FORVALTNINGSDATABASEN

Politiets utlendingsenhet (PU)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

21.11.2003 Nyopprettelse

Navn: Politiets utlendingsenhet (PU)
Kort navn: PU
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Hovedoppgaver
Politiets utlendingsenhet (PU) ble oppettet ved kongelig resolusjon av 21. november 2003. PU er et særorgan i politiet underlagt Politidirektoratet.

PU skal sørge for kostnadseffektive operative og administrative rutiner ved håndtering av asylsøkere og andre utlendinger uten lovlig opphold.

Hovedoppgavene er registrering av asylsøkere, undersøkelser omkring asylsøkerens reiserute, fastsetting av identitet, forberedelser og iverksetting av alle negative vedtak i asylsaker og koordinering og kvalitetssikring av alle uttransporteringer fra Norge.

Særorganet skal være politiets kompetansesenter innen eget ansvarsområde.

01.01.2011* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)
(Kilde: Meld. St. 7 (2010–2011) Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats. Pkt 6.1.8)
Som en del av arbeidet med å avdekke bruk av falsk identitet og forfalskede og uekte dokumenter, er det i 2010 etablert et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID). NID skal bistå og samarbeide med politiet og utlendingsforvaltningen i arbeidet med å avdekke bruk av falsk identitet, falske dokumenter og verifisering av dokumenter NID er et selvstendig forvaltningsorgan administrativt underlagt Politidirektoratet.

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter skal være et ekspertorgan innen identitetsspørsmål og dokumentasjonsvurdering og slik sett bidra til å høyne nivået, kvaliteten, kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen for å fastsette identitet. Gjennom denne etableringen har man også styrket mulighetene til å se sammenhengen mellom bruk av falsk identitet og falske dokumenter og den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen mot id-tyveri, dokumentforfalskning, menneskesmugling mv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nasjonalt ID-senter fikk i etableringsfasen leie støttefunksjoner for administrasjon funksjoner/IKT fra Politiets utlendingsenhet (PU), og annen IKT-støtte gjennom Utlendingdirektoratets (UDI) rammeavtaler.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.