FORVALTNINGSDATABASEN

DOVRE, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i DOVRE (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 104 23 127 102 12 114 2 11 13
1981 108 26 134 106 11 117 2 15 17
1982 110 30 140 108 13 121 2 17 19
1983 103 30 133 102 15 117 1 15 16
1984 98 27 125 97 11 108 1 16 17
1985 89 30 119 88 13 101 1 17 18
1986 83 30 113 82 13 95 1 17 18
1987 79 32 111 79 15 94 17 17
1988 80 32 112 80 11 91 21 21
1989 76 37 113 76 15 91 22 22
1990 71 36 107 69 16 85 2 20 22
1991 27 34 61 25 10 35 2 24 26
1992 25 28 53 23 8 31 2 20 22
1993 27 26 53 23 7 30 4 19 23
1994 50 32 82 47 12 59 3 20 23
1995 50 33 83 46 14 60 4 19 23
1996 44 31 75 41 16 57 3 15 18
1997 36 30 66 33 17 50 3 13 16
1998 32 30 62 30 18 48 2 12 14
1999 36 34 70 34 19 53 2 15 17
2000 33 11 44 33 9 42 2 2
2001 37 11 48 37 8 45 3 3
2002 34 13 47 34 12 46 1 1
2003 33 8 41 32 7 39 1 1 2
2004 31 10 41 30 9 39 1 1 2
2005 26 10 36 26 8 34 2 2
2006 16 9 25 16 8 24 1 1
2007 17 9 26 17 9 26
2008 19 4 23 19 4 23
2009 19 6 25 17 6 23 2 2
2010 24 3 27 24 3 27
2011 24 4 28 24 4 28
2012 24 4 28 24 4 28
2013 25 4 29 24 4 28 1 1
2014 27 4 31 24 4 28 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i DOVRE (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 103.4 15.8 119.1 102.0 12.0 114.0 1.4 3.8 5.1
1981 107.6 17.4 125.0 106.0 11.0 117.0 1.6 6.4 8.0
1982 109.6 20.6 130.2 108.0 13.0 121.0 1.6 7.6 9.2
1983 102.7 21.6 124.3 102.0 15.0 117.0 0.7 6.7 7.3
1984 97.6 17.3 114.9 97.0 11.0 108.0 0.6 6.3 6.9
1985 88.7 19.5 108.2 88.0 13.0 101.0 0.7 6.5 7.2
1986 82.5 19.3 101.8 82.0 13.0 95.0 0.5 6.3 6.8
1987 79.0 21.6 100.6 79.0 15.0 94.0 6.6 6.6
1988 80.0 20.1 100.1 80.0 11.0 91.0 9.1 9.1
1989 76.0 24.6 100.6 76.0 15.0 91.0 9.6 9.6
1990 70.6 24.8 95.4 69.0 16.0 85.0 1.6 8.8 10.5
1991 26.6 21.2 47.8 25.0 10.0 35.0 1.6 11.2 12.8
1992 24.3 17.0 41.4 23.0 8.0 31.0 1.3 9.0 10.4
1993 25.5 16.2 41.7 23.0 7.0 30.0 2.5 9.2 11.7
1994 49.3 23.7 73.0 47.0 12.0 59.0 2.3 11.7 14.0
1995 49.1 25.1 74.2 46.0 14.0 60.0 3.1 11.1 14.2
1996 43.3 24.2 67.5 41.0 16.0 57.0 2.3 8.2 10.5
1997 35.0 24.1 59.1 33.0 17.0 50.0 2.0 7.1 9.1
1998 31.4 24.5 55.9 30.0 18.0 48.0 1.4 6.5 7.9
1999 35.7 27.9 63.6 34.0 19.0 53.0 1.7 8.9 10.6
2000 33.0 10.1 43.2 33.0 9.0 42.0 1.1 1.1
2001 37.0 9.6 46.7 37.0 8.0 45.0 1.6 1.6
2002 34.0 12.3 46.3 34.0 12.0 46.0 0.3 0.3
2003 32.9 7.3 40.2 32.0 7.0 39.0 0.9 0.3 1.2
2004 30.9 9.3 40.2 30.0 9.0 39.0 0.9 0.3 1.2
2005 26.0 9.1 35.1 26.0 8.0 34.0 1.1 1.1
2006 16.0 8.5 24.5 16.0 8.0 24.0 0.5 0.5
2007 17.0 9.0 26.0 17.0 9.0 26.0
2008 19.0 4.0 23.0 19.0 4.0 23.0
2009 18.0 6.0 24.0 17.0 6.0 23.0 1.0 1.0
2010 24.0 3.0 27.0 24.0 3.0 27.0
2011 24.0 4.0 28.0 24.0 4.0 28.0
2012 24.0 4.0 28.0 24.0 4.0 28.0
2013 24.4 4.0 28.4 24.0 4.0 28.0 0.4 0.4
2014 25.6 4.0 29.6 24.0 4.0 28.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i DOVRE (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 127 0.1 119.1 0.1
1981 134 0.1 125.0 0.1
1982 140 0.1 130.2 0.1
1983 133 0.1 124.3 0.1
1984 125 0.1 114.9 0.1
1985 119 0.1 108.2 0.1
1986 113 0.1 101.8 0.1
1987 111 0.1 100.6 0.1
1988 112 0.1 100.1 0.1
1989 113 0.1 100.6 0.1
1990 107 0.1 95.4 0.1
1991 61 0.0 47.8 0.0
1992 53 0.0 41.4 0.0
1993 53 0.0 41.7 0.0
1994 82 0.0 73.0 0.0
1995 83 0.0 74.2 0.0
1996 75 0.0 67.5 0.0
1997 66 0.0 59.1 0.0
1998 62 0.0 55.9 0.0
1999 70 0.0 63.6 0.0
2000 44 0.0 3.3 43.2 0.0
2001 48 0.0 3.6 46.7 0.0
2002 47 0.0 3.7 46.3 0.0
2003 41 0.0 3.0 40.2 0.0
2004 41 0.0 3.1 40.2 0.0
2005 36 0.0 2.7 35.1 0.0
2006 25 0.0 1.8 24.5 0.0
2007 26 0.0 1.9 26.0 0.0
2008 23 0.0 1.6 23.0 0.0
2009 25 0.0 1.7 24.0 0.0
2010 27 0.0 1.9 27.0 0.0
2011 28 0.0 2.0 28.0 0.0
2012 28 0.0 2.1 28.0 0.0
2013 29 0.0 2.2 28.4 0.0
2014 31 0.0 2.3 29.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i DOVRE (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 24.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i DOVRE (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 24.6
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i DOVRE (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:2 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I DOVRE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:29 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET DOMBÅS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 15.6
13:8:30 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET DOMBÅS TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
90:2:2:5:2 NAV OPPLAND NAV DOVRE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
16:3:2:3 SKATT ØST SKATT ØST AVD DOMBÅS FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0