FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og distriktsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 127 96 223 122 74 196 5 22 27
1981 129 105 234 123 74 197 6 31 37
1982 131 123 254 124 87 211 7 36 43
1983 127 136 263 119 95 214 8 41 49
1984 125 127 252 118 94 212 7 33 40
1985 115 140 255 108 110 218 7 30 37
1986 120 135 255 112 110 222 8 25 33
1987 124 142 266 121 118 239 3 24 27
1988 121 131 252 118 114 232 3 17 20
1989 111 148 259 107 128 235 4 20 24
1990 100 137 237 95 113 208 5 24 29
1991 94 145 239 91 117 208 3 28 31
1992 95 143 238 91 123 214 4 20 24
1993 123 163 286 120 139 259 3 24 27
1994 122 160 282 118 134 252 4 26 30
1995 123 164 287 118 141 259 5 23 28
1996 117 171 288 113 144 257 4 27 31
1997 118 176 294 111 142 253 7 34 41
1998 90 157 247 85 129 214 5 28 33
1999 92 180 272 85 140 225 7 40 47
2000 93 169 262 88 134 222 5 35 40
2001 97 170 267 93 143 236 4 27 31
2002 87 162 249 80 129 209 7 33 40
2003 100 162 262 97 126 223 3 36 39
2004 108 180 288 104 135 239 4 45 49
2005 105 175 280 101 130 231 4 45 49
2006 66 98 164 64 72 136 2 26 28
2007 56 93 149 55 71 126 1 22 23
2008 67 110 177 64 86 150 3 24 27
2009 72 108 180 69 88 157 3 20 23
2010 79 112 191 74 90 164 5 22 27
2011 83 110 193 77 90 167 6 20 26
2012 78 115 193 70 97 167 8 18 26
2013 80 122 202 75 100 175 5 22 27
2014 173 235 408 160 193 353 13 42 55
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41 40 40 41 37 39 41 49 48
1981 41 40 41 41 39 40 40 44 43
1982 41 40 40 41 39 40 38 43 42
1983 41 38 40 41 37 39 38 42 41
1984 41 39 40 41 38 40 38 43 42
1985 42 38 40 42 37 39 44 44 44
1986 42 38 40 41 36 39 45 44 44
1987 41 37 39 41 36 39 41 40
1988 41 37 39 41 37 39 42 44
1989 40 36 38 40 36 37 42 42
1990 39 37 38 39 36 37 43 42 42
1991 39 37 38 39 37 38 39 38
1992 39 37 38 39 37 38 39 38
1993 39 38 38 39 38 38 37 38
1994 40 38 39 40 38 39 37 37
1995 40 38 39 40 38 39 42 40 40
1996 42 38 40 42 38 39 40 41
1997 42 38 40 42 38 40 46 38 39
1998 43 38 40 43 38 40 51 40 41
1999 43 38 40 43 38 40 44 39 40
2000 43 39 40 43 38 40 51 41 42
2001 43 39 41 43 38 40 43 44
2002 44 39 41 44 39 41 44 42 42
2003 42 40 41 42 40 41 42 42
2004 42 40 41 42 40 41 41 40
2005 42 40 41 42 40 41 40 39
2006 45 42 43 45 42 43 42 43
2007 48 44 45 48 43 45 45 46
2008 45 41 42 45 41 42 43 43
2009 44 41 42 43 41 42 42 44
2010 44 41 43 43 41 42 57 43 46
2011 45 42 44 44 42 43 53 44 46
2012 46 43 44 45 42 44 55 44 47
2013 46 43 44 45 43 43 64 43 47
2014 48 45 46 47 45 46 49 45 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

30.06.1950* Består via omorganisering

I h.h.t. Kgl.res. 23.06.1950 blir det bestemt at Forsynings- og gjenreisningsdepartementet med virkning fra 30.06.1950 skal omorganiseres og slås sammen til et nytt Forsyningsdirektorat. Denne enheten får 10 kontorer + sekretariat. Disse enhetene kommer fra Direktoratet for industriforsyning samt Direktoratet for proviantering og rasjonering.

I denne forbindelse overføres Boligdirektoratet og Den alminnelige avdeling til KAD, Direktoratet for industriforsyning gikk til Handelsdepartementet mens Direktoratet for proviantering og rasjonering ble delt slik at Rasjoneringskontoret, Fettkontoret og Det statistiske kontor ble overført til Handelsdepartementet og Provianteringskontor overført til Landbruksdepartementet ved Avdeling for landbruk, reindrift.

01.01.1990 Navneendring

Navn: Kommunaldepartementet
Kort navn: Kom.dep.

Endringen skjer i sammenheng med andre endringer i departement-strukturen (Jfr. St.prp.nr.1. Tillegg nr. 8 (1989/90). I denne forbindelse overføres også Arbeidsavdelingen (m/2 seksjoner), inklusiv Arbeidsdir. til det nye Arbeids- og administrasjonsdepartementet (op.cit.).

01.01.1993 Navneendring

Navn: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Kort navn: KAD

Ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken (Arbeidsavdelingen) overføres fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

01.01.1998 Navneendring

Navn: Kommunal- og regionaldepartementet
Kort navn: KRD

01.01.2006 Består via omorganisering

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) blir redusert fra 7 til 4 avdelinger: Følgende avdelinger overføres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) (tidligere: Arbeids- og sosialdepartementet) fra 1.1.2006:

Innvandringsavdelingen,
Integrerings- og mangfoldsavdelingen og
Same- og minoritetsavdelingen

01.01.2014* Består via omorganisering

I forbindelse med at store deler av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) overføres til det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar departementet dessuten ansvaret for Planavdelingen, unntatt deler som gjelder ansvaret for forvaltning av regelverk om konsekvensutredninger i kapittel 14 i plan- og bygningsloven og deler som gjelder ansvaret for oppfølgning av klima- og miljøpolitikk i byene, fra Miljøverndepartementet.

Se også Forskrift FOR-2013-12-13-1455 Endring i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementene
URL: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-12-13-1455

01.01.2014* Navneendring

Navn: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kort navn: KMD

01.01.2014 Består via innlemming

Fra 1.1.2014 overføres store deler av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) til KRD. Dette gjelder ansvaret for:
- Arbeidsgiverpolitisk avdeling,
- Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester,
- Satatsforvaltningsavdelingen,
- Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken),
- Same- og minoritetspolitisk avdeling

Kommunal og regionaldepartementet (KRD) skifter samtidig navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
KMD får samtidig også overført Planavdelingen fra Miljøverndepartementet.

Se også Forskrift FOR-2013-12-13-1455 Endring i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementene
URL: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-12-13-1455

01.01.2016* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Valgdirektoratet ble opprettet 1. januar 2016. Direktoratet overtok arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføringen vil fortsatt ligge i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget.

03.05.2019 Består via omorganisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon fra Samferdselsdepartementet. Dette innebærer at Post- og teleseksjonen i Luft-, post- og teleavdelingen, med unntak av postsaker, overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etatsstyringsansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Den faglige styringen av postsaker i Nkom ivaretas fortsatt av Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar videre ansvaret for arbeidet med politikken for næringsrettet bruk av IKT og Digital 21-prosessen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Ansvaret for å bestyre Altinn samt ressurser til IKT-forskning som tidligere ble bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett, overføres også.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for datasenterpolitikken, herunder oppfølging av Strategi for datasentre og faglig styringslinje til Brønnøysundregistrene når det gjelder Altinn inntil det nye direktoratet for digitalisering er etablert.

Statsråd Astrup har ansvaret for IT-politikk, elektronisk kommunikasjon og personvern i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder oppgaver overført fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvaret for samordning av regjeringens IT-politikk innebærer å identifisere sektorovergripende utfordringer og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak, herunder utvikling av strategier og handlingsplaner. Ansvaret omfatter også samordning av digitaliseringen i offentlig sektor. Statsråd Astrup har et særskilt ansvar for å arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Statsråd Astrup har også ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementets etatsstyring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Datatilsynet. Statsråd Astrup har videre etatsstyringsansvaret for Personvernnemnda.

Statsråd Mæland har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

01.01.2022 Navneendring

Navn: Kommunal- og distriktsdepartementet
Kort navn: KDD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer navn til Kommunal- og distriktsdepartementet. Forkortelsen er KDD. Endringen trer i kraft 1. januar 2022.

Kilde: Pressemelding | Dato: 22.12.2021 | Nr: 178/21 - Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-departementsstrukturen-og-i-ansvarsdelingen-mellom-departementene/id2893284/

01.01.2024 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet opprettes med tre fagavdelinger og om lag 170 ansatte som tidligere var underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.
Departementets portefølje omfatter alt fra utbygging av bredbånd og mobilnett, tillitsreformen i offentlig sektor, statens personal- og arbeidsgiverpolitikk og byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Kommunal- og distriktsdepartementet beholder ansvaret for kommuner og fylker, distriktspolitikk, plan- og boligpolitikk, valggjennomføring og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter.

De tre fagavdelingene som flyttes over fra Kommunal- og distriktsdepartementet til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet er:
- Avdeling for IT og forvaltningspolitikk
- Arbeidsgiverpolitisk avdeling
- Statsforvaltningsavdelingen

Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.