FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og distriktsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

20.12.1948 Ny via omorganisering

Navn: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Kort navn: KAD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Departementet er opprettet ved kgl. res. 29. okt. 1948, og trådte i kraft 20. desember s.å. Ved etableringen ble det overført oppgaver i fra Forsynings- og gjenreisnings-, Justis-, og Sosialdepartementet, jf Statskalenderen 1949

Ved nedleggelsen av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet i 1950 ble også bustadssakene overført hit.

Departementet har 2 avdelinger ved opprettelsen.

30.06.1950* Består via omorganisering

I h.h.t. Kgl.res. 23.06.1950 blir det bestemt at Forsynings- og gjenreisningsdepartementet med virkning fra 30.06.1950 skal omorganiseres og slås sammen til et nytt Forsyningsdirektorat. Denne enheten får 10 kontorer + sekretariat. Disse enhetene kommer fra Direktoratet for industriforsyning samt Direktoratet for proviantering og rasjonering.

I denne forbindelse overføres Boligdirektoratet og Den alminnelige avdeling til KAD, Direktoratet for industriforsyning gikk til Handelsdepartementet mens Direktoratet for proviantering og rasjonering ble delt slik at Rasjoneringskontoret, Fettkontoret og Det statistiske kontor ble overført til Handelsdepartementet og Provianteringskontor overført til Landbruksdepartementet ved Avdeling for landbruk, reindrift.

01.01.1990 Navneendring

Navn: Kommunaldepartementet
Kort navn: Kom.dep.

Endringen skjer i sammenheng med andre endringer i departement-strukturen (Jfr. St.prp.nr.1. Tillegg nr. 8 (1989/90). I denne forbindelse overføres også Arbeidsavdelingen (m/2 seksjoner), inklusiv Arbeidsdir. til det nye Arbeids- og administrasjonsdepartementet (op.cit.).

01.01.1993 Navneendring

Navn: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Kort navn: KAD

Ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken (Arbeidsavdelingen) overføres fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

01.01.1998 Navneendring

Navn: Kommunal- og regionaldepartementet
Kort navn: KRD

01.01.2006 Består via omorganisering

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) blir redusert fra 7 til 4 avdelinger: Følgende avdelinger overføres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) (tidligere: Arbeids- og sosialdepartementet) fra 1.1.2006:

Innvandringsavdelingen,
Integrerings- og mangfoldsavdelingen og
Same- og minoritetsavdelingen

01.01.2014* Består via omorganisering

I forbindelse med at store deler av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) overføres til det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar departementet dessuten ansvaret for Planavdelingen, unntatt deler som gjelder ansvaret for forvaltning av regelverk om konsekvensutredninger i kapittel 14 i plan- og bygningsloven og deler som gjelder ansvaret for oppfølgning av klima- og miljøpolitikk i byene, fra Miljøverndepartementet.

Se også Forskrift FOR-2013-12-13-1455 Endring i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementene
URL: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-12-13-1455

01.01.2014* Navneendring

Navn: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kort navn: KMD

01.01.2014 Består via innlemming

Fra 1.1.2014 overføres store deler av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) til KRD. Dette gjelder ansvaret for:
- Arbeidsgiverpolitisk avdeling,
- Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester,
- Satatsforvaltningsavdelingen,
- Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken),
- Same- og minoritetspolitisk avdeling

Kommunal og regionaldepartementet (KRD) skifter samtidig navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
KMD får samtidig også overført Planavdelingen fra Miljøverndepartementet.

Se også Forskrift FOR-2013-12-13-1455 Endring i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementene
URL: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-12-13-1455

01.01.2016* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Valgdirektoratet ble opprettet 1. januar 2016. Direktoratet overtok arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføringen vil fortsatt ligge i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget.

03.05.2019 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon fra Samferdselsdepartementet. Dette innebærer at Post- og teleseksjonen i Luft-, post- og teleavdelingen, med unntak av postsaker, overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etatsstyringsansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Den faglige styringen av postsaker i Nkom ivaretas fortsatt av Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar videre ansvaret for arbeidet med politikken for næringsrettet bruk av IKT og Digital 21-prosessen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Ansvaret for å bestyre Altinn samt ressurser til IKT-forskning som tidligere ble bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett, overføres også.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for datasenterpolitikken, herunder oppfølging av Strategi for datasentre og faglig styringslinje til Brønnøysundregistrene når det gjelder Altinn inntil det nye direktoratet for digitalisering er etablert.

Statsråd Astrup har ansvaret for IT-politikk, elektronisk kommunikasjon og personvern i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder oppgaver overført fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvaret for samordning av regjeringens IT-politikk innebærer å identifisere sektorovergripende utfordringer og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak, herunder utvikling av strategier og handlingsplaner. Ansvaret omfatter også samordning av digitaliseringen i offentlig sektor. Statsråd Astrup har et særskilt ansvar for å arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Statsråd Astrup har også ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementets etatsstyring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Datatilsynet. Statsråd Astrup har videre etatsstyringsansvaret for Personvernnemnda.

Statsråd Mæland har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

01.01.2022 Navneendring

Navn: Kommunal- og distriktsdepartementet
Kort navn: KDD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer navn til Kommunal- og distriktsdepartementet. Forkortelsen er KDD. Endringen trer i kraft 1. januar 2022.

Kilde: Pressemelding | Dato: 22.12.2021 | Nr: 178/21 - Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-departementsstrukturen-og-i-ansvarsdelingen-mellom-departementene/id2893284/

01.01.2024 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet opprettes med tre fagavdelinger og om lag 170 ansatte som tidligere var underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.
Departementets portefølje omfatter alt fra utbygging av bredbånd og mobilnett, tillitsreformen i offentlig sektor, statens personal- og arbeidsgiverpolitikk og byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Kommunal- og distriktsdepartementet beholder ansvaret for kommuner og fylker, distriktspolitikk, plan- og boligpolitikk, valggjennomføring og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter.

De tre fagavdelingene som flyttes over fra Kommunal- og distriktsdepartementet til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet er:
- Avdeling for IT og forvaltningspolitikk
- Arbeidsgiverpolitisk avdeling
- Statsforvaltningsavdelingen

Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.