FORVALTNINGSDATABASEN

Landbruks- og matdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

240 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
Delegasjon/Kommisjon Norsk/svensk reinbeitekommisjon - Norsk delegasjon
Rådgivende organ Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2
Rådgivende organ Faglig utvalg for adopsjonssaker
Styrer for statlige bedrifter Forbrukerrådets styre
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren
2017 2020 Norsk/finsk reingjerdekommisjon 2017-2020
2017 Klage Klagenemnda for naturskadesaker
2016 2018 Utredning / ekspertutvalg Statsallmenningsutvalget
2015 2016 Stiftelsen Norsk Rikstoto
2015 NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
2014 2015 Markedsbalanseringsutvalget
2013 2014 Pelsdyrutvalget
2013 2017 Forhandlingsutvalget for norsk/finsk reingjerdekonvensjon
2013 Klage Klagenemnd for merkesaker 2014-2018
2009 2015 Styret i Norsk instutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
2009 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret i Staur Gård AS
2006 2010 Fagrådet for genressurser
2006 2015 Styret i Bioforsk
2006 2015 Genressursutvalget for kulturplanter
2006 2015 Genressursutvalget for husdyr
2006 2015 Styret for Norsk institutt for skog og landskap
2006 2015 Genressursutvalget for skogtrær
2006 Reindriftens Utviklingsfond (RUF)
2001 Styret for Veterinærinstituttet
1997 2005 Norsk/svensk reinbeitekommisjon - Norsk delegasjon
1997 Styret for Kompetansesenter for likestilling
1997 Importrådet for landbruksvarer
1997 Zoonoserådet
1996 2009 Importrådet for landbruksvarer
1995 2005 Styret for Zoonoseenheten
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond
1993 2006 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statskog SF
1993 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Statskog SF
1993 Rådet for dyreetikk
1993 Plantesortsnemnda
1993 Andre oppgaver Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene
1993 Rådgivende organ Rådet for dyreetikk
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart
1991 1993 Kontakt-/samarbeidsorgan Strategiutvalget for Statens Veterinære Landbrukstjeneste
1991 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Veterinærsentret i Tromsø
1990 Kontakt-/samarbeidsorgan Arbeidsgruppe for informasjonsteknologi i næringsmiddeltilsynet (AGFIN)
1990 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for økologisk landbruk
1989 1994 Rådgivende organ Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogplanteskoler AS
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Drevsjø Trelast AS
1988 1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Statens næringsmiddeltilsyn - SNT
1988 1994 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN)
1988 2005 Statens næringsmiddeltilsyns råd
1988 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for næringsmiddelmikrobiologiske spørsmål (RUNMIS)
1988 Rådgivende organ Statens næringsmiddeltilsyns råd
1987 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Inntektsutjamningsutvalget
1987 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Landbrukspolitisk Utvalg
1987 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge
1986 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd
1986 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT)
1985 1986 Rådgivende organ Underutvalg for etterutdanning
1984 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk
1983 2018 Klage Klagenemnda for kvoteordningen for melk
1983 Kontroll, tilsyn, beredskap Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg
1983 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for to-prisordningen for melk
1982 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere den fremtidige tømmeravvirking og sagbrukstrukturen på Helgeland
1982 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å revidere almenningslovgivningen
1982 Rådgivende organ Markedsutvalget for poteter
1981 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark
1981 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdering av fellesseterplan - Dovre kommune
1981 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Ullensvang Forsøksgard
1981 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Jordleie- og forpaktningsutvalget
1981 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Statens Landbruksbank
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Reindriftsskole
1981 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stattre A/S
1980 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nordisk genbank
1980 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda
1980 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Osen
1980 1989 Rådgivende organ Norsk sameråd
1980 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veterinære laboratorium Bergen
1980 1994 Rådgivende organ Landsrådet for landbruksrådgivning
1980 2012 Nordisk organ for reindrifsforskning (NOR)
1980 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk organ for reinforskning (NOR)
1980 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av distriktsveterinærordningen
1979 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein
1979 Rådgivende organ Utvalg for distriktstiltak i landbruket
1979 Klage- eller ankeinstans Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget)
1979 Reindriftsstyret
1979 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for likestilling
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Reindriftsstyret
1978 1981 Rådgivende organ Rådgivningsgruppe for genbanken
1978 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Omsetningssystemet for grønnsaker, frukt og bær
1978 1985 Rådgivende organ Rådet for skogbruksforskning
1978 1986 Rådgivende organ Rådet for landbruksteknisk forskning
1978 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for fondet for meieribruk og jordbruk i Finnmark
1978 1991 Rådgivende organ Styret for energisparende tiltak i veksthus
1978 Rådgivende organ Fraktnemnda for slakt
1977 1982 Rådgivende organ Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene)
1977 1983 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for Næringsmiddelforskning
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for statens demonstrasjons-/forsøksgård Svanhovd
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for økonomi og samfunnsforskning
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for jord- og hagebruksforskning
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for husdyrforskning
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for natur- og miljøforskning
1977 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging
1977 1993 Rådgivende organ Statens planteavlsråd
1977 Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen
1977 Utredninger, lovforberedelser m.v. Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen
1977 Utviklingsfondet for skogbruket
1977 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utviklingsfondet for skogbruket
1976 1980 Rådgivende organ Rådet for utviklingsfondet for de sentrale samiske bosettingsområdene
1976 1987 Rådgivende organ Utvalg for frakttilskudd for frukt
1976 2009 Utvalg for forsøk med dyr
1976 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidsorganet for riksoppgjøret
1976 Kontroll, tilsyn, beredskap Utvalg for forsøk med dyr
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for beite- og gjerdespørsmål
1975 1980 Andre oppgaver Birøktutvalget
1975 1986 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon
1975 1987 Rådgivende organ Utvalg for gjødsel- og jordforbedringsmidler m.v.
1975 1994 Rådgivende organ Skogbrukets frø- og planteråd
1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Samisk utviklingsfond
1974 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket
1974 2006 Styret for Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK)
1974 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK)
1973 1980 Andre oppgaver Beredskapsutvalget for jordbruket
1973 1983 Rådgivende organ Arbeidskraftutvalget for skogbruket
1973 1985 Kontakt-/samarbeidsorgan Landsrådet for fjørfeavl
1973 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veterinære laboratorium i Trøndelag
1973 Kontroll, tilsyn, beredskap Markedsrådet
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Avlingsskadefondet
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for statens institutt for forbruksforskning
1972 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for feriefondet for jordbruket
1972 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret, Fuhrs fond til fremme hagefrøavlen i Norge
1972 1983 Rådgivende organ Bransjerådet for skogbruket
1972 1991 Kontakt-/samarbeidsorgan Samordningsutvalg for organisert beitebruk
1972 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Direktoratet for Statens skoger
1972 2005 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg
1972 Kontakt-/samarbeidsorgan Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg
1971 1983 Rådgivende organ Rådgivende utvalg regulering av laksefisket
1971 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for statseiendom i Nordland og Troms
1971 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Landbrukets utbyggingsfond
1970 1986 Rådgivende organ Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk
1970 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens landbruksmaskinskole Blæstad
1970 Styre for ordinært forvaltningsorgan Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning
1969 1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for spiseis
1969 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veterinære laboratorium i Sandnes
1969 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m.
1968 1981 Rådgivende organ Ekstraordinær import frukt, grønnsaker til Nord-Norge
1968 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens plantevern
1967 1985 Kontakt-/samarbeidsorgan Sakkyndig utvalg for kontroll/godkjenning plastdrenrør
1967 1987 Andre oppgaver Opplæringsutvalget for de sivile kjørekursene ved Hærens skole og øvingsavdeling, Starum
1967 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge, Harstad
1967 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens kornforretning
1965 1985 Rådgivende organ Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v.
1965 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole
1965 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Brandbu
1965 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Evenstad
1965 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartnerskole Staup
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Bygland
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Sønsterud
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Finnmark landbruksskole
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartnerskole Rå
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Jæren meieriskole Bryne
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Ørland meieriskole Brekstad
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartnarskule Hjeltnes
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartnerskole Dømmesmoen
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea, Ringsaker
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens Gartnerskole Jensvoll
1965 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Troms
1965 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen
1965 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Trondheim
1965 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret i Statens landbruksbank
1965 2006 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark
1964 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål
1964 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
1963 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Administrasjonsutvalget for landbrukstekniske instituttbygg
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det norske hageselskaps styre
1962 1983 Rådgivende organ Utvalget for kjemiske jordanalyser til rettledning om gjødsling og kalking i jord- og hagebruk
1962 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr
1961 2016 Klage Naturskadefondets ankenemnd
1961 2016 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret i Naturskadefondet
1961 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Naturskadefondet
1961 Rådgivende organ Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene
1961 Klage- eller ankeinstans Naturskadefondets ankenemnd
1960 1983 Kontroll, tilsyn, beredskap Grensetilsynet
1959 1989 Rådgivende organ Landbruksopplæringsrådet
1958 Rådgivende organ Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler
1957 1985 Rådgivende organ Kjøttkontrollavgiftsutvalget
1957 2009 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Skogtiltaksfondet
1957 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Skogtiltaksfondet
1957 Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for ullomsetningen
1956 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Representanter for Landbruksdepartementet i styret for 4H
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Oppland
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Troms
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Nordland
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Hordaland
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Rogaland
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Telemark
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Vestfold
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Buskerud
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Hedmark
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Akershus
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Østfold
1955 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Økonomistyret i studentsamskipnaden i Ås
1953 1985 Rådgivende organ Landbrukets filmråd
1952 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for landbrukets film- og bildekontor
1951 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket
1950 Rådgivende organ Det veterinærmedisinske rettsråd
1950 Det veterinærmedisinske rettsråd
1949 1986 Rådgivende organ Rådet for veterinærmedisinsk forskning
1949 1992 Rådgivende organ Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd
1948 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Professor Korsmos ugrasfond
1948 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver
1948 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ)
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Budsjettnemnda for jordbruket
1947 1980 Forhandlingsorgan Office International des Epizooties
1946 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Landbruksdepartementets stav- og tønneråd
1946 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stedjes minnefond
1939 1990 Rådgivende organ Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd
1939 Rådgivende organ Bisjukdomsnemnda
1936 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Meierilaboratoriet
1936 2009 Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet
1936 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Omsetningsrådet
1936 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet
1936 Omsetningsrådet
1934 1987 Rådgivende organ Margaringutvalget
1929 1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Statens korn- og kraftforråd
1929 Klage- eller ankeinstans Kornankenemnda
1924 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges landbrukshøgskoles forskningsfond
1981 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for Landbruksdepartementet