FORVALTNINGSDATABASEN

NAV Arbeids- og tjenestelinjen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2006 Ny via sammenslåing

Navn: Arbeids- og velferdsetat - Lokalt
Kort navn: NAV - Lokalt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ble åpnet 01. juli 2006. Etaten overtok da ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat Arbeidsdirektoratet , Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim.

Den nye Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal videre ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Innen 2010 skal alle kommuner ha et lokalt NAV-kontor, og dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid.

På lokalt nivå finnes NAV Arbeid, NAV Trygd, NAV Hjelpemiddelsentral, NAV Jobservice, NAV EURES, NAV Arbeidsrådgivning.
Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeeetaten) har ca. 12.000 ansatte over hele landet, og har nesten hele befolkningen som brukere. Etaten forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, med mer.

---------------------------------------------

Se dokumenter som inngår i reformen:

- St.meld. nr. 14 (2002-2003)Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.
(http://odin.dep.no/detalj/STM200220030014000NORTRYK/bn!1028.html)

- NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.
(http://odin.dep.no/detalj/NOU200420040013000NORTRYK/bn!1028.html)

- St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning.
(http://odin.dep.no/detalj/STP200420050046000NORTRYK/bn!1028.html)

- Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
(http://odin.dep.no/detalj/OTP200520060047000NORTRYK/bn!1028.html)

- Innst.O. nr. 55 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
(http://odin.dep.no/detalj/INO200520060055000NORTRYK/bn!1028.html)

- Besl.O. nr. 59 (2005-2006) Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
(http://odin.dep.no/detalj/BSO200520060059000NORTRYK/bn!1028.html)

Saksnr: 1500245 (http://odin.dep.no/saksnr/1500245)
________________________________________________________________________

Milepæler i NAV-reformen:
2001
5. desember 2001: Starter arbeidet med NAV-reformen(5. desember 2001)

2002
13. desember 2002: Foreslår to statlige etater(13. desember 2002)

2003
13. mai 2003: Stortinget ønsker én felles velferdsetat(13. mai 2003)
15. august 2003: Regjeringen setter ned Rattsø-utvalget(15. august 2003)

2004
29. juni 2004: Rattsø-utvalget legger frem sin innstilling(29. juni 2004)

2005
11. mars 2005: Regjeringen Bondevik II foreslår èn felles etat(11. mars 2005)
11. mars 2005: Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten:(11. mars 2005)
31. mai 2005: Stortinget godkjenner regjeringens planer for èn felles etat(31. mai 2005)

2006
7. april 2006: Stoltenberg II-regjeringen fremmer lov om NAV(7. april 2006)
13. juni 2006: Stortinget behandler loven(13. juni 2006)
1. juli 2006: Arbeids- og velferdsetaten etableres(1. juli 2006)
2. oktober 2006: Norges første NAV-kontor åpner(2. oktober 2006)
3. november 2006: Endrer NAVs virkemidler og arbeidsmetoder(3. november 2006)
3. november 2006: Endrer NAVs arbeidsmetoder 2(3. november 2006)

2007
8. juni 2007: Kvalifiseringsprogram for flere i arbeid(8. juni 2007)

2008
20. mars 2008: Innholdsreformen blir vedtatt(20. mars 2008)
26. september 2008: NAV styrkes med 60 millioner(26. september 2008)

2009
1. januar 2009: Ny forskrift om arbeidsrettede tiltak(1. januar 2009)
20. mars 2009: NAV styrkes med 710 millioner(20. mars 2009)

2010
15. januar 2010: Høring i Stortinget om Riksrevisjonens NAV-rapport(15. januar 2010)
23. februar 2010: Ekspertgruppe settes ned(23. februar 2010)
1. mars 2010: Arbeidsavklaringspenger innføres(1. mars 2010)
2. mars 2010: Stortinget debatterer NAV-rapport(2. mars 2010)
30. april 2010: Ekspertgruppe leverer delrapport 1(30. april 2010)
24. juni 2010: Ekspertgruppens sluttrapport(24. juni 2010)

2011
12. april 2011: Det siste NAV-kontoret åpnes

01.01.2013* Navneendring

Navn: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
Kort navn: NAV Arbeids- og tjenestelinjen

Arbeids- og velferdsetaten er delt inn i arbeids- og tjenestelinjen, ytelseslinjen og økonomilinjen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.