 47 81 31 34 65 3 13 16
2002 47 54 101 45 37 82 2 17 19
2003 26 42 68 26 28 54 14 14
2004 28 43 71 28 27 55 16 16
2005 24 41 65 24 29 53 12 12
2006 20 27 47 19 21 40 1 6 7
2007 18 28 46 16 25 41 2 3 5
2008 19 32 51 17 26 43 2 6 8
2009 19 36 55 18 32 50 1 4 5
2010 23 33 56 21 25 46 2 8 10
2011 20 33 53 19 27 46 1 6 7
2012 19 22 41 16 18 34 3 4 7
2013 19 24 43 16 21 37 3 3 6
2014 18 22 40 14 18 32 4 4 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FROGN (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 65.6 52.4 118.0 65.0 43.0 108.0 0.6 9.4 10.0
1981 69.4 57.0 126.4 69.0 48.0 117.0 0.4 9.0 9.4
1982 60.7 54.8 115.4 60.0 45.0 105.0 0.6 9.8 10.4
1983 67.7 63.0 130.7 67.0 50.0 117.0 0.7 13.0 13.7
1984 70.2 61.2 131.4 70.0 46.0 116.0 0.2 15.2 15.4
1985 66.5 62.3 128.8 66.0 47.0 113.0 0.5 15.3 15.8
1986 66.5 71.1 137.5 66.0 59.0 125.0 0.5 12.1 12.5
1987 81.9 71.8 153.8 80.0 57.0 137.0 1.9 14.8 16.8
1988 80.0 79.4 159.4 78.0 62.0 140.0 2.0 17.4 19.4
1989 79.1 83.3 162.4 78.0 66.0 144.0 1.1 17.3 18.4
1990 40.1 65.5 105.7 39.0 51.0 90.0 1.1 14.5 15.7
1991 32.0 64.8 96.7 31.0 52.0 83.0 0.9 12.8 13.7
1992 32.8 63.0 95.7 32.0 51.0 83.0 0.8 12.0 12.7
1993 32.4 53.8 86.2 31.0 46.0 77.0 1.4 7.8 9.2
1994 36.9 56.4 93.4 34.0 45.0 79.0 2.9 11.4 14.4
1995 38.7 66.8 105.4 36.0 45.0 81.0 2.7 21.8 24.4
1996 43.8 63.9 107.7 42.0 47.0 89.0 1.8 16.9 18.7
1997 27.6 57.7 85.4 27.0 42.0 69.0 0.6 15.7 16.4
1998 48.0 66.5 114.4 46.0 50.0 96.0 2.0 16.5 18.4
1999 47.8 69.1 116.8 45.0 53.0 98.0 2.8 16.1 18.8
2000 35.1 49.1 84.2 34.0 41.0 75.0 1.1 8.1 9.2
2001 32.8 42.6 75.4 31.0 34.0 65.0 1.8 8.6 10.4
2002 46.3 47.7 94.0 45.0 37.0 82.0 1.3 10.7 12.0
2003 26.0 37.2 63.2 26.0 28.0 54.0 9.2 9.2
2004 28.0 37.4 65.4 28.0 27.0 55.0 10.4 10.4
2005 24.0 37.2 61.2 24.0 29.0 53.0 8.2 8.2
2006 19.5 24.6 44.1 19.0 21.0 40.0 0.5 3.6 4.1
2007 17.0 26.7 43.7 16.0 25.0 41.0 1.0 1.7 2.7
2008 18.0 29.8 47.8 17.0 26.0 43.0 1.0 3.8 4.8
2009 18.5 34.2 52.7 18.0 32.0 50.0 0.5 2.2 2.7
2010 22.0 29.3 51.3 21.0 25.0 46.0 1.0 4.3 5.3
2011 19.5 31.0 50.5 19.0 27.0 46.0 0.5 4.0 4.5
2012 17.5 20.5 38.0 16.0 18.0 34.0 1.5 2.5 4.0
2013 17.5 22.3 39.8 16.0 21.0 37.0 1.5 1.3 2.8
2014 16.6 20.3 36.9 14.0 18.0 32.0 2.6 2.3 4.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FROGN (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 126 0.1 118.0 0.1
1981 134 0.1 126.4 0.1
1982 123 0.1 115.4 0.1
1983 142 0.1 130.7 0.1
1984 147 0.1 131.4 0.1
1985 144 0.1 128.8 0.1
1986 150 0.1 137.5 0.1
1987 171 0.1 153.8 0.1
1988 179 0.1 159.4 0.1
1989 181 0.1 162.4 0.1
1990 123 0.1 105.7 0.1
1991 112 0.1 96.7 0.1
1992 108 0.1 95.7 0.1
1993 98 0.1 86.2 0.1
1994 106 0.1 93.4 0.1
1995 123 0.1 105.4 0.1
1996 124 0.1 107.7 0.1
1997 97 0.1 85.4 0.1
1998 132 0.1 114.4 0.1
1999 133 0.1 116.8 0.1
2000 89 0.1 2.5 84.2 0.1
2001 81 0.1 2.3 75.4 0.1
2002 101 0.1 2.7 94.0 0.1
2003 68 0.1 1.8 63.2 0.1
2004 71 0.1 1.9 65.4 0.1
2005 65 0.1 1.7 61.2 0.1
2006 47 0.0 1.2 44.1 0.0
2007 46 0.0 1.1 43.7 0.0
2008 51 0.0 1.2 47.8 0.0
2009 55 0.0 1.3 52.7 0.0
2010 56 0.0 1.3 51.3 0.0
2011 53 0.0 1.3 50.5 0.0
2012 41 0.0 0.9 38.0 0.0
2013 43 0.0 1.0 39.8 0.0
2014 40 0.0 0.9 36.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FROGN (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 23 21.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FROGN (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.1
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 23 21.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FROGN (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:5 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I DRØBAK KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:2:15 NAV AKERSHUS NAV FROGN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.1
13:9:2:1:3 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST DRØBAK TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 23 21.3
59:22:73 STATSBYGG STATSBYGG ØST FROGN DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.5