FORVALTNINGSDATABASEN

STANGE, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STANGE (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 95 46 141 91 29 120 4 17 21
1981 83 50 133 80 29 109 3 21 24
1982 72 53 125 69 32 101 3 21 24
1983 79 61 140 76 32 108 3 29 32
1984 77 64 141 73 29 102 4 35 39
1985 93 70 163 88 29 117 5 41 46
1986 95 65 160 88 28 116 7 37 44
1987 91 68 159 85 26 111 6 42 48
1988 82 69 151 74 27 101 8 42 50
1989 90 79 169 80 30 110 10 49 59
1990 84 87 171 75 36 111 9 51 60
1991 82 84 166 73 39 112 9 45 54
1992 84 85 169 76 46 122 8 39 47
1993 81 97 178 74 40 114 7 57 64
1994 80 89 169 74 39 113 6 50 56
1995 87 81 168 81 38 119 6 43 49
1996 85 79 164 81 41 122 4 38 42
1997 81 82 163 75 41 116 6 41 47
1998 79 79 158 71 39 110 8 40 48
1999 81 72 153 75 38 113 6 34 40
2000 62 41 103 60 25 85 2 16 18
2001 60 41 101 59 23 82 1 18 19
2002 64 46 110 62 28 90 2 18 20
2003 52 33 85 47 22 69 5 11 16
2004 66 45 111 57 22 79 9 23 32
2005 33 35 68 28 18 46 5 17 22
2006 63 42 105 55 25 80 8 17 25
2007 64 43 107 53 28 81 11 15 26
2008 65 44 109 55 30 85 10 14 24
2009 62 47 109 53 36 89 9 11 20
2010 64 50 114 55 33 88 9 17 26
2011 57 46 103 46 28 74 11 18 29
2012 55 51 106 44 36 80 11 15 26
2013 64 54 118 52 39 91 12 15 27
2014 107 75 182 69 58 127 38 17 55
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STANGE (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 93.7 36.7 130.4 91.0 29.0 120.0 2.7 7.7 10.4
1981 81.9 38.9 120.8 80.0 29.0 109.0 2.0 9.9 11.8
1982 70.8 41.8 112.6 69.0 32.0 101.0 1.8 9.8 11.6
1983 77.8 45.1 122.9 76.0 32.0 108.0 1.9 13.1 14.9
1984 74.6 43.6 118.2 73.0 29.0 102.0 1.6 14.6 16.2
1985 90.4 46.0 136.4 88.0 29.0 117.0 2.4 17.0 19.4
1986 92.1 44.5 136.5 88.0 28.0 116.0 4.1 16.5 20.5
1987 88.2 45.1 133.3 85.0 26.0 111.0 3.2 19.1 22.3
1988 78.5 46.5 125.0 74.0 27.0 101.0 4.5 19.5 24.0
1989 84.6 50.9 135.5 80.0 30.0 110.0 4.6 20.9 25.5
1990 79.1 55.5 134.6 75.0 36.0 111.0 4.1 19.5 23.6
1991 76.8 57.0 133.8 73.0 39.0 112.0 3.8 18.0 21.8
1992 78.8 60.1 138.8 76.0 46.0 122.0 2.8 14.1 16.8
1993 76.3 61.5 137.8 74.0 40.0 114.0 2.3 21.5 23.8
1994 76.4 62.0 138.4 74.0 39.0 113.0 2.4 23.0 25.4
1995 83.1 60.2 143.3 81.0 38.0 119.0 2.1 22.2 24.3
1996 82.3 61.4 143.7 81.0 41.0 122.0 1.3 20.4 21.7
1997 77.9 60.7 138.6 75.0 41.0 116.0 2.9 19.7 22.6
1998 74.6 59.4 134.0 71.0 39.0 110.0 3.5 20.4 24.0
1999 77.9 56.0 133.9 75.0 38.0 113.0 2.9 18.0 20.9
2000 61.1 34.0 95.1 60.0 25.0 85.0 1.1 9.0 10.1
2001 59.5 33.7 93.2 59.0 23.0 82.0 0.5 10.7 11.2
2002 63.3 39.3 102.6 62.0 28.0 90.0 1.3 11.3 12.6
2003 50.4 28.6 79.0 47.0 22.0 69.0 3.4 6.6 10.0
2004 63.4 35.8 99.2 57.0 22.0 79.0 6.4 13.8 20.2
2005 31.4 28.1 59.5 28.0 18.0 46.0 3.4 10.1 13.5
2006 60.2 34.9 95.0 55.0 25.0 80.0 5.2 9.9 15.0
2007 60.6 36.8 97.4 53.0 28.0 81.0 7.6 8.8 16.4
2008 60.8 37.9 98.7 55.0 30.0 85.0 5.8 7.9 13.7
2009 58.7 41.6 100.2 53.0 36.0 89.0 5.7 5.6 11.2
2010 61.2 43.3 104.5 55.0 33.0 88.0 6.2 10.4 16.5
2011 53.0 39.4 92.4 46.0 28.0 74.0 7.0 11.4 18.4
2012 50.6 44.5 95.1 44.0 36.0 80.0 6.6 8.5 15.1
2013 58.2 46.7 104.9 52.0 39.0 91.0 6.2 7.7 13.9
2014 83.2 68.0 151.2 69.0 58.0 127.0 14.2 10.0 24.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STANGE (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 141 0.1 130.4 0.1
1981 133 0.1 120.8 0.1
1982 125 0.1 112.6 0.1
1983 140 0.1 122.9 0.1
1984 141 0.1 118.2 0.1
1985 163 0.1 136.4 0.1
1986 160 0.1 136.5 0.1
1987 159 0.1 133.3 0.1
1988 151 0.1 125.0 0.1
1989 169 0.1 135.5 0.1
1990 171 0.1 134.6 0.1
1991 166 0.1 133.8 0.1
1992 169 0.1 138.8 0.1
1993 178 0.1 137.8 0.1
1994 169 0.1 138.4 0.1
1995 168 0.1 143.3 0.1
1996 164 0.1 143.7 0.1
1997 163 0.1 138.6 0.1
1998 158 0.1 134.0 0.1
1999 153 0.1 133.9 0.1
2000 103 0.1 1.7 95.1 0.1
2001 101 0.1 1.7 93.2 0.1
2002 110 0.1 1.8 102.6 0.1
2003 85 0.1 1.4 79.0 0.1
2004 111 0.1 1.7 99.2 0.1
2005 68 0.1 1.1 59.5 0.1
2006 105 0.1 1.6 95.0 0.1
2007 107 0.1 1.6 97.4 0.1
2008 109 0.1 1.6 98.7 0.1
2009 109 0.1 1.6 100.2 0.1
2010 114 0.1 1.7 104.5 0.1
2011 103 0.1 1.5 92.4 0.1
2012 106 0.1 1.5 95.1 0.1
2013 118 0.1 1.7 104.9 0.1
2014 182 0.1 2.6 151.2 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STANGE (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 78 51.9
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 72 69.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 3.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STANGE (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 78 51.9
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.4
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 3.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 61 59.5
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STANGE (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:1:19 BUFETAT ØST BUFETAT ØST HEDEMARK UNGDOMS- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 78 51.9
89:51:3:29 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I STANGE KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
4:7:15:5:12 HEDMARK POLITIDISTRIKT STANGE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.4
13:8:127 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET TANGEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 3.8
4:5:8:1:10 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HEDMARK FENGSEL AVD ILSENG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 61 59.5
90:2:2:4:20 NAV HEDMARK NAV STANGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.6
59:22:81 STATSBYGG STATSBYGG ØST NORD-ODAL DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0