FORVALTNINGSDATABASEN

Kulturdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

11.12.1966 Nyopprettelse

Navn: Norsk kulturråd
Kort navn: Kulturrådet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Selve rådet ble opprettet i 1965. En direktør ble ansatt i 1966.

01.01.1982 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2000* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Kulturdepartementet overførte høsten 1999 Kassettavgiftsfondets sekretariat til Norsk kulturråd. Norsk kassettavgiftsfond forutsettes opprettholdt med eget styre.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2011 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 2011 er tidligere ABM-utviklings kompetanse og oppgaver på museums- og arkivfeltet overført til Kulturrådet. Det blir gitt særskilte utviklingsmidler til arkiv og museum og samarbeidstiltak mellom forvaltningsområdene, faglige nettverk og digitale satsinger for abm-feltet.

01.01.2017* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Kreativt Norge er et regionkontor i Norsk kulturråd som ble etablert i 2017. Kreativt Norge inngår i Erna Solbergs regjerings satsing på «kulturell og kreativ næring» i 2017. Regjeringen ønsket at kontoret skulle lokaliseres utenfor Oslo. Det ble lagt til Trondheim, etter det kulturministeren kalte en «audition» mellom de sju byene i storbynettverket. Trondheim ble valgt blant annet for å utnytte teknologimiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som er kunnskapspartner for Kreativt Norge. Kreativt Norge skal arbeide for å styrke kunnskapen om potensialet for verdiskaping i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet.

Kulturrådets nye kontor i Trondheim er også samlokalisert med sekretariatene for statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Totalt vil ti personer jobbe ved kontoret.
Kilde: Wikipedia - https://no.wikipedia.org/wiki/Kreativt_Norge

01.01.2018* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Kulturdepartementet har besluttet å flytte forvaltningen av museumsfaglige oppgaver i Kulturrådet fra Oslo til Bodø.

Pressemelding fra Kulturdepartementet:
Kulturrådets museumsfaglige oppgaver flyttes til Bodø
Kulturdepartementet har besluttet å flytte Kulturrådets nasjonale oppgaver på museumsfeltet fra Oslo til Bodø. Flyttingen omfatter om lag 10 arbeidsplasser.

- Dette er et ledd i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet. Samtidig kan flyttingen både bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Flytting av de museumsfaglige oppgavene i Kulturrådet til Bodø vil ytterligere styrke det vitale kulturlivet i Nordland. Museumssektoren kjennetegnes ved å ha en desentralisert struktur, og i det perspektivet er det naturlig at de statlige oppgavene knyttet til nettopp dette feltet flyttes ut av hovedstaden, fortsetter statsråden.

- Bodø er en betydelig by med 50 000 innbyggere, et rikt kulturliv og et sterkt museumsfaglig miljø, som vil bidra til å sikre nødvendig kompetanse også på sikt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

01.01.2021 Består via omorganisering

Kulturrådet iverksatte en ny organisasjonsstruktur fra 1. januar 2021. Den nye organisasjonsstrukturer innebærer at de to store avdelingene Kunstavdelingen og Kulturavdelingen er omorganisert til tre nye avdelinger:
- Samfunn- og arena,
- Kunstnerisk produksjon og formidling og
- Innovasjon og partnerskap.

Kilde: Årsrapport Kulturrådet, 2021

01.01.2023 Navneendring

Navn: Kulturdirektoratet
Kort navn: Kulturdirektoratet

Fra 1. januar 2023 heter den statlige virksomheten Kulturdirektoratet. Rådet som forvalter Norsk kulturfond vil beholde navnet Kulturrådet.

Norsk kulturråd er i dag navnet både på direktoratet og på rådet som forvalter Norsk kulturfond. Det har vært flere utredninger om Norsk kulturråd, og navnebytte har blitt anbefalt tidligere. Virksomheten får 1. januar 2023 navnet Kulturdirektoratet. Rådskollegiet beholder, i tråd med eget ønske, navnet Kulturrådet.

Norsk kulturråd er en helt annen virksomhet i 2023 enn da den ble opprettet i 1965 for å forvalte Norsk kulturfond og for å være statens rådgiver i kulturspørsmål. Fra 2000-tallet ble sekretariatene for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde overført til virksomheten. Senere har den også fått direktoratsoppgaver.
_________________________

Kulturrådet består av 10 medlemmer som er faglig uavhengig i sitt arbeid. Oppgavene til Kulturrådet er å forvalte Norsk kulturfond og andre statlige tilskudd. Kulturrådet er også et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.

Kulturdirektoratet er en underliggende virksomhet under Kultur- og likestillingsdepartementet. Kulturdirektoratet er sekretariat for Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg har Kulturdirektoratet oppgaver på vegne av departementet. Det omfatter forvaltningsansvar for en rekke museer og kunst- og kulturinstitusjoner, arbeid med kulturell kreativ næring, internasjonalt kultursamarbeid, nasjonale minoriteter, mangfold i kultursektoren, samt statistikk og analyse for kultursektoren.


Kilde: Pressemelding | Dato: 14.09.2022 Nr: 55/22 Norsk kulturråd skifter navn til Kulturdirektoratet (Kultur- og likestillingsdepartementet)
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norsk-kulturrad-skifter-navn-til-kulturdirektoratet/id2927561/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.