FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og distriktsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

112 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Frikommuneforsøket som samordningsprosess i sentraladministrasjonen. Fimreite, Anne Lise
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Bok 1998 Kommunaldepartementet 1948-1998 : lokaldemokrati og velferd. Sand, Ulf
Bok 1996 Kropp, kultur og tippekamp : Statens idrettskontor, STUI og Idrettsavdelingen 1946-1996. Matti Goksøyr (red.).
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Hensyn og konflikt i innsigelser til plansaker Hvordan har hensyn i innsigelser til plansaker utviklet seg? En dokumentanalyse av politiske beslutninger og faktorer som kan føre til endring. Klunderud, Vilde Maria
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Forvaltning på nett? En casestudie av implementering av administrativ reform i sentralforvaltningen Behn, Fredrik Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Kan trekk ved styring forklare vellykket digitalisering? Løvberg, Espen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Organising civil preparedness in Finland, Sweden and Norway : comparing national approaches Laakso, Katri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Tiltakende ekspertifisering med ekspertutvalg? En studie av ekspertutvalg nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Skjøtskift, Ane
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Husbanken 1980 - 2010 - Ikke til å kjenne igjen Orset, Anders Kleivenes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 I spenningsfeltet mellom forvaltning og politikk : En studie av departementenes kommunikasjonsenheter Mjelva, Sara Underland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Opprettelsen av Lygna Næringshage - en analyse av en initiativbasert iverksetting av et næringspolitisk tiltak Sandal, Arild Tyvand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Innkludering av innvandrere i norske kommuner. En studie av statlig og kommuna diskurs om mål og middel. Høibo, Karoline H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 History, structure and policy: an organisational study of the public employment services. Dhall, Ritika
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 KOSTRA-prosjektet i de norske kommunene. En studie av kommunenes iveksetting av rutinene for rapportering av data om kommunal økonomi og tjenesteproduksjon (KOSTRA). Gundersen, Tom
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Statleg mål- og resultatstyring av kommunane. Kopperstad, Olaus Jon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Omorganisering av Arbeidstilsynet. En analyse av en reorganiseringsprosess. Møller, Hjørdis
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Næringsnøytralitet i Distiktenes Utbyggingsfond (DU) En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen forut innføringen av næringsnøytralitet i DU fra idè til formelt vedtak. Andersen, Else Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Opprettelsen av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond. Aaraas, Olav Skrøver
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Et direktorat blir til: En analyse av beslutningsprosessen som førte frem til opprettelsen av utlendingsdirektoratet. Agneberg, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Frikommuneforsøket. En analyse av arbeidstakerorganisasjoners deltakelse og gjennomslag i offentlig prøvevirksomhet. Kirchhoff, Ralf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Nasjonalstat og innvandring. Linjer i norsk innvandringspolitikk fra 1814 til 1990. Wahl, Øistein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Opprettinga av Utlendingsdirektoratet - frå krise til kontroll? Kvåle, Gro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Stat og kommune - En analyse av direktorata si rolle i frikommuneforsøket. Hauge, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Flyktningemottakets tilpasning til individuelle asylsøkere. - En iverksettingsstudie. Femanger, Anne-Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Bergen kommune og staten - medspiller eller motspiller? En studie av samhandlingen mellom Bergen kommune og sentrale myndigheter med sikte på å få økte statlige overføringer til bykommunen i per... Fimreite, Anne Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Fra indirekte til direkte mottak av flyktninger i norske kommuner. En iverksettingsstudie. Fjeld, Nils-Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Organisering av en formell statlig bypolitikk under skiftende betingelser. Hernar, Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Sikkerhetsstyring og sikkerhetskontroll. Dykking på sokkelen. Lillevik, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Arbeidsmarkedspolitikk. En komparativ policy-analyse. Norge og Sverige 1970-83. Pettersen, Bente
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Reorganisering - nytter det? Om flytting av Sikkerhetssekretariatet fra OED til KAD. Lien, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Årsaker til bruk av leigefirma i verkstadindustrien. Målsetjingar og resultat. Kjersheim, Joar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Kvinner og arbeidsmarkedspolitikk. En studie av iverksettingstiltak. Rem, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Utjamning av regional ulikhet. En analyse av fordeling av skatteutjamningsmidler på kommunene 1970-75. Kyvik, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Eldreomsorg som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Johansen, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Behov, ressurser, aktivitet og fordeling. En studie av Distriktenes Utbyggingsfonds virksomhet i Hordaland. Mjelde, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsformidling og tjenestemannstilpasning. Østern, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Overføringen av Distriktsplanavdelingen. Hoel, Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Notat 2017 Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017 Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter
Notat 2004 Kommunal organisering 2004: redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. Hovik, Sissel og Inger Marie Stigen.
Notat 2003 Slik ledelsen ser det. Viggen, Mari og Sissel Motzfeldt.
Notat 2003 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Berg, Kathrine og Botheim, Ingunn
Notat 2002 Forskningsstrategi for Kommunal- og regionaldepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet.
Notat 2000 Et spørsmål om tillit. Ideologiske endringer i den norske statens kommunalpolitikk etter 1975. Fimreite, Anne Lise og Yngve Flo
Notat 2000 Kommunal organisering 2000 : redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. Vabo, Signy Irene og Inger Marie Stigen.
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 1998 Regionalpolitisk avdeling: en vital 30-åring. Berg, Paul Olav
Notat 1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet - ordninger for næringsstøtte i perioden 1966-91. Snøfugl, Guri
Notat 1990 Frikommuneforsøket - lokal problemløser eller respons på statlig initiativ? Fimreite, Anne Lise og Geir Kolstø
Notat 1990 En tanke, fire land, ulike utforminger - om organiseringen av de nordiske frikommuneforsøkene på sentralt hold. Fimreite, Anne Lise
Rapport 2019 Departementene i førersetet for omstilling? Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ)
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2018 NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet Hans Christian Holte (Leder), Terje Wold, Håkon Grimstad, Lillian Røstad, Torgeir A. Waterhouse, Marie Moe, Lee A. Bygrave og Therese Steen
Rapport 2017 Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli
Rapport 2016 Ikke bare pådriver... Om utøvelsen av KMDs samordningsroller Solumsmoen, Dag, Helle Sekkesæter, Harald Nybøen
Rapport 2016 NOU 2016: 18 Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk Bård Magne Pedersen (leder), Finn-Arne Schanche Selfors, John Roald, Karlsen, Elin Fjellheim, Jens Johan Hjort, Ellen Katrine O. Hætta, Frøydis Nystad Nilsen, Jon Todal, Inga Lill Sigga Mikkelsen
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2010 Valgets kval? Utredning for etablering av en sentral valgenhet. Dag Solumsmoen og Sissel Vemundvik
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Eivor Bremer Nebben og Marthe Indset
Rapport 2007 Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse Dag Solumsmoen, Eivor Nebben, Svein Eriksen
Rapport 2006 Kompetansesenter for distriktsutvikling – tilknytningsform og organisatoriske rammer Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne
Rapport 2006 NOU 2006: 14 Gransking av Utledningsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Rapport 2006 NOU 2006: 7 Det lokale Folkestyret i endring? Kommunal- og regionaltdepartementet
Rapport 2005 Fra ritual til verktøy. Mål og resultatstyring av Utlendingsdirektoratet 1998-2003. Ramslien, Arne Rudolf
Rapport 2005 Evaluering av kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel: utredning for Kommunal- og regionaldepartementet. Berg, Erlend og Jørn Rattsø.
Rapport 2004 Tilsyn som styringsform i forholdet mellom staten og kommunene. Helgøy, Ingrid og Synnøve Serigstad.
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2004 NOU 2004: 19 Livskraftige distrikter og regioner. Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2003 Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Flo, Yngve
Rapport 2003 Evaluering av Utlendingsnemnda: hovedrapport [mars 2003] til Kommunal- og regionaldepartementet. Bernt, Jan Fridthjof og Richard H. Knoff.
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene. Dokument nr. 3:8 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 NOU 2003: 5 Pionerdykkerne i Nordsjøen Petter A. Lossius (leder), Per Andersen, Petter Høilund, Gunnar Nicolaysen, Bård Holand
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 NOU 2002: 2 Boligmarkedene og boligpolitikken Kristian Wibe, (Leder), Anniken Huitfeldt, Nina Kielland, Jens Halvdan Mosli, Tore Johanessen, Per G. Olsen, Anita Rathore, Asbjørn Rødseth, Kari Skrede, Anne Aaker, Bård Øistensen
Rapport 2001 God kjemi? Bøen, Gotfred, Nebben, Eivor Bremer og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2000 Mellom stat og sjølvstyre. Fylket i norsk styringsverk etter 1945. Flo, Yngve
Rapport 2000 Realisere draumar, ikkje berre drøyme dei!: kartlegging av Kommunal og regionaldepartementet si ungdomssatsing. Magnussen, Tone og Bjørn Brastad, Gry Agnete Alsos, Elisabet Ljunggren, Arild Gjertsen
Rapport 2000 Evaluering av tilskudd til landsdekkende innvandrerorganisasjoner Næs, Ingebjørg og Aasmunstad, Per Kristian
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren Edvardsen, Dag Fjeld, Førsund, Finn R., Aas, Eline
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 1999 Staten ut til folket. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. Flo, Yngve
Rapport 1999 Pilotprosjekt FylkesKOSTRA Ibenholt, Tone og Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 1999 Styring og organisering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet Lassen, Vivi og Hansen, Freddy
Rapport 1998 Kommunal- og regionaldepartementets virksomhet på det samepolitiske området. Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1998 Interdepartementalt samarbeid - rådgivning eller konsensus Birkeli, Lars og Barvik, Bjørn
Rapport 1997 Strukturelle endringer i norske departementet: muligheter for politisk styring? Lovik, Lars Petter
Rapport 1997 NOU 1997: 8 Om finansiering av kommunesektoren Kommunal- og arbeidsdepartementet
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1994 Mål- og resultatstyring i arbeidsmarkedsetaten : etatstyring mellom Kommunal- og arbeidsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Grøholdt, Mette og Roar Hind.
Rapport 1991 I grenseland: Statsmyndighetenes og kommunenes samspill i frikommuneforsøket. Fimreite, Anne Lise
Rapport 1988 Samarbeid mellom Næringsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet i bruken av nærings- og distriktspolitiske virkemidler. Statskonsult.
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies Neby, Simon; Zannakis, Mathias
Tidsskriftsartikkel 2020 Local government reform: compromise through cross-cutting cleavages Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein; Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2020 How Government Agencies React to Termination Threats Askim, Jostein; Blom-Hansen, Jens; Houlberg, Kurt; Serritzlew, Søren
Tidsskriftsartikkel 2020 Trading Refugees: The Governance of Refugee Settlement in a Decentralized Welfare State Askim, Jostein; Steen, Anton
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2017 Inter- og intraorganisatorisk samordning: Lærdommer fra strategien «Bolig for velferd» Gressgård, Leif Jarle, Hansen, Kåre og Nesheim, Torstein
2020 Convergence, Centralization and Change: Immigrant Integration Policies in West-Europe, 1997-2017. Hernes, Vilde