FORVALTNINGSDATABASEN

AVINOR as

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

03.08.1945* Ny via omorganisering

Navn: Luftfartsavdelingen
Kort navn: Luftfartsavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:
  • Luftfartsrådet/Statens luftfartsstyre
  • Norges Luftfartsstyre

Luftfartsavdelingen har røtter som kan spores tilbake til 1920 (Forsvarsdepartementets Luftfartsråd). Fra 1920 hørte saker angående sivil luftfart under Forsvarsdepartementets luftfartsråd; i 1938 ble rådet omdannet til Statens luftfartsstyre, som var et kontor i Forsvarsdepartementet. I 1943 ble Norges Luftfartsstyre opprettet i London for å forberede sivil flygning i Norge etter frigjøringen. Kontoret i Forsvarsdepartementet ble i 1945 utvidet til en avdeling. Avdelingen ble for øvrig opprettet som ny IV Avdeling: Avdeling for Sivil luftfart (Luftfartsavdelingen ved kgl.res. av 3.8.1945, vesentlig i henhold til forslagene fra Norges Luftfartsstyre (opprettet 19.11.1943 til ivaretakelse av norsk sivil luftfart). Avdelingen ble foreslått lagt til det departement som stelte med kommunikasjonsspørsmål. Den gang var det Forsvarsdepartementet som stelte med luftfartsspørsmål, men det ble understreket at det måtte skilles klart mellom sivile og militære luftfartssaker.

Se ellers St.prp.nr.12 1945: "Om medvirkning til dannelsen av et nasjonalt luftfartsselskap til drift av luftruter".

22.02.1946 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

NB: Muligens var Luftfartsavdelingen i en kortere periode underlagt Arbeidsdepartementet!

01.01.1948* Navneendring

Navn: Luftfartsdirektoratet
Kort navn: Luftfartsdirektoratet

01.01.1948* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Direktorat i dobbeltstilling

01.01.1964* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Sivil luftfart
Type enhet: Hovedkontor

01.01.1964 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Ved kgl.res. Av 8.12.1961 ble det bl.a. bestemt at Luftfartsdirektoratet skulle være luftfartsmyndighet etter loven om luftfart av 16.12.1960. Fra 1.1.1964 ble Luftfartsdirektoratet fristilt og organisert som et frittstående direktorat under Samferdselsdepartementet (Ref. St.prp.nr. 1 1963/64, kap. 22, side 12, og kap. 1340.)

01.01.1978 Navneendring

Navn: Luftfartsverket
Kort navn: Luftfartsverket

01.01.1993 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Luftfartsverket er fra 1.1.93 etablert som en forvaltningsbedrift under Samferdselsdepartementet organisert med hovedadministrasjon i Oslo, 13 geografisk inndelte resultatenheter (regioner) og tre heleide datterselskaper: Oslo Hovedflyplass A/S, Nordic Aviation Resources A/S og Luftfartsverkets Parkeringsanlegg A/S.
Budsjett for 1995: 2.090 mill. kr. Ansatte: 2.020.

Se:
- St.prp. nr. 33, Innst. S. nr. 83 for 1991-92 "Omorganisering av Luftfartsverket"

01.01.2000 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Luftfartstilsynet (LT) ble opprettet 1.1.2000 som et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet med fullt myndighetsansvar for sikkerheten i sivil norsk luftfart. Etablering av tilsynet medførte at Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2000 formelt delegerte sin myndighet over sivil luftfart til den nye etaten. Luftfartstilsynet viderefører Luftfartsinspeksjonens (før en del av Luftfartsverket) arbeidsoppgaver og overtok i tillegg en del nye oppgaver.

Overføring av kontrolloppgaver fra den tidligere Luftfartsinspeksjonen medførte at tilsynsoppgavene ble skilt fra driftsoppgavene i Luftfartsverket.
Se også St.prp.nr.66 (1998-1999) Om tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsverket, jf. Innst.S.nr. 226 (1998-1999) (http://www.stortinget.no/inns/1998/inns-199899-226.html)

01.01.2003 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I 2001 gjorde Stortinget et prinsippvedtak om at Luftfartsverket skulle endre organisasjonsform og bli aksjeselskap. Overgangen skjedde 1.1.2003 med nytt navn, ny logo og ny visuell profil.Se følgende dokument:
- Ot.prp.nr.14 (2002-2003)
- Innst.O.nr.40 (2002-2003)
- Besl.O.nr.33 (2002-2003)

Se også: St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003) Om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap og om Flytoget AS, BaneTele AS og Ryfylkepakken (http://odin.dep.no/sd/norsk/publ/stprp/028001-030034/dok-bn.html)


I dette tillegget til statsbudsjett for 2003 foreslo Regjeringen at Luftfartsverket skulle etableres som et heleid statlig aksjeselskap fra 1.1.2003. I forslaget ble det vist til at det i modellen med forvaltningsbedrift ikke var mulig med full finansiell samordning mellom underliggende aksjeselskap og kjernevirksomheten. Videre ble det vist til at en omdanning til aksjeselskap ville gi utvidet økonomisk ansvar og handlefrihet for styret og ledelsen, og dermed medvirke til større grad av markedsretting både for den kommersielle virksomheten og for selve driften av lufthavnene. Det ble også trekt fram at med et aksjeselskap ville den langsiktige økonomiske planleggingen ikke lenger være avhengig av de årlige budsjettprosessene. I B.Innst.S.nr.13 Tl..01 (2002-2003) sluttet Stortinget seg til forslaget, og Avinor AS ble etablert 1.1.2003.

Hjemmeside: www.avinor.no

------------------------------------------------------------------

Avinor AS er pr 2007 organisert slik:

* Flysikringsdivisjonen
* Divisjon store lufthavner
* Divisjon mellomstore lufthavner
* Divisjon regionale lufthavner

Datterselskap:
* Oslo lufthavn AS (som driver Oslo lufthavn, Gardermoen) m/ datterselskap.

Se også St.meld. nr. 15 (2006-2007) Om verksemda i Avinor 2006–2008
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-15-2006-2007-.html?id=441346)

01.01.2003 Navneendring

Navn: AVINOR as
Kort navn: AVINOR as

23.04.2014 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Avinor Flysikring AS

Den 16.10.2013 vedtok Avinors konsernstyre at Flysikringsdivisjonen (FSD) blir eget aksjeselskap. Samferdselsdepartementet godkjente i et ekstraordinært generalforsamlingsmøte onsdag 23.4.2014 Avinors planer om å skille ut flysikringsdivisjonen i Avinor i et eget datterselskap.

Avinor Flysikring AS leverer tårntjeneste på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon og er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.