FORVALTNINGSDATABASEN

Utenriksdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

121 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Utenrikspolitisk samordning og faglig problemløsning. Om innlemmingen av HD i UD. Knudsen, Olav Fagelund
Bokkapittel 1999 Norway. The foreign Ministry: Bracketing Interdependence Neumann, Iver B.
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 2005 Aktiv og avventende : utenrikstjenestens liv 1905-2005. Neumann, Iver B. og Halvard Leira.
Bok 2004 En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945 Kolsrud, Ole
Bok 1983 Fra diplomatiets verden. Galtung, Ingegerd og Alf R. Bjercke.
Bok 1982 Lille land - hva nå?: refleksjoner om Norges utenrikspolitiske situasjon. Frydenlund, Knut
Bok 1972 Departmental Decision-Making. Ørvik, Nils
Bok 1971 Norden eller NATO? : Utenriksdepartementet og alliansespørsmålet 1947-1949. Skodvin, Magne
Bok 1959 Norsk utenrikstjeneste. Stormfulle tider: 1913-1928. Omang, Reidar
Bok 1955 Norsk utenrikstjeneste. Grunnelggende år. Omang, Reidar
Bok 1948 Utenriksdepartementet, Regjeringens informasjonskontor, Kirkedepartementet, Justisdepartementet, Sosialdepartementet. Undersøkelseskommisjonen av 1945.
Bok 1920 Utenriksreformen og funktionærstyret i utenriksdepartementet. Storm, O.J.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Forvaltning på nett? En casestudie av implementering av administrativ reform i sentralforvaltningen Behn, Fredrik Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Operasjonell nasjonal samordning og koordinering av den operative innsatsen Løberg, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Militær innsats i sivile kriser: En analyse av Forsvarets bistand til Utenriksdepartementet under In Amenas - krisen i 2013 Knutsen, Leif - Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Politisk kontroll av nukleære aktører? En casestudie av hvordan Utenriksdepartementet kontrollerer det norske atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland Ratvik, Jørgen Dahlslett
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mellom altruisme og egeninteresser - En kvalitativ analyse av målene i norsk bistandspolitikk Holmes, Martha
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Mellom retorikk og realitet: En analyse av norsk sikkerhetsstrategi i nordområdene Stoa, Vilde Wettelandhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50442/Mellom-retorikk-og-realitet-.pdf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. En organisasjonsteoretisk analyse Haugstveit, Kristina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet : En studie av embetsverkets beslutningsatferd i EUs komité-system Sydengen, Mats Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Norwegian development finance and corporate social responsibility : An analysis of the Norwegian investment fund for developing countries - Norfund's approach to CSR Heir, Vegar Wikhammer
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Koordinering av norske interesser : Endring i tradisjonelle ansvarsforhold i forvaltningen som følge av EØS-avtalen Kvassheim, Paal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Norges Fotballforbund i norsk utviklings- og utenrikspolitikk : Den norske fotballmodellen Hasselgård, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Utenriksdepartementet og frivillige organisasjoners nødhjelpssamarbeid : En analyse av frivillige organisasjoners autonomi Altern, Torkil Westergaard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Norsk bistand og næringslivet: - fra motkonjunkturtiltak til konjunkturuavhengig samarbeid Kielland, Tryggve Eng
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Vår ære og vår makt : ei analyse av Noreg som humanitær stormakt Haugen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami-katastrofen Fjell, Lubna Jaffery
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Motives in Development Policy, whose are they really? A study of the administration`s role in Norwegian development policy. Teigland, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 The Norwegian Approach to Peace Hetland, Hans-Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Politikk og moral. En studie av fiskerikonflikta mellom Island og Noreg 1993 - 1999. Indrebø, Lise Helene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 .:"Solidaritet eller business?" - Spillet om bistandsmidler på det humanitære marked. En analyse av norsk humanitær bistand i perioden 1989-1999. Sætre, Aina H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Fra atlantisk sikkerhet til europeisk usikkerhet? : en studie av Utenriksdepartementets og Forsvarsdepartementets responser på endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser. Andersen, Jon Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Norsk atomkraftplanlegging 1965-1975. Dahl, Solveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Norsk kommersiell bistand på 1960-tallet. Forholdet mellom offentlige myndigheter og det private næringsliv innen norsk utviklingshjelp 1960-1970. Morterud, Odd Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kommersialiseringen av norsk bistand: En studie av trendskiftere fra 1972-1994. Vorkinn, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Fiskeridepartementet - en aktør med ambisjoner på egne vegne? Engen, Richard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Truer eksportinteresser norsk bistandspolitikk. Norsk forvaltning av UNDPs miljøpolitikk i perioden 1988-1994. Hinna, Gunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Utenriksdepartementet - "Tordenskiolds soldater" og "djevelens advokat" i EØS-prosessen? Melheim, Margunn Anita
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Norsk bistandspolitikk 1961-1996. En studie av forholdet mellom politisk innhold og prosess. Abrahamsen, Tone
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 De norsk-sovjetiske forhandlingene om sjø- og fiskerigrenser i Varangerfiorden. 1947-1962. Fiorello, Monica
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Menneskerettighetene i norsk bistandspolitikk Gjørven, Thor Kristian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Bakgrunnen for den norske fiskerigrenseutvidelsen i 1961. De norske myndighetenes holdning ti spørsmålet om norsk fiskerigrenseutvidelse i tidsrommet 1957-1961, hvilke hensyn de tok til innen- og utenlandske aktører i sine avveininger om spørsmålet, og h Søndanå, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Reorganisering i den norske utenriksforvaltningen, i skjæringspunktet mellom nasjonal og internasjonal påvirkning. Kvikstad, Tone Julie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 En sjømann blir satt i land! En komparativ case-studie fra Norge og Danmark om utformingen av skipsfartspolitikken i perioden 1980-1988. Olsen-Sund, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Norsk internasjonalt skipsregister. Opptakt og beslutning. Eiken, Tor Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Miljø- og forskningssamarbeid i praksis. En studie av norsk utenrikspolitikk. Aandahl, Marianne Haavardsholm
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Sammenslåing av Utenriksdepartementet og Handelsdepartementet: en politisk styrt prosess? Nystrøm, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Organisasjonssamfunnets møte med internasjonaliseringen. En studie av EØS-prosessen i Norge og en sammenligning med Sverige. Muren, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Endret ytre tilknytning og ny intern struktur. En studie av NORADs reorganisering. Aalborg, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Utenrikshandelens politiske organisering. Analyse av en reorganiseringsprosess. Bøe, Liv S.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Forutsetninger og muligheter for en petroleumsvirksomhet i nordområdet. En studie av sikkerhetspolitiske og energipolitiske bakgrunnsfaktorer. Hæsken, Ole
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975-83. En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp. Jacobsen, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Hypotesar om "småstats-åtferd" frå samanliknande forskning om utenrikspolitikk prøvd mot systematisk innsamla data om nyare norsk utenrikspolitikk. Jørgensen, Marianne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Utenriks- og forsvarspolitiske holdninger blant høyt utdannede. Bredal, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 U-hjelpsforvaltningen: En analyse av (re)organiseringsprosessen, og en drøfting av mulige konsekvenser av reorganiseringen for politikkens innhold. Kloster, Katrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Utenrikspolitiske rammebetingelser og norsk Svalbard-politikk. Moe, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Utviklingsbistand og eksportpolitikk. Samordning av bistandspolitikken og eksportpolitikken - kommersialisert u-hjelp eller svar på kravene om en ny økonomisk verdensordning? Sjøli, Grete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Utenriksdepartementets rolle i samordningen av fagdepartementenes internasjonale saker. En studie av beslutningsprosessen i utenriksadministrasjonen på områdene internasjonal samferdsel og miljøvern. Efjestad, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Aktører i utenrikspolitiske kollegiale organer. Christoffersen, Petter A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Utenriksdepartementets budsjett 1945-1973 og de tilhørende debatter i Stortinget: En analyse. Hamborg, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Norsk utenriksrepresentasjon 1906-1939. Berggraf, Jan A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Norsk utenriksrepresentasjon 1946-1965. Paust, Per Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1968 Utenriksdepartementets politiske avdeling: En undersøkelse av et beslutningssystem. Jølle, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1968 Fakta og verdier i utenrikspolitikken. En undersøkelse av et norsk elitevalg. Hveem, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1954 Norges utenrikspolitikk overfor Russland 1917-1924. Danielsen, Egil H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1953 En statssosiologisk studie over det norske utenriksstyre. Sole, Olav
Notat 2017 Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017 Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter
Notat 2005 Lønns- og stillingsstrukturen i Utenriksdepartementet / utarbeidet for UDs lokale forening av NTL.
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1997 The Foreign ministry of Norway. Neumann, Iver B.
Notat 1995 Evaluering av Utenriksdepartementets EU-informasjon. Bøe, Jan Ivar og Robert Haast.
Notat 1993 Departementet for handel og skipsfart - ordninger for næringsstøtte i perioden 1966-91. Wiig, Wibecke
Notat 1993 Finansdepartementet : oppgaver, bemanning og organisering. - [Ny rev. utg.]. Finans- og tolldepartementet.
Notat 1992 Norsk sikkerhetspolitikk som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Eriksen, Knut E. & Helge Ø. Pharo
Notat 1991 Sjøfartshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Hansen, Arild Marøy & Atle Thowsen
Notat 1989 Norge og den tredje verden som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Eriksen, Tore Linné
Notat 1987 Forholdet mellom Utenriksdepartementet, Departementet for utviklingshjelp og Departementet for handel og skipsfart : innstilling fra et statssekretærutvalg / Statsministerens kontor. Nordbø, Eldrid
Notat 1983 Utenrikspolitikken og organisasjonene : forholdet mellom Utenriksdepartementet og de ikke-statlige organisasjonene. Utenriksdepartementet.
Rapport [Evaluation report (Utenriksdepartementet : online)] Evaluation report / Royal Ministry of Foreign Affairs, Norway.
Rapport 2019 Departementene i førersetet for omstilling? Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ)
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2018 NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet Hans Christian Holte (Leder), Terje Wold, Håkon Grimstad, Lillian Røstad, Torgeir A. Waterhouse, Marie Moe, Lee A. Bygrave og Therese Steen
Rapport 2017 Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli
Rapport 2016 NOU 2016: 8 En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014 Bjørn Tore Godal (leder), Mats Berdal, Gunhild Hoogensen Gjørv, Torgeir Hagen, Kristian Berg Harpviken, Gro Nystuen, Sten Rynning, Astri Suhrke, Rolf Tamnes, Torunn Wimpelmann
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2012 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Alexandra Bech Gjørv (leder), Ragnar Line Auglend, Laila Bokhari, Einar Skaarseth Enger, Stefan Gerkman, Torgeir Hagen, Hanne Bech Hansen, Guri Hjeltnes, Linda Motrøen Paulsen, Karin Straume
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2010 Europakommisjonens hospitantordning. Sissel Vemundvik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2009 Organizing the FMO. A review of options. Dag Solumsmoen and Eivor Nebben
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Eivor Bremer Nebben og Marthe Indset
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2008 Styrking av forvaltningens europakompetanse Sissel Vemundvik
Rapport 2007 Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse Dag Solumsmoen, Eivor Nebben, Svein Eriksen
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Europeisering og diplomati. En studie av de norske ambassadene i København og Stockholm. Nilsen, Elisabeth
Rapport 1999 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg
Rapport 1996 Stat og organisasjon. En studie av forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene på bistandsfeltet 1962 - 1992. Kobbeltvedt, Sissel
Rapport 1996 Adapting to Processes of Europeanisation. A study of the norwegian Ministry of Foreign Affairs. Christensen, Tom
Rapport 1996 Analyse av ressursbruken i Utenriksdepartementet. Hauge, Ole Jan
Rapport 1995 Norsk sør-politikk for en verden i endring : rapport fra Nord-sør/bistandskommisjonen, oppnevnt ved kongelig resolusjon den 26. februar 1993 : avgitt til Utenriksdepartementet 2. februar 1995. Nord-sør/bistandskommisjonen. (Alstadheim, Håvard).
Rapport 1990 Profilundersøkelse - Norge : for Utenriksdepartementet.
Rapport 1989 Rapport fra organisasjonsutviklingsprosjektet i Utenriksdepartementet. Finanger, Lornts
Rapport 1988 Korrespondanseregler for Utenriksdepartementet, håndbok. - 7.utgave (midlertidig). Utenriksdepartementet.
Rapport 1987 Kartlegging av forholdet mellom Utenriksdepartementet, Departementet for utviklingshjelp og Departementet for handel og skipsfart. RD
Rapport 1982 Fagdepartementenes internasjonale virksomhet og UDs samordningsfunksjon Salomonsen, Leif Helge
Rapport 1920 Oversigt over saker behandlet av Utenriksdepartementet under krigen som egner sig for offentliggjørelse. 2. Utenriksdepartementet.
Rapport 1920 Oversigt (II) over saker behandlet av utenriksdepartementet under krige n som egner sig for offentliggjørelse. Utenriksdepartementet.
Rapport 1916 Oversigt over de vigtigste av Utenriksdepartementet under krigen indtil mai 1916 behandlede saker som egner sig for off entliggjørelse.
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies Neby, Simon; Zannakis, Mathias
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 1998 Departemental identitet. Det norske utenriksdepartement Neumann, Iver
Tidsskriftsartikkel 1984 Coordinating Foreign Policy: The Changing Role of the Norwegian Foreign Ministry East, Maurice A.
Tidsskriftsartikkel 1957 Norsk utenrikstjeneste. Reimers, Herman