FORVALTNINGSDATABASEN

Landbruks- og matdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 121 81 202 121 64 185 17 17
1981 125 81 206 125 61 186 20 20
1982 123 81 204 122 60 182 1 21 22
1983 126 82 208 126 62 188 20 20
1984 121 82 203 120 60 180 1 22 23
1985 122 78 200 122 56 178 22 22
1986 122 86 208 121 61 182 1 25 26
1987 120 91 211 118 65 183 2 26 28
1988 111 95 206 110 70 180 1 25 26
1989 114 94 208 110 73 183 4 21 25
1990 109 98 207 105 72 177 4 26 30
1991 110 94 204 105 70 175 5 24 29
1992 103 89 192 99 68 167 4 21 25
1993 108 93 201 104 69 173 4 24 28
1994 107 93 200 106 68 174 1 25 26
1995 103 96 199 101 68 169 2 28 30
1996 90 96 186 86 69 155 4 27 31
1997 89 107 196 83 77 160 6 30 36
1998 95 102 197 88 75 163 7 27 34
1999 95 100 195 91 71 162 4 29 33
2000 99 106 205 95 88 183 4 18 22
2001 94 80 174 91 65 156 3 15 18
2002 87 97 184 85 75 160 2 22 24
2003 89 88 177 87 68 155 2 20 22
2004 87 94 181 87 70 157 24 24
2005 82 94 176 81 69 150 1 25 26
2006 68 95 163 66 67 133 2 28 30
2007 69 93 162 67 68 135 2 25 27
2008 61 94 155 59 72 131 2 22 24
2009 66 99 165 61 81 142 5 18 23
2010 67 90 157 62 75 137 5 15 20
2011 63 86 149 57 75 132 6 11 17
2012 60 89 149 57 77 134 3 12 15
2013 57 88 145 51 77 128 6 11 17
2014 57 91 148 53 80 133 4 11 15
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 40 43 45 39 43 47 47
1981 44 42 43 44 39 42 50 50
1982 44 42 43 44 40 43 50 49
1983 44 41 43 44 39 42 50 50
1984 43 40 42 43 38 42 46 46
1985 43 39 41 43 37 41 44 44
1986 43 37 41 43 35 40 43 43
1987 42 36 40 42 34 39 42 41
1988 43 37 40 43 35 40 42 42
1989 42 38 40 42 36 40 43 43
1990 42 38 40 42 38 40 39 40
1991 41 39 40 41 38 40 36 41 40
1992 41 39 40 41 37 40 42 42
1993 39 39 39 39 38 39 41 40
1994 40 38 39 40 37 39 43 42
1995 41 39 40 41 38 40 42 41
1996 43 38 40 43 37 40 40 40
1997 42 38 40 42 38 40 46 40 41
1998 42 38 40 42 38 40 43 40 41
1999 43 39 41 43 39 41 38 38
2000 45 40 42 44 40 42 41 45
2001 44 41 43 44 39 42 48 50
2002 43 41 42 43 40 42 43 43
2003 43 41 42 43 41 42 43 43
2004 44 42 43 44 42 43 41 41
2005 45 43 44 45 43 44 40 40
2006 46 43 44 46 44 45 40 40
2007 47 44 45 47 44 46 42 41
2008 47 44 45 48 45 46 42 42
2009 48 43 45 48 43 45 46 43 44
2010 48 44 46 48 45 46 50 42 44
2011 49 46 47 49 45 47 43 48 46
2012 48 46 47 48 46 47 48 47
2013 49 47 48 50 46 48 47 50 49
2014 50 46 47 49 46 47 49 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

30.06.1950* Består via omorganisering

I h.h.t. Kgl.res. 23.06.1950 blir det bestemt at Forsynings- og gjenreisningsdepartementet med virkning fra 30.06.1950 skal omorganiseres og slås sammen til et nytt Forsyningsdirektorat. Denne enheten får 10 kontorer + sekretariat. Disse enhetene kommer fra Direktoratet for industriforsyning samt Direktoratet for proviantering og rasjonering.

I denne forbindelse overføres Boligdirektoratet og Den alminnelige avdeling til KAD, Direktoratet for industriforsyning gikk til Handelsdepartementet mens Direktoratet for proviantering og rasjonering ble delt slik at Rasjoneringskontoret, Fettkontoret og Det statistiske kontor ble overført til Handelsdepartementet og Provianteringskontor overført til Landbruksdepartementet ved Avdeling for landbruk, reindrift.

01.01.1961* Består via omorganisering

Landbruksdepartementet hadde mot slutten av 1950 tallet fått en ganske uhåndterlig struktur. Departementet besto av fire avdelinger, fire direktorater, 21 kontorer og 225 funksjonærer. Under seg hadde departementet en ytre etat som omfattet ca. 3500 funksjonærer.

Fra 1959 fikk departementet ansatt en departementsråd som da fikk ansvaret for reorganiseringen. I løpet av 1959-1961 ble Landbruksdepartementet omorganisert både på avdelings- og kontornivå. Departementet fikk nå tre avdelinger, tre direktorater og 17 kontorer.

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 151-152

29.01.1988* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Det ble i 1987 besluttet at Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) skulle etableres fra 1988, med ressurser fra Helsedirektoratet, Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver (SKVK), Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet, samt Styret for næringsmiddelkontrollen. Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver ble for øvrig opprettet som frittstående institusjon 28.12.1948 på bakgrunn av Lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.m. av 17.6.1932.

01.10.2004 Navneendring

Navn: Landbruks- og matdepartementet
Kort navn: LMD

Endringen ble begrunnet med at departementets faktiske ansvarsområder bedre skal reflekteres i departementsnavnet.
Landbruksminister Lars Sponheim framhevet tre forhold som avgjørende:

"Maten vi et skal vere trygg, den skal gi borgarane auka livsoppleving (både helseaspekt og mangfald) og matproduksjonen skal medverka til auka næringsoppleving, både hos produsentar og i næringsmiddelindustrien. Med dette ønskjer regjeringa å ta eit samla grep om landbruks- og matpolitikken. Som ein konsekvens av dette har regjeringa òg valt å endre namnet på departementet til Landbruks- og matdepartementet."

Kilde: St.prp.nr.1.Kap.1100 (2004-2005): 25

________________________________________________________________

Kvalitetskontroll av matvarene ble i løpet av 1990-årene vist stadig større oppmerksomhet. Dette kan avleses fra Landbruksdepartementets programområder og programkategorier i de årlige budsjettene. Fram til 1993 hadde programkategori 15.10 under programområdet Landbruk vært beskrevet som «Sjukdomskamp, analyse og kontrollteneste». Fra 1993 het programkategori 15.10 «Dyrehelse, plantehelse og matvarekvalitet» og året deretter «Matvarekvalitet, dyrehelse og plantehelse». Ved reorganiseringen under landbruksminister Gunhild Øyangen i 1996 etablert en egen avdeling for matproduksjon og helse i Landbruksdepartementet.

Fra 1997 ble programområde 15 «Landbruk» til «Landbruk og mat». Viktige drivkrefter bak denne utviklingen var bl.a. den sterke utvidelsen av Norges internasjonale forpliktelser på 1990-tallet; EØS avtalen (1994) og WTO avtalen (1995).

Og fra 1.1.2004 trådte den nye Matloven i kraft etter et lengre utredningsarbeid (Næringsmiddellovutvalget). Utvalget foreslo at en ny lov burde erstatte fem eksisterende lover og at det eksisterende mattilsynet, som besto av hele 15 tilsyn under ni departement, skulle avvikles og erstattes av et samlet mattilsyn underlagt ett departement.

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 162-163

01.05.2018* Består via omorganisering

Landbruks- og matdepartementet overtar ansvaret for styringen av Miljødirektoratet på området høstbare viltressurser.

Endringer i ansvarsfordelingen mellom departementene - nytt Kap. 1140 Høstbare viltressurser under LMD

Kapittelet er nytt, jf. endringar i ansvarsdelinga mellom departementa per 1.5.2018. Kap. 1140 Haustbare viltressursar omfattar utgifter til tiltak innanfor viltforvaltninga. Midlane under kap. 1140 er primært retta mot målet om auka verdiskaping under Landbruks- og matdepartementet, og resultatområda Naturmangfald og friluftsliv under Klima- og miljødepartementet.

4,4 mill. kroner er rammeoverført til Landbruks- og matdepartementets budsjett i samband med at ansvaret for forvaltinga av haustbare viltressursar er overført til dette departementet, jf. Prop. 48 S og Innst. 230 S (2017–2018).

Kilder:
- Prop. 1 S 2018–2019 Landbruks- og matdepartementet, Kap. 1140 Haustbare viltressursar, s 84
- Prop. 1 S 2018–2019 Klima- og miljødepartementet, s 121

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.