FORVALTNINGSDATABASEN

SELJORD, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SELJORD (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 127 63 190 126 36 162 1 27 28
1981 123 76 199 122 38 160 1 38 39
1982 109 78 187 107 36 143 2 42 44
1983 112 77 189 110 32 142 2 45 47
1984 113 108 221 111 41 152 2 67 69
1985 105 97 202 101 31 132 4 66 70
1986 107 86 193 105 29 134 2 57 59
1987 101 79 180 99 27 126 2 52 54
1988 91 78 169 89 27 116 2 51 53
1989 85 84 169 84 29 113 1 55 56
1990 85 76 161 84 30 114 1 46 47
1991 84 74 158 82 29 111 2 45 47
1992 72 64 136 69 28 97 3 36 39
1993 59 49 108 53 18 71 6 31 37
1994 15 24 39 11 5 16 4 19 23
1995 16 24 40 12 9 21 4 15 19
1996 16 21 37 12 8 20 4 13 17
1997 15 19 34 13 7 20 2 12 14
1998 11 16 27 9 6 15 2 10 12
1999 11 19 30 7 9 16 4 10 14
2000 3 5 8 3 3 6 2 2
2001 8 7 15 8 3 11 4 4
2002 9 9 18 8 4 12 1 5 6
2003 7 12 19 7 5 12 7 7
2004 12 12 24 12 7 19 5 5
2005 11 13 24 11 7 18 6 6
2006 11 15 26 11 9 20 6 6
2007 6 19 25 6 14 20 5 5
2008 9 15 24 9 9 18 6 6
2009 10 15 25 10 9 19 6 6
2010 11 16 27 10 8 18 1 8 9
2011 11 17 28 10 10 20 1 7 8
2012 11 18 29 8 11 19 3 7 10
2013 9 16 25 9 10 19 6 6
2014 10 18 28 10 13 23 5 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SELJORD (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 126.4 50.2 176.6 126.0 36.0 162.0 0.4 14.2 14.6
1981 122.3 57.7 180.0 122.0 38.0 160.0 0.3 19.7 20.0
1982 107.8 57.6 165.4 107.0 36.0 143.0 0.8 21.6 22.4
1983 110.8 54.4 165.3 110.0 32.0 142.0 0.8 22.4 23.3
1984 112.0 73.8 185.8 111.0 41.0 152.0 1.0 32.8 33.8
1985 103.0 63.0 166.0 101.0 31.0 132.0 2.0 32.0 34.0
1986 106.0 57.3 163.3 105.0 29.0 134.0 1.0 28.3 29.3
1987 100.3 53.0 153.3 99.0 27.0 126.0 1.3 26.0 27.3
1988 89.8 52.7 142.6 89.0 27.0 116.0 0.9 25.7 26.6
1989 84.3 56.1 140.4 84.0 29.0 113.0 0.3 27.1 27.4
1990 84.2 53.4 137.6 84.0 30.0 114.0 0.2 23.4 23.6
1991 82.7 51.4 134.2 82.0 29.0 111.0 0.7 22.4 23.2
1992 70.1 45.5 115.6 69.0 28.0 97.0 1.1 17.5 18.6
1993 55.7 34.0 89.7 53.0 18.0 71.0 2.7 16.0 18.7
1994 13.2 15.6 28.9 11.0 5.0 16.0 2.2 10.6 12.9
1995 14.5 17.5 32.0 12.0 9.0 21.0 2.5 8.5 11.0
1996 14.2 15.6 29.8 12.0 8.0 20.0 2.2 7.6 9.8
1997 14.0 14.6 28.6 13.0 7.0 20.0 1.0 7.6 8.6
1998 10.3 12.1 22.4 9.0 6.0 15.0 1.3 6.1 7.4
1999 9.0 15.0 24.0 7.0 9.0 16.0 2.0 6.0 8.0
2000 3.0 3.9 6.9 3.0 3.0 6.0 0.9 0.9
2001 8.0 4.9 12.9 8.0 3.0 11.0 1.9 1.9
2002 8.4 6.4 14.8 8.0 4.0 12.0 0.4 2.4 2.8
2003 7.0 7.9 14.9 7.0 5.0 12.0 2.9 2.9
2004 12.0 9.2 21.2 12.0 7.0 19.0 2.2 2.2
2005 11.0 9.9 20.9 11.0 7.0 18.0 2.9 2.9
2006 11.0 12.0 23.0 11.0 9.0 20.0 3.0 3.0
2007 6.0 16.7 22.7 6.0 14.0 20.0 2.7 2.7
2008 9.0 12.4 21.4 9.0 9.0 18.0 3.4 3.4
2009 10.0 12.6 22.6 10.0 9.0 19.0 3.6 3.6
2010 10.5 13.6 24.1 10.0 8.0 18.0 0.5 5.6 6.1
2011 10.5 14.8 25.3 10.0 10.0 20.0 0.5 4.8 5.3
2012 9.9 15.4 25.3 8.0 11.0 19.0 1.9 4.4 6.3
2013 9.0 14.1 23.1 9.0 10.0 19.0 4.1 4.1
2014 10.0 16.6 26.6 10.0 13.0 23.0 3.6 3.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SELJORD (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 190 0.1 176.6 0.1
1981 199 0.1 180.0 0.1
1982 187 0.1 165.4 0.1
1983 189 0.1 165.3 0.1
1984 221 0.1 185.8 0.1
1985 202 0.1 166.0 0.1
1986 193 0.1 163.3 0.1
1987 180 0.1 153.3 0.1
1988 169 0.1 142.6 0.1
1989 169 0.1 140.4 0.1
1990 161 0.1 137.6 0.1
1991 158 0.1 134.2 0.1
1992 136 0.1 115.6 0.1
1993 108 0.1 89.7 0.1
1994 39 0.0 28.9 0.0
1995 40 0.0 32.0 0.0
1996 37 0.0 29.8 0.0
1997 34 0.0 28.6 0.0
1998 27 0.0 22.4 0.0
1999 30 0.0 24.0 0.0
2000 8 0.0 0.6 6.9 0.0
2001 15 0.0 1.1 12.9 0.0
2002 18 0.0 1.3 14.8 0.0
2003 19 0.0 1.4 14.9 0.0
2004 24 0.0 1.7 21.2 0.0
2005 24 0.0 1.7 20.9 0.0
2006 26 0.0 1.6 23.0 0.0
2007 25 0.0 1.6 22.7 0.0
2008 24 0.0 1.5 21.4 0.0
2009 25 0.0 1.5 22.6 0.0
2010 27 0.0 1.7 24.1 0.0
2011 28 0.0 1.8 25.3 0.0
2012 29 0.0 1.8 25.3 0.0
2013 25 0.0 1.5 23.1 0.0
2014 28 0.0 1.8 26.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SELJORD (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 6.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
FINANSDEPARTEMENTET 6 5.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SELJORD (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 6.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 6 5.4
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SELJORD (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:48 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SELJORD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
11:5:2:3:6 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 6.0
90:2:2:8:16 NAV TELEMARK NAV SELJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.8
16:3:3:24 SKATT SØR SKATT SØR AVD SELJORD FINANSDEPARTEMENTET 6 5.4
4:7:15:12:13 TELEMARK POLITIDISTRIKT SELJORD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.4