Forvaltningsdatabasen

Politiets utlendingsenhet (PU)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 74 61 135 73 57 130 1 4 5
2005 130 81 211 128 74 202 2 7 9
2006 129 86 215 129 76 205 10 10
2007 121 90 211 120 81 201 1 9 10
2008 135 93 228 135 82 217 11 11
2009 150 108 258 149 97 246 1 11 12
2010 194 142 336 192 134 326 2 8 10
2011 227 156 383 227 142 369 14 14
2012 249 159 408 249 142 391 17 17
2013 253 157 410 251 140 391 2 17 19
2014 294 183 477 292 167 459 2 16 18
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 39 33 36 39 34 36 36
2005 38 35 37 38 35 37 34 36
2006 39 37 38 39 37 38 36 36
2007 39 37 38 39 37 38 36 37
2008 39 38 39 39 38 39 37 37
2009 39 38 39 39 38 39 37 37
2010 39 37 38 39 37 39 40 38
2011 40 38 39 40 38 39 40 40
2012 39 39 39 39 38 39 43 43
2013 40 39 39 40 39 39 42 42
2014 39 39 39 39 38 39 46 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2011* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)
(Kilde: Meld. St. 7 (2010–2011) Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats. Pkt 6.1.8)
Som en del av arbeidet med å avdekke bruk av falsk identitet og forfalskede og uekte dokumenter, er det i 2010 etablert et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID). NID skal bistå og samarbeide med politiet og utlendingsforvaltningen i arbeidet med å avdekke bruk av falsk identitet, falske dokumenter og verifisering av dokumenter NID er et selvstendig forvaltningsorgan administrativt underlagt Politidirektoratet.

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter skal være et ekspertorgan innen identitetsspørsmål og dokumentasjonsvurdering og slik sett bidra til å høyne nivået, kvaliteten, kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen for å fastsette identitet. Gjennom denne etableringen har man også styrket mulighetene til å se sammenhengen mellom bruk av falsk identitet og falske dokumenter og den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen mot id-tyveri, dokumentforfalskning, menneskesmugling mv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nasjonalt ID-senter fikk i etableringsfasen leie støttefunksjoner for administrasjon funksjoner/IKT fra Politiets utlendingsenhet (PU), og annen IKT-støtte gjennom Utlendingdirektoratets (UDI) rammeavtaler.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.