FORVALTNINGSDATABASEN

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2006 Ny via sammenslåing

Navn: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kort navn: LDO
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Fakta om det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet 1. januar 2006.

Ombudet er opprettet med hjemmel i den nye diskrimineringsombudsloven som ble vedtatt av Stortinget i mai 2005. Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering (SMED) går inn i det nye Ombudet.

Regjeringens begrunnelse for å opprette Likestillings- og diskrimineringsombudet:

Et felles apparat vil styrke innsatsen på diskriminerings- og likestillingsfeltet gjennom økt tverrfaglig tilnærming, bedre ressursutnyttelse og større tyngde og synlighet i forhold til hva som er mulig med små separate enheter.

Regjeringens forslag ble fremmet for Stortinget i Ot prp nr 34.
Kilde: Ombudets hjemmesider; www.ldo.no

Omtale på BFDs budsjett (St.prp.nr.1, 2005-2006, BFD), kap. 849 (s. 83-84):
Regjeringen la i desember 2004 fram forslag til et nytt felles håndhevingsapparat mot diskriminering, jf. Ot. prp. nr. 34 (2004-2005) om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven). Forslaget ble vedtatt i Stortinget i mai 2005. Diskrimineringsombudsloven trer i kraft 1. januar 2006. Det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet omfatter oppgavene til Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og deler av oppgavene til Senter mot etnisk diskriminering. Som følge av ny diskrimineringsombudslov oppheves likestillingslovens bestemmelser om det eksisterende Likestillingsombudets og Likestillingssenterets organisasjon, funksjoner, kompetanse og saksbehandling fra 1. januar 2006.

01.01.2009 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalt dokumentasjonssenter blir innlemma i Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) frå 1.1.2009.
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personar med nedsett funksjonsevne skal innlemmast i LDO frå 1. januar 2009. Funksjonane som Nasjonalt dokumentasjonssenter for personar med nedsett funksjonsevne har i dag, vil bli vidareført i LDO. Gjennom innlemminga vil ein betre kunne sjå dei ulike diskrimineringsgrunnane i samanheng. Dette inneber at vi på lengre sikt kan få fram meir kunnskap om situasjonen for personar med nedsett funksjonsevne knytt til kjønn, etnisitet og seksuell legning. Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal handsame klagesaker knytte til diskriminerings- og tilgjengelova.
Kilde: St.prp. nr. 1 (2008-2009) Barne- og likestillingsdepartementet s. 72-73

01.01.2018* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Departementet la fram Prop. 80 L (2016–2017) Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) 5. april 2017, jf. Innst. 388 L (2016–2017). Lovproposisjonen blei vedteken i Stortinget 16. juni 2017, og den nye lova skal ta til å gjelde frå 1. januar 2018. Den nye lova fører til at pådrivarrolla og handhevingsrolla til Likestillings- og diskrimineringsombodet blir skilde frå kvarandre. Lovhandhevingsoppgåvene skal overførast til ei ny nemnd som skal handsame alle sakene i éin instans (Diskrimineringsnemnda). Den nye nemnda skal ha mynde til å påleggje oppreising i saker som gjeld arbeidslivet, og erstatning i enkle saker.

Den nye lova inneber at pådrivarrolla og handhevingsrolla til Likestillings- og diskrimineringsombodet blir skilde frå kvarandre. Lovhandhevingsoppgåvene skal overførast til ei ny nemnd der alle sakene skal handsamast i éin instans (diskrimineringsnemnda). Den nye nemnda skal ha mynde til å påleggje oppreising i saker som gjeld arbeidslivet, og erstatning i enkle saksforhold. Derfor blir ei Diskrimineringsnemnd etablert i Bergen 1. januar 2018.


Stortinget vedtok 16. juni 2017 lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombodslova), jf. Prop. 80 L (2016–2017). Lova erstattar lov nr. 40 av 10. juni 2005 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda og trer i kraft 1. januar 2018. Ny diskrimineringsombodslov inneber at lovhandhevingsoppgåvene blir skilde ut frå Likestillings- og diskrimineringsombodet frå 1. januar 2018. Lovhandhevingsoppgåvene skal overførast til ei ny nemnd, der alle sakene skal handsamast i éin instans (Diskrimineringsnemnda). Den nye nemnda skal handsame lov om likestilling og forbod mot diskriminering. Nemnda er eit sjølvstendig forvaltingsorgan som administrativt ligg under Barne- og likestillingsdepartementet. Nemnda skal bestå av tre avdelingar som kvar skal bestå av ein leiar og to medlemmer. Det skal i tillegg nemnast opp seks varamedlemmer til den nye nemnda. Departementet kan ikkje gi instruks om eller gjere om utøvinga av mynde i handsaminga av einskildsaker. Nemnda har eit eige fagleg sekretariat som førebur møta, legg fram saker og utarbeider utkast til vedtak etter rådslåing i nemnda. Nemnda kan gjere vedtak eller gi fråsegn om at det ligg føre brot på dei lovene nemnda er sett til å handheve. Likestillings- og diskrimineringsnemnda kan gi påbod om at det diskriminerande tilhøvet skal stansast eller rettast. Likestillings- og diskrimineringsombodet skal ikkje lenger ivareta lovhandsamingsoppgåver. Budsjettmidlane Likestillings- og diskrimineringsombodet har nytta til lovhandsamingsoppgåver, er derfor i budsjettforslaget for 2018 føreslått overførte til Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda.

Kilde: Prop. 1 S 2017–2018 Barne- og likestillingsdepartementet

03.05.2019 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Kulturdepartementet
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Kulturdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål fra Barne- og familiedepartementet. Dette inkluderer etatsstyringsansvaret for Likestillings- og diskrimineringsombudet og for Sekretariatet for diskrimineringsnemnda samt delvis etatsstyringsansvar for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Endringen trer i kraft 3. mai 2019 kl. 12.00

Jf. Prop. 57 S (2018-2019), Innst. 236 S (2018-2019)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.