FORVALTNINGSDATABASEN

Kirkerådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

13.06.1969 Ny via omorganisering

Navn: Bispedømmerådets fellesråd
Kort navn: Bispedømmerådets fellesråd
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:
  • Bispedømmerådenes Fellesmøte

Forhistorien til Kirkerådet er sterkt knyttet til de såkalte "nye kirkelige aktiviteter", som oppstod i de første etterkrigsårene. Blant forløperne finner vi blant annet Norsk menighetsinstitutt, Diakonirådet for Den norske kirke, Bispedømmerådenes Fellesmøte (se under), Bispedømmerådenes Fellesråd m.fl. Noen av dem bidro direkte til dannelsen av det senere Kirkerådet. Fra 1963 fungerte Bispedømmerådenes Fellesråd som et slags halvoffisielt kirkeråd, som senere i sterk grad tjente som mønster for det offisielle Kirkerådet.

Kirkerådet ble opprettet ved lov av 13.6.1969, og fikk en endret ordning ved lov av 8.6.1984. Etter nyordningen har Kirkerådet fått som hovedoppgave å være Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ. Kirkerådet har 15 medlemmer; 10 leke medlemmer, hvorav minst én kirkelig tilsatt, og 4 prester. Disse velges av Kirkemøtet. Dessuten er en biskop, valgt av Bispemøtet, medlem. Kirkerådet velges for 4 år.


Jf. også Lov 29.4.1953 §54a, Lov 13.6.1969, jf. Kgl.res.10.9.1970

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1986* Navneendring

Navn: Kirkerådet
Kort navn: Kirkerådet

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Jf. opprettelsen av det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2017* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Overordnet: Kulturdepartementet
Tilhører gruppe : Den norske kirke
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.