FORVALTNINGSDATABASEN

AVINOR as

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1133 210 1343 1132 165 1297 1 45 46
1981 1141 231 1372 1138 177 1315 3 54 57
1982 1145 231 1376 1140 186 1326 5 45 50
1983 1185 245 1430 1176 194 1370 9 51 60
1984 1209 250 1459 1206 197 1403 3 53 56
1985 1224 259 1483 1220 203 1423 4 56 60
1986 1246 263 1509 1243 200 1443 3 63 66
1987 1257 305 1562 1252 237 1489 5 68 73
1988 1285 312 1597 1278 245 1523 7 67 74
1989 1333 338 1671 1323 272 1595 10 66 76
1990 1547 390 1937 1537 314 1851 10 76 86
1991 1597 408 2005 1589 324 1913 8 84 92
1992 1635 400 2035 1617 318 1935 18 82 100
1993 1645 414 2059 1626 325 1951 19 89 108
1994 1667 439 2106 1645 344 1989 22 95 117
1995 1648 451 2099 1620 348 1968 28 103 131
1996 1731 478 2209 1704 355 2059 27 123 150
1997 1576 455 2031 1552 326 1878 24 129 153
1998 1730 491 2221 1687 334 2021 43 157 200
1999 1748 526 2274 1710 370 2080 38 156 194
2000 1780 522 2302 1727 367 2094 53 155 208
2001 1829 535 2364 1769 385 2154 60 150 210
2002 1901 536 2437 1843 408 2251 58 128 186
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 40 39 39 39 39 45 46
1981 39 40 40 39 39 39 44 44
1982 40 41 40 40 39 40 34 47 46
1983 40 41 40 40 39 40 29 46 43
1984 40 41 40 40 40 40 43 43
1985 41 41 41 41 40 41 44 44
1986 41 41 41 41 40 41 44 44
1987 42 40 41 42 38 41 56 44 44
1988 42 39 41 42 38 41 53 43 44
1989 42 39 41 42 38 41 48 44 44
1990 42 39 41 42 37 41 51 44 45
1991 42 39 42 42 38 42 48 42 43
1992 43 39 42 43 38 42 54 43 45
1993 43 40 42 43 39 42 55 44 46
1994 43 40 43 43 39 42 53 42 44
1995 44 40 43 44 40 43 48 40 42
1996 43 40 42 43 40 42 48 40 41
1997 43 40 43 43 40 43 48 41 42
1998 43 41 42 43 40 43 40 42 41
1999 43 40 42 43 39 42 43 41 41
2000 43 40 42 43 39 42 39 42 41
2001 43 40 42 43 39 42 40 42 41
2002 43 40 42 43 39 42 40 44 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1948* Navneendring

Navn: Luftfartsdirektoratet
Kort navn: Luftfartsdirektoratet

01.01.1948* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Direktorat i dobbeltstilling

01.01.1964* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Sivil luftfart
Type enhet: Hovedkontor

01.01.1964 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Ved kgl.res. Av 8.12.1961 ble det bl.a. bestemt at Luftfartsdirektoratet skulle være luftfartsmyndighet etter loven om luftfart av 16.12.1960. Fra 1.1.1964 ble Luftfartsdirektoratet fristilt og organisert som et frittstående direktorat under Samferdselsdepartementet (Ref. St.prp.nr. 1 1963/64, kap. 22, side 12, og kap. 1340.)

01.01.1978 Navneendring

Navn: Luftfartsverket
Kort navn: Luftfartsverket

01.01.1993 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Luftfartsverket er fra 1.1.93 etablert som en forvaltningsbedrift under Samferdselsdepartementet organisert med hovedadministrasjon i Oslo, 13 geografisk inndelte resultatenheter (regioner) og tre heleide datterselskaper: Oslo Hovedflyplass A/S, Nordic Aviation Resources A/S og Luftfartsverkets Parkeringsanlegg A/S.
Budsjett for 1995: 2.090 mill. kr. Ansatte: 2.020.

Se:
- St.prp. nr. 33, Innst. S. nr. 83 for 1991-92 "Omorganisering av Luftfartsverket"

01.01.2000 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Luftfartstilsynet (LT) ble opprettet 1.1.2000 som et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet med fullt myndighetsansvar for sikkerheten i sivil norsk luftfart. Etablering av tilsynet medførte at Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2000 formelt delegerte sin myndighet over sivil luftfart til den nye etaten. Luftfartstilsynet viderefører Luftfartsinspeksjonens (før en del av Luftfartsverket) arbeidsoppgaver og overtok i tillegg en del nye oppgaver.

Overføring av kontrolloppgaver fra den tidligere Luftfartsinspeksjonen medførte at tilsynsoppgavene ble skilt fra driftsoppgavene i Luftfartsverket.
Se også St.prp.nr.66 (1998-1999) Om tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsverket, jf. Innst.S.nr. 226 (1998-1999) (http://www.stortinget.no/inns/1998/inns-199899-226.html)

01.01.2003 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Type enhet: Nasjonal organisasjon

I 2001 gjorde Stortinget et prinsippvedtak om at Luftfartsverket skulle endre organisasjonsform og bli aksjeselskap. Overgangen skjedde 1.1.2003 med nytt navn, ny logo og ny visuell profil.Se følgende dokument:
- Ot.prp.nr.14 (2002-2003)
- Innst.O.nr.40 (2002-2003)
- Besl.O.nr.33 (2002-2003)

Se også: St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003) Om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap og om Flytoget AS, BaneTele AS og Ryfylkepakken (http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/stprp/028001-030034/dok-bn.html)


I dette tillegget til statsbudsjett for 2003 foreslo Regjeringen at Luftfartsverket skulle etableres som et heleid statlig aksjeselskap fra 1.1.2003. I forslaget ble det vist til at det i modellen med forvaltningsbedrift ikke var mulig med full finansiell samordning mellom underliggende aksjeselskap og kjernevirksomheten. Videre ble det vist til at en omdanning til aksjeselskap ville gi utvidet økonomisk ansvar og handlefrihet for styret og ledelsen, og dermed medvirke til større grad av markedsretting både for den kommersielle virksomheten og for selve driften av lufthavnene. Det ble også trekt fram at med et aksjeselskap ville den langsiktige økonomiske planleggingen ikke lenger være avhengig av de årlige budsjettprosessene. I B.Innst.S.nr.13 Tl..01 (2002-2003) sluttet Stortinget seg til forslaget, og Avinor AS ble etablert 1.1.2003.

Hjemmeside: www.avinor.no

------------------------------------------------------------------

Avinor AS er pr 2007 organisert slik:

* Flysikringsdivisjonen
* Divisjon store lufthavner
* Divisjon mellomstore lufthavner
* Divisjon regionale lufthavner

Datterselskap:
* Oslo lufthavn AS (som driver Oslo lufthavn, Gardermoen) m/ datterselskap.

Se også St.meld. nr. 15 (2006-2007) Om verksemda i Avinor 2006–2008
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-15-2006-2007-.html?id=441346)

01.01.2003 Navneendring

Navn: AVINOR as
Kort navn: AVINOR as

23.04.2014 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Avinor Flysikring AS

Den 16.10.2013 vedtok Avinors konsernstyre at Flysikringsdivisjonen (FSD) blir eget aksjeselskap. Samferdselsdepartementet godkjente i et ekstraordinært generalforsamlingsmøte onsdag 23.4.2014 Avinors planer om å skille ut flysikringsdivisjonen i Avinor i et eget datterselskap.

Avinor Flysikring AS leverer tårntjeneste på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon og er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.