FORVALTNINGSDATABASEN

Landbruks- og matdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

63 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2017 Makt og styring rundt matfatet. Fra Mosebøkene til Mattilsynet. Bakken, Gudbrand (red.), Martin Eggen Binde, Per Folkestad, Anders Heen, Truls Krogh, Eivind Liven og Atle Ørbeck Sørheim
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 2004 En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945 Kolsrud, Ole
Bok 2000 Vekst og vern : Det kongelige landbruksdepartement 1900-2000. Stubsjøen, Magne (red.).
Bok 1948 Handelsdepartementet, Skipsfartsdepartementet, Landbruksdepartementet, Forsyningsdepartementet. Undersøkelseskommisjonen av 1945.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Reintallstilpasningen i Vest-Finnmark. En unødvendig lang prosess? Turi, Ole-Anders Andersen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljø og bønder. - Ei granskning av staten sin bruk av i miljøvernpolitiske verkemiddel andsynes jordbruket. Sollid, Magnvard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 En styrt forvaltningsutvikling?: en sammenlikning av landbruksdepartementet og sosial- og helsedepartementet i perioden 1948-1998. Blakstvedt, Berthe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Jakten på makten. En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk. Rideng, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 IT og forvaltning. En administrativ revolusjon? - en case-studie av betydningen av informasjonsteknologi for institusjonell utvikling i fire norske departementer. Sørensen, Hans Erik Gravdahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Jordbruk og miljøvern. Statens bruk av miljøvernpolitiske virkemidler overfor jordbruket og bøndene. Sogn, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Utforming av miljøvernpolitikk overfor jordbruket. En undersøkelse av utforminga av miljøvernpolitikken i jordbruksforhandlingene i perioden 1989-1995. Berg, Bjørn Trygve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Internasjonale prosesser og nasjonale reformforsøk: landbruksdepartementet og jordbrukssektoren 1989-1996. Veggeland, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Den hensiktsmessige ernæringspolitikken. Prosessen fram til stortingsmeldingen om norsk ernærings- og matforsyningspolitikk. Hansen, Ranveig Isdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Jordbrukspolitikk og internasjonale utfordringer. Norge, EF og jordbrukspolitikken. Erdal, Åse Brit Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Fiskedoktoren - veterinær eller biolog? En studie av aktører og interesser i havbruksnæringen. Kjæmpenes, Wenche Margrethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Landbruksdepartementet og omgivelsene. En analyse av to kommunikasjonsstrukturer. Remiss-institusjonen og det kollegiale system. Gjedrem, Njål
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Notat 2017 Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017 Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter
Notat 1994 Hvorfor jordbruksstøtte? Brunstad, Rolf J. & Erling Vårdal, Ivar Gaasland.
Notat 1994 Norges medlemskapsavtale med EU på landsbrukområdet. Brunstad, Rolf J. & Erling Vårdal, Ivar Gaasland.
Notat 1993 Agriculture as a Provider of Public Goods. Brunstad, Rolf J. og Erling Vårdal, Ivar Gaasland
Notat 1993 EF og norsk landbruk. Brunstad, Rolf J.
Notat 1989 Landbrukshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Rovde, Olav
Rapport 2019 Departementene i førersetet for omstilling? Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ)
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2017 Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Eivor Bremer Nebben og Marthe Indset
Rapport 2007 Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse Dag Solumsmoen, Eivor Nebben, Svein Eriksen
Rapport 2005 Landbruk - mer enn landbruk : Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling. Landbruks- og matdepartementet.
Rapport 2005 Matnyttige matpaneler? Evaluering av det treårige prøveprosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler Motzfeldt, Sissel C., Aanæs, Ellen Hov, Assum, Ingri
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 2004 Samlet innsats og ny struktur : innstilling fra styringsgruppen oppnevnt av Fiskeri-og kystdepartementet og Landbruks-og matdepartementet. Den Blå-grønne matalliansen.
Rapport 2004 Samlet innsats og ny struktur : innstilling fra styringsgruppen oppnevnt av Fiskeri-og kystdepartementet og Landbruks-og matdepartementet. Den Blå-grønne matalliansen.
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 God kjemi? Bøen, Gotfred, Nebben, Eivor Bremer og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2000 Etatsstyring, kommunikasjon og styringsdialog : Landbruksdepartementet, Statens landbruksforvaltning og forholdet til Fylkesmannen. Fossum, Anne Kathrine
Rapport 1999 Organisering av næringsmiddelstilsyn Strøm, Maria, Nordvik, Jørn-Flemming, Bøen, Godtfred og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1998 Den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidlene Grøver, Tone og Johannessen, Marit
Rapport 1997 Internasjonalisering og nasjonale reformforsøk : EU, GATT og endringsprosesser i Landbruksdepartementet og jordbrukssektoren. Veggeland, Frode
Rapport 1997 Produksjonstilleggene i jordbruket Fjeld, Nils-Henning, Klepsvik, Knut, Kvalvåg, Marianne og Johannessen, Marit
Rapport 1996 Mål, midler og melk. Analyse av reguleringssystemer og konkurransevilkår i meierisektoren Lien, Øystein Solheim, Paulsrud, Astrid
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1996 NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet - Én lov - ett departement - ett statlig tilsyn https://www.regjeringen.no/contentassets/e48833094d6f4d3e9c68d2e3d6728251/no/pdfa/nou199619960010000dddpdfa.pdf
Rapport 1995 Delegering og evaluering av forvaltningsoppgaver: en modell for styring og rapportering: husdyrkonsesjonsloven som eksempel. Mo, Willy
Rapport 1993 Landbruksdepartementets IT-strategi : bruk av informasjonsteknologi i offentlig landbrukssektor. Landbruksdepartementet.
Rapport 1992 Jordbruket og GATT. Gaasland, Ivar
Rapport 1988 Medisinalvesenets sentraladministrasjon 1809-1940 ; Helsevesenet 1940-1983 ; Landbruksdepartementet 1940-1983 : administrasjonshistoriske oversikter.
Rapport 1986 Statlig innkreving av avgifter og gebyrer : en gjennomgang av ordninger under Landbruksdepartementet. Haugstveit, Geir
Rapport 1979 Jordbruket i Noreg 1914-1974 : tiltak under Landbruksdepartementet. Lidtveit, Aslak
Rapport 1975 Det kongelige landbruksdepartement 1900-1975. Lidtveit, Aslak
Rapport 1971 Kontrollvirksonhet : en undersøkelse av kontrollfunksjoner innenfor enkelte landbruks- og konservesindustrier og statlige kontrollorganer under Landbruksdepartementet. Haugsvold, Svein og Mads Rye.
Tidsskriftsartikkel 2021 Da Statens kartverk møtte jordskifteretten Veronica Trygstad og Knut Boge
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 1995 Agriculture as a provider of public goods: a case study for Norway. Brunstad, Rolf J. & Erling Vårdal, Ivar Gaasland.
Tidsskriftsartikkel 1992 Jordbruket og GATT. Brunstad, Rolf J. og Ivar Gaasland