FORVALTNINGSDATABASEN

ÅMOT, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ÅMOT (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 58 46 104 56 27 83 2 19 21
1981 64 47 111 60 29 89 4 18 22
1982 62 49 111 59 29 88 3 20 23
1983 66 48 114 61 27 88 5 21 26
1984 55 50 105 53 26 79 2 24 26
1985 54 54 108 53 29 82 1 25 26
1986 56 54 110 53 29 82 3 25 28
1987 58 58 116 55 34 89 3 24 27
1988 64 57 121 60 35 95 4 22 26
1989 82 63 145 76 34 110 6 29 35
1990 59 56 115 57 34 91 2 22 24
1991 60 64 124 56 35 91 4 29 33
1992 63 67 130 57 39 96 6 28 34
1993 70 67 137 62 35 97 8 32 40
1994 70 63 133 62 35 97 8 28 36
1995 72 59 131 66 35 101 6 24 30
1996 67 67 134 59 37 96 8 30 38
1997 66 57 123 55 35 90 11 22 33
1998 66 60 126 55 35 90 11 25 36
1999 60 58 118 53 39 92 7 19 26
2000 50 40 90 43 26 69 7 14 21
2001 54 43 97 43 31 74 11 12 23
2002 32 28 60 30 25 55 2 3 5
2003 56 48 104 42 35 77 14 13 27
2004 50 57 107 39 34 73 11 23 34
2005 48 55 103 38 34 72 10 21 31
2006 52 53 105 36 33 69 16 20 36
2007 53 54 107 41 34 75 12 20 32
2008 47 49 96 36 34 70 11 15 26
2009 47 46 93 35 34 69 12 12 24
2010 42 43 85 31 32 63 11 11 22
2011 42 41 83 29 31 60 13 10 23
2012 40 39 79 29 26 55 11 13 24
2013 42 43 85 24 29 53 18 14 32
2014 41 48 89 25 25 50 16 23 39
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ÅMOT (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 57.3 36.1 93.4 56.0 27.0 83.0 1.3 9.1 10.4
1981 62.8 38.4 101.2 60.0 29.0 89.0 2.8 9.4 12.2
1982 61.0 39.0 100.1 59.0 29.0 88.0 2.0 10.0 12.1
1983 63.4 37.4 100.8 61.0 27.0 88.0 2.4 10.4 12.8
1984 53.9 37.8 91.7 53.0 26.0 79.0 0.9 11.8 12.7
1985 53.4 40.7 94.1 53.0 29.0 82.0 0.4 11.7 12.1
1986 54.5 41.0 95.5 53.0 29.0 82.0 1.5 12.0 13.5
1987 56.2 45.9 102.1 55.0 34.0 89.0 1.2 11.9 13.1
1988 61.8 46.1 107.9 60.0 35.0 95.0 1.8 11.1 12.9
1989 79.2 50.3 129.6 76.0 34.0 110.0 3.2 16.4 19.6
1990 58.1 45.9 104.0 57.0 34.0 91.0 1.1 11.9 13.0
1991 58.2 50.8 109.0 56.0 35.0 91.0 2.2 15.8 18.0
1992 60.5 52.8 113.4 57.0 39.0 96.0 3.5 13.8 17.4
1993 66.2 50.7 116.8 62.0 35.0 97.0 4.2 15.7 19.8
1994 64.7 51.1 115.8 62.0 35.0 97.0 2.7 16.1 18.8
1995 68.1 49.6 117.7 66.0 35.0 101.0 2.1 14.6 16.7
1996 62.4 54.1 116.5 59.0 37.0 96.0 3.4 17.1 20.5
1997 58.7 47.9 106.5 55.0 35.0 90.0 3.7 12.9 16.5
1998 58.5 51.5 110.0 55.0 35.0 90.0 3.5 16.5 19.9
1999 55.6 50.3 105.9 53.0 39.0 92.0 2.6 11.3 13.9
2000 45.9 34.9 80.8 43.0 26.0 69.0 2.9 8.9 11.9
2001 47.8 38.3 86.1 43.0 31.0 74.0 4.8 7.3 12.1
2002 30.9 26.8 57.7 30.0 25.0 55.0 0.9 1.8 2.7
2003 48.0 42.6 90.6 42.0 35.0 77.0 6.0 7.6 13.6
2004 44.5 47.8 92.4 39.0 34.0 73.0 5.6 13.8 19.4
2005 42.1 45.7 87.8 38.0 34.0 72.0 4.1 11.7 15.8
2006 42.1 45.5 87.6 36.0 33.0 69.0 6.1 12.5 18.6
2007 45.2 45.9 91.1 41.0 34.0 75.0 4.2 11.9 16.1
2008 40.3 43.5 83.8 36.0 34.0 70.0 4.3 9.5 13.8
2009 40.1 41.4 81.5 35.0 34.0 69.0 5.1 7.4 12.5
2010 35.3 38.6 73.9 31.0 32.0 63.0 4.3 6.6 10.9
2011 34.2 37.3 71.5 29.0 31.0 60.0 5.2 6.3 11.5
2012 33.8 34.5 68.3 29.0 26.0 55.0 4.8 8.4 13.3
2013 32.0 37.3 69.4 24.0 29.0 53.0 8.1 8.4 16.4
2014 31.6 38.1 69.7 25.0 25.0 50.0 6.6 13.1 19.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ÅMOT (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 104 0.1 93.4 0.1
1981 111 0.1 101.2 0.1
1982 111 0.1 100.1 0.1
1983 114 0.1 100.8 0.1
1984 105 0.1 91.7 0.1
1985 108 0.1 94.1 0.1
1986 110 0.1 95.5 0.1
1987 116 0.1 102.1 0.1
1988 121 0.1 107.9 0.1
1989 145 0.1 129.6 0.1
1990 115 0.1 104.0 0.1
1991 124 0.1 109.0 0.1
1992 130 0.1 113.4 0.1
1993 137 0.1 116.8 0.1
1994 133 0.1 115.8 0.1
1995 131 0.1 117.7 0.1
1996 134 0.1 116.5 0.1
1997 123 0.1 106.5 0.1
1998 126 0.1 110.0 0.1
1999 118 0.1 105.9 0.1
2000 90 0.1 5.3 80.8 0.1
2001 97 0.1 5.7 86.1 0.1
2002 60 0.0 3.5 57.7 0.0
2003 104 0.1 5.7 90.6 0.1
2004 107 0.1 5.8 92.4 0.1
2005 103 0.1 5.8 87.8 0.1
2006 105 0.1 6.0 87.6 0.1
2007 107 0.1 6.0 91.1 0.1
2008 96 0.1 5.5 83.8 0.1
2009 93 0.1 5.4 81.5 0.1
2010 85 0.1 4.7 73.9 0.1
2011 83 0.1 4.5 71.5 0.1
2012 79 0.1 4.2 68.3 0.1
2013 85 0.1 4.4 69.4 0.1
2014 89 0.1 4.7 69.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ÅMOT (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 75 57.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ÅMOT (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
HØGSKOLEN I HEDMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 75 57.7
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ÅMOT (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:46 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ÅMOT KULTURDEPARTEMENTET 2 1.0
4:7:15:5:19 HEDMARK POLITIDISTRIKT ÅMOT LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
42:8:22:4:6 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ØKONOMI- OG LEDELSESFAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 75 57.7
90:2:2:4:27 NAV HEDMARK NAV ÅMOT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.0
59:22:92 STATSBYGG STATSBYGG ØST ÅMOT DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0