FORVALTNINGSDATABASEN

Utenriksdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 195 176 371 194 162 356 1 14 15
1981 198 174 372 198 159 357 15 15
1982 200 166 366 200 150 350 16 16
1983 201 179 380 201 162 363 17 17
1984 182 186 368 179 168 347 3 18 21
1985 179 181 360 178 163 341 1 18 19
1986 201 165 366 198 151 349 3 14 17
1987 185 162 347 183 147 330 2 15 17
1988 237 252 489 235 231 466 2 21 23
1989 247 253 500 245 234 479 2 19 21
1990 284 309 593 278 289 567 6 20 26
1991 274 331 605 270 307 577 4 24 28
1992 261 333 594 256 310 566 5 23 28
1993 281 364 645 277 329 606 4 35 39
1994 308 379 687 303 340 643 5 39 44
1995 292 348 640 284 299 583 8 49 57
1996 302 369 671 296 329 625 6 40 46
1997 279 348 627 276 309 585 3 39 42
1998 279 361 640 275 321 596 4 40 44
1999 281 369 650 274 315 589 7 54 61
2000 275 381 656 270 325 595 5 56 61
2001 273 386 659 266 329 595 7 57 64
2002 274 376 650 270 325 595 4 51 55
2003 294 378 672 288 330 618 6 48 54
2004 288 371 659 282 346 628 6 25 31
2005 324 407 731 318 389 707 6 18 24
2006 335 433 768 326 381 707 9 52 61
2007 337 437 774 330 388 718 7 49 56
2008 335 437 772 329 393 722 6 44 50
2009 335 452 787 326 408 734 9 44 53
2010 357 476 833 345 427 772 12 49 61
2011 373 478 851 357 424 781 16 54 70
2012 363 477 840 351 424 775 12 53 65
2013 366 465 831 354 412 766 12 53 65
2014 355 467 822 347 425 772 8 42 50
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 43 44 45 42 44 46 44
1981 45 42 44 45 41 43 50 50
1982 45 43 44 45 42 44 51 51
1983 45 43 44 45 42 44 54 54
1984 46 43 44 46 42 44 54 54
1985 45 44 45 45 44 44 51 51
1986 45 44 44 45 43 44 55 54
1987 45 44 45 45 43 44 54 55
1988 46 40 43 46 39 43 47 47
1989 45 41 43 45 40 43 48 48
1990 44 42 43 44 41 43 48 45 46
1991 44 41 42 43 41 42 43 45
1992 45 42 43 44 42 43 53 48 49
1993 44 41 43 44 42 43 41 42
1994 42 41 42 42 41 42 48 40 41
1995 43 42 43 43 43 43 43 39 39
1996 42 42 42 42 42 42 48 40 41
1997 43 42 43 43 43 43 39 39
1998 44 42 43 44 43 43 40 41
1999 44 43 43 44 43 43 49 41 42
2000 45 43 44 44 43 44 56 42 43
2001 45 43 44 45 43 44 44 42 42
2002 45 44 45 45 44 45 43 44
2003 45 45 45 45 45 45 51 43 44
2004 47 46 46 46 46 46 55 47 48
2005 45 44 44 45 44 44 57 46 49
2006 45 45 45 45 46 45 45 42 42
2007 45 46 46 45 46 45 58 46 47
2008 47 46 46 47 46 46 57 46 48
2009 47 46 46 47 46 46 53 44 46
2010 47 46 46 46 46 46 50 46 47
2011 47 46 46 47 46 46 47 44 45
2012 48 47 47 47 47 47 55 47 49
2013 48 47 48 48 47 47 56 48 50
2014 48 47 47 48 47 47 54 45 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1988 Består via innlemming

Fra 1.1.1988 innlemmes Handelsdepartementet i Utenriksdepartementet.

01.01.1990 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Fra og med 1.1.1990 innlemmes Departementet for utviklingshjelp I Utenriksdepartementet.

01.01.1997* Består via omorganisering

Nytt Nærings- og handelsdepartement (NHD)

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) overtar de arbeidsområdene fra det nåværende Nærings- og energidepartementet som gjelder næringsvirksomhet. Videre overføres visse deler av ansvarsområdene til den tidligere statsråden for handel og skipsfart, dvs handels-, internasjonaliserings- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet, til Nærings- og handelsdepartementet.

Kilde: Kilde: Bl.a. Forskrift FOR-1996-12-20-1156 Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1997.
(https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1996-12-20-1156)

01.02.2004* Består via omorganisering

Fra februar 2004 har Norad hatt en ny organisasjonsstruktur for å ivareta nye roller og forventninger. Reformen av bistandsforvaltningen skal bidra til at norsk utviklingssamarbeid blir mer effektivt og helhetlig. Norad har tidligere hatt ansvar for forvaltingen av stat-til-stat samarbeidet. UD tok over dette ansvaret 1. april 2004. Ved årsskiftet overtok departementet også ansvaret for alle ambassader som har bistandsoppgaver og tidligere var administrert av Norad.

Norad har etter omorganiseringen fire fagavdelinger som har ansvar for faglig rådgiving på ulike områder og ha organisasjonskunnskap og forvalte støtte til norske organisasjoner. I tillegg skal egne avdelinger ta vare på sivilt samfunn, evaluering, informasjon og personal og administrasjon.
Kilde: Norads nettsider (www.norad.no)

I DIFI rapport 2008:3 "Organisasjonsendringer i staten 1992-2007" omtales endringen slik (s. 14):
"Intensjonen med reformen av bistandsforvaltningen var at norsk utviklingssamarbeid skulle bli mer effektivt og helhetlig. Vedtaket innebar at gjennomførings-, resultatansvaret og "policy"-funksjonene for utviklingspolitikken ble overført fra Norad til UD. UD fikk også ansvaret for alle ambassadene også bistandsambassadene som hadde vært nært knyttet til Norad, fra 1. januar 2004."

01.01.2014* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Ansvaret for klima og skogsatsingen overføres fra Utenriksdepartementet til Klima- og miljødepartementet

01.02.2020* Består via omorganisering

Norad fikk fra 1.2. 2020 ny instruks fra Utenriksdepartementet.

I den forbindelse gis det en klarere arbeidsdeling mellom Norad og UD. Norad skal bl.a. forvalte nærmere halvparten av bistandsbudsjettet. Det som ligger igjen i UD er budsjettpostene som utenriksministeren har ansvar for, samt støtten via ambassadene, Noerc og Norfund. UD har hele ansvaret for utformingen av utviklingspolitikken. Og UDs etatsstyring av Norad styrkes.

Endringene var et resultat av en to år lang prosess som skulle reformere bistandsforvaltningen.

Kilde: www.panoramanyheter.no
https://www.panoramanyheter.no/utviklingsbransjen-utviklingspolitikk/bistandsreformen-er-i-havn-blir-det-en-tydeligere-rolledeling-ud-norad/163365

01.06.2023* Består via omorganisering

Ansvars- og rollefordeling ml. UD og Norad endres.
Utenriksdepartementet overfører ansvaret for både den humanitære og den langsiktige bistanden til Ukraina på 7,5 milliarder i året til Norad. Regjeringen flytter forvaltningen av den sivile og humanitære delen av Nansen-programmet til Norad. UD skal fortsette å styrke arbeidet med analyse, policyutvikling, dialog med multilaterale og humanitære aktører, koordinering og politisk styring.
Direktoratet oppretter en ny, midlertidig avdeling med rundt 19 ansatte som skal få ansvaret for forvaltningen av Ukraina-milliardene. I tillegg til Norads driftsmidler for å kunne tilsette om lag 19 nye medarbeidere skal seksjoner i UD som jobber med Ukraina, også få tilført ekstra ressurser for å ivareta sine oppgaver.

Kilde: www.panoramanyheter.no
https://www.panoramanyheter.no/bistand-ukraina-utviklingspolitikk/norad-overtar-ansvaret-for-ukraina-bistanden/338318

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.