FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk rikskringkasting AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1933* Ny via omorganisering

Navn: Norsk Rikskringkasting
Kort navn: NRK
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:
  • Kringkastingsselskapet A/S

Historikk
Kringkastingselskapet AS startet sin virksomhet 4.april 1925 etter kgl. res. av 3.oktober 1924.

Det var Telegrafverket og Telegrafstyret som tok initiativ til kringkasting i Norge. Telegrafverket etablerte den første prøvestasjonen, Kristiania Broadcasting på Tryvannshøgda i 1923. Telegrafstyret behandlet søknadene om konsesjon på å drive kringkasting.

Kringkastingselskapet A/S fikk konsesjonen på opprettelse og drift av radiokringkastingsstasjoner i folkeopplysnings-, undervisnings-, underholdnings-, og alminnelig underretningsøiemed innenfor en avstand fra Oslo av 150 km., som regnes for selskapets konsesjonsområde. I landet for øvrig fantes tre andre kringkastingsselskaper (Bergen 1925, Ålesund 1926 og Tromsø 1927).

Det statlige monopolselskapet Norsk rikskringkasting (NRK) ble opprettet ved lov 24.6.1933, og de private kringkastingsselskapene, som hadde drevet regulære radiosendinger fra 1925, ble nedlagt og slått sammen med de øvrige kringkastingsselskapene 30. juni 1933. Da ble kringkasting i Norge en statlig oppgave. Programmet ble riksdekkende i slutten av 1930-årene. NRK ble ledet av et styre (5) oppnevnt av Kongen og et riksprogramråd (15) oppnevnt av Kongen og Stortinget. Formannen i rådet var daglig administrativ leder, mens en riksprogramsjef hadde ansvaret for programutviklingen. I 1939 fikk institusjonen en administrativ direktør. Telegrafverket sto for teknisk utbygging og drift.

Kilde: Arkivportalen.no

01.05.1988 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Endringer i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting. (Friere stilling for Norsk rikskringkasting.)
Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger
- Ot.prp. 31

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende
- ref. O.tid. 128
- O. tid. 368-387 (25.5.87)
- L.tid. 74 (29.5.87).
- Lov av 12. juni 1987.

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger
- Innst. O. 53
- Besl. O. 66

Se saksgangen her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Saksside/?pid=1985-1989&mtid=123&vt=a&did=DIVL60020

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.1996* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Saksgang i omdanningen av NRK til aksjeselskap:
- Lovforslag fra Kulturdepartementet: Grunnlag for saken: Ot.prp. nr. 69 (1994-95). Fremmet i statsråd 16.06.1995. Referert 25.09.1995
- Komitebehandling: Tildelt komité 25.09.1995 Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Saksordførar: Jon Olav Alstad (A). Tilråding levert 23.11.1995; Innst. O. nr. 16 (1995-96)
- Debatt og vedtak i Odelstinget: Behandlet i Odelstinget 01.12.1995. Besl. O. nr. 15 (1995-96)
- Lov: Sanksjonert 02.02.1996 (lov6) . Besl. O. nr. 15 (1995-96)

Alle aksjene eies av staten ved Kulturdepartementet.

Norkring AS etableres 1.7.1996 av NRK AS og Telenor AS. Telenor AS vil ta over alle aksjene i selskapet i løpet av 2001.
Datterselskap NRK Aktivum etableres 25.4.1997.

01.01.1996* Navneendring

Navn: Norsk rikskringkasting AS
Kort navn: NRK

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.