FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk rikskringkasting AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1545 945 2490 1500 721 2221 45 224 269
1981 1567 948 2515 1529 746 2275 38 202 240
1982 1509 945 2454 1472 750 2222 37 195 232
1983 1559 1016 2575 1523 807 2330 36 209 245
1984 1599 1056 2655 1561 838 2399 38 218 256
1985 1597 1095 2692 1561 873 2434 36 222 258
1986 1577 1084 2661 1537 866 2403 40 218 258
1987 1578 1105 2683 1535 896 2431 43 209 252
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 39 39 40 39 39 36 41 40
1981 40 40 40 40 39 40 35 42 41
1982 41 40 40 41 39 40 38 44 43
1983 41 40 40 41 39 40 38 44 43
1984 41 40 41 41 39 41 38 43 42
1985 42 40 41 42 39 41 39 43 43
1986 42 40 42 42 39 41 40 44 44
1987 43 40 42 43 40 41 42 44 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.05.1988 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Endringer i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting. (Friere stilling for Norsk rikskringkasting.)
Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger
- Ot.prp. 31

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende
- ref. O.tid. 128
- O. tid. 368-387 (25.5.87)
- L.tid. 74 (29.5.87).
- Lov av 12. juni 1987.

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger
- Innst. O. 53
- Besl. O. 66

Se saksgangen her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Saksside/?pid=1985-1989&mtid=123&vt=a&did=DIVL60020

01.01.1996* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Saksgang i omdanningen av NRK til aksjeselskap:
- Lovforslag fra Kulturdepartementet: Grunnlag for saken: Ot.prp. nr. 69 (1994-95). Fremmet i statsråd 16.06.1995. Referert 25.09.1995
- Komitebehandling: Tildelt komité 25.09.1995 Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Saksordførar: Jon Olav Alstad (A). Tilråding levert 23.11.1995; Innst. O. nr. 16 (1995-96)
- Debatt og vedtak i Odelstinget: Behandlet i Odelstinget 01.12.1995. Besl. O. nr. 15 (1995-96)
- Lov: Sanksjonert 02.02.1996 (lov6) . Besl. O. nr. 15 (1995-96)

Alle aksjene eies av staten ved Kulturdepartementet.

Norkring AS etableres 1.7.1996 av NRK AS og Telenor AS. Telenor AS vil ta over alle aksjene i selskapet i løpet av 2001.
Datterselskap NRK Aktivum etableres 25.4.1997.

01.01.1996* Navneendring

Navn: Norsk rikskringkasting AS
Kort navn: NRK

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.