FORVALTNINGSDATABASEN

Kulturdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3 9 12 3 6 9 3 3
1981 4 9 13 4 6 10 3 3
1982 6 9 15 5 6 11 1 3 4
1983 7 8 15 6 6 12 1 2 3
1984 7 8 15 6 6 12 1 2 3
1985 7 8 15 7 6 13 2 2
1986 7 9 16 7 7 14 2 2
1987 7 8 15 6 6 12 1 2 3
1988 5 10 15 5 8 13 2 2
1989 5 10 15 5 8 13 2 2
1990 7 12 19 6 11 17 1 1 2
1991 6 16 22 6 14 20 2 2
1992 6 17 23 6 15 21 2 2
1993 3 16 19 3 14 17 2 2
1994 4 17 21 4 12 16 5 5
1995 5 18 23 5 13 18 5 5
1996 4 19 23 4 13 17 6 6
1997 7 16 23 7 10 17 6 6
1998 9 18 27 9 10 19 8 8
1999 10 19 29 9 14 23 1 5 6
2000 12 29 41 11 18 29 1 11 12
2001 17 27 44 14 19 33 3 8 11
2002 17 25 42 16 18 34 1 7 8
2003 39 37 76 38 29 67 1 8 9
2004 40 44 84 36 37 73 4 7 11
2005 39 48 87 36 38 74 3 10 13
2006 44 42 86 42 37 79 2 5 7
2007 44 39 83 44 32 76 7 7
2008 21 31 52 18 20 38 3 11 14
2009 21 34 55 19 22 41 2 12 14
2010 18 35 53 18 24 42 11 11
2011 39 64 103 37 50 87 2 14 16
2012 39 65 104 37 56 93 2 9 11
2013 46 76 122 44 69 113 2 7 9
2014 47 82 129 43 77 120 4 5 9
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46 46 46 46
1981 47 46 47 45
1982 35 48 43 36 48 43
1983 38 47 43 39 47 43
1984 39 48 44 40 48 44
1985 42 49 46 42 49 45
1986 40 50 45 40 49 44
1987 40 49 45 42 48 45
1988 42 49 47 42 48 45
1989 48 50 49 48 49 48
1990 44 48 47 46 49 48
1991 44 46 45 44 48 47
1992 45 44 44 45 46 46
1993 45 45 46 46
1994 45 45 46 46 42 42
1995 41 44 44 41 45 44 43 43
1996 46 44 45 42 47 47
1997 36 48 45 36 48 43 49 49
1998 40 47 44 40 47 44 46 46
1999 38 46 44 37 46 42 48 49
2000 42 46 45 41 45 43 47 48
2001 42 45 44 40 46 44 43 45
2002 42 48 45 41 48 45 46 48
2003 51 51 51 51 52 51 45 47
2004 53 49 51 53 48 50 53 54
2005 53 49 51 53 48 51 51 52
2006 54 49 52 55 49 52 50 46
2007 54 50 52 54 50 52 51 51
2008 45 46 45 47 43 45 51 47
2009 45 44 45 46 43 44 47 46
2010 46 44 45 46 43 45 45 45
2011 46 46 46 45 47 46 44 45
2012 46 46 46 46 45 46 54 53
2013 46 44 45 45 44 44 51 51
2014 46 45 45 46 44 45 51 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2000* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Kulturdepartementet overførte høsten 1999 Kassettavgiftsfondets sekretariat til Norsk kulturråd. Norsk kassettavgiftsfond forutsettes opprettholdt med eget styre.

01.01.2011 Består via innlemming

Fra 2011 er tidligere ABM-utviklings kompetanse og oppgaver på museums- og arkivfeltet overført til Kulturrådet. Det blir gitt særskilte utviklingsmidler til arkiv og museum og samarbeidstiltak mellom forvaltningsområdene, faglige nettverk og digitale satsinger for abm-feltet.

01.01.2017* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Kreativt Norge er et regionkontor i Norsk kulturråd som ble etablert i 2017. Kreativt Norge inngår i Erna Solbergs regjerings satsing på «kulturell og kreativ næring» i 2017. Regjeringen ønsket at kontoret skulle lokaliseres utenfor Oslo. Det ble lagt til Trondheim, etter det kulturministeren kalte en «audition» mellom de sju byene i storbynettverket. Trondheim ble valgt blant annet for å utnytte teknologimiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som er kunnskapspartner for Kreativt Norge. Kreativt Norge skal arbeide for å styrke kunnskapen om potensialet for verdiskaping i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet.

Kulturrådets nye kontor i Trondheim er også samlokalisert med sekretariatene for statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Totalt vil ti personer jobbe ved kontoret.
Kilde: Wikipedia - https://no.wikipedia.org/wiki/Kreativt_Norge

01.01.2018* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Kulturdepartementet har besluttet å flytte forvaltningen av museumsfaglige oppgaver i Kulturrådet fra Oslo til Bodø.

Pressemelding fra Kulturdepartementet:
Kulturrådets museumsfaglige oppgaver flyttes til Bodø
Kulturdepartementet har besluttet å flytte Kulturrådets nasjonale oppgaver på museumsfeltet fra Oslo til Bodø. Flyttingen omfatter om lag 10 arbeidsplasser.

- Dette er et ledd i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet. Samtidig kan flyttingen både bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Flytting av de museumsfaglige oppgavene i Kulturrådet til Bodø vil ytterligere styrke det vitale kulturlivet i Nordland. Museumssektoren kjennetegnes ved å ha en desentralisert struktur, og i det perspektivet er det naturlig at de statlige oppgavene knyttet til nettopp dette feltet flyttes ut av hovedstaden, fortsetter statsråden.

- Bodø er en betydelig by med 50 000 innbyggere, et rikt kulturliv og et sterkt museumsfaglig miljø, som vil bidra til å sikre nødvendig kompetanse også på sikt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

01.01.2021 Består via omorganisering

Kulturrådet iverksatte en ny organisasjonsstruktur fra 1. januar 2021. Den nye organisasjonsstrukturer innebærer at de to store avdelingene Kunstavdelingen og Kulturavdelingen er omorganisert til tre nye avdelinger:
- Samfunn- og arena,
- Kunstnerisk produksjon og formidling og
- Innovasjon og partnerskap.

Kilde: Årsrapport Kulturrådet, 2021

01.01.2023 Navneendring

Navn: Kulturdirektoratet
Kort navn: Kulturdirektoratet

Fra 1. januar 2023 heter den statlige virksomheten Kulturdirektoratet. Rådet som forvalter Norsk kulturfond vil beholde navnet Kulturrådet.

Norsk kulturråd er i dag navnet både på direktoratet og på rådet som forvalter Norsk kulturfond. Det har vært flere utredninger om Norsk kulturråd, og navnebytte har blitt anbefalt tidligere. Virksomheten får 1. januar 2023 navnet Kulturdirektoratet. Rådskollegiet beholder, i tråd med eget ønske, navnet Kulturrådet.

Norsk kulturråd er en helt annen virksomhet i 2023 enn da den ble opprettet i 1965 for å forvalte Norsk kulturfond og for å være statens rådgiver i kulturspørsmål. Fra 2000-tallet ble sekretariatene for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde overført til virksomheten. Senere har den også fått direktoratsoppgaver.
_________________________

Kulturrådet består av 10 medlemmer som er faglig uavhengig i sitt arbeid. Oppgavene til Kulturrådet er å forvalte Norsk kulturfond og andre statlige tilskudd. Kulturrådet er også et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.

Kulturdirektoratet er en underliggende virksomhet under Kultur- og likestillingsdepartementet. Kulturdirektoratet er sekretariat for Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg har Kulturdirektoratet oppgaver på vegne av departementet. Det omfatter forvaltningsansvar for en rekke museer og kunst- og kulturinstitusjoner, arbeid med kulturell kreativ næring, internasjonalt kultursamarbeid, nasjonale minoriteter, mangfold i kultursektoren, samt statistikk og analyse for kultursektoren.


Kilde: Pressemelding | Dato: 14.09.2022 Nr: 55/22 Norsk kulturråd skifter navn til Kulturdirektoratet (Kultur- og likestillingsdepartementet)
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norsk-kulturrad-skifter-navn-til-kulturdirektoratet/id2927561/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.