FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og distriktsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

198 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
Finansinstitusjon Husbankens regionstyre Øst
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg om mål og virkemidler i boligpolitikken
Andre oppgaver Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger
Lovutvalg for revisjon av Bygningsloven
Utredninger, lovforberedelser m.v. Lovutvalget mot etnisk diskriminering
Språkstyret
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utlendingslovutvalget
Tilskuddsstyret
Fondsstyrer Husbankens regionstyre Sør
Andre oppgaver Tariffnemnda
2020 2020 Utredning / ekspertutvalg Datadelingsutvalget
2020 2022 Utredning / ekspertutvalg Inntektssystemutvalget (2020-2022)
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene
2018 2020 Utredning / ekspertutvalg Byggkvalitetutvalget
2017 2017 Utredning / ekspertutvalg Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter
2017 2020 Utredning / ekspertutvalg Valglovutvalget
2017 Råd til forvaltningen Arbeidsgiverrådet i staten
2016 Råd til forvaltningen Digitaliseringsrådet
2015 Råd til forvaltningen OGP-rådet
2014 2014 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for forenkling av utmarkforvaltningen
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for de samiske språkene i Norge
2013 2014 Utredning / ekspertutvalg Eierseksjonslovutvalget
2013 2016 Utredning / ekspertutvalg Kommunelovutvalget
2013 2019 Bygg21
2012 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Nasjonalt Geodataråd
2011 2015 Utredning / ekspertutvalg Romaniutvalget
2009 Råd til forvaltningen Klarspråksjuryen
2006 Tilsyn Partilovnemnda
2006 Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen
2005 Styret for Internasjonalt reindriftssenter
2005 Karantenenemnda
2003 Klage Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven
2003 Klage Skjønnsnemnda etter inndelingsloven
2002 2017 Styret for Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettighete
2001 Klage Personvernnemnda
1997 Klage Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett
1997 Borettslovutvalget
1996 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere
1996 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede administrativ inndeling i hovedstadsområdet (Hovedstadsutvalget)
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren
1995 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene
1995 Styre for ordinært forvaltningsorgan Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Samisk kulturfond
1992 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 13. distrikt
1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering
1992 Klage Klagenemnd for Husbanken
1992 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd for Husbanken
1992 Rådgivende organ Samisk språkråd
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommune- og fylkesinndelingsutvalget
1989 Rådgivende organ Sametingsrådet
1989 Forhandlingsorgan Sametinget
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede arbeidsmiljølovens virkeområde
1988 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene)
1987 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommunelovutvalget
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Arbeidsforskningsinstituttet
1986 1993 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktorgan for attføring
1985 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid
1985 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov
1985 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
1984 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidstidsutvalget
1984 1989 Rådgivende organ Lokaliseringsutvalget
1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
1984 Delegasjon/Kommisjon Arbeidsutleieutvalget
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Heiskontrollutvalget
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg, etablering av bygningsteknisk sentralorgan
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for revisjon av kommuneloven og fylkeskommuneloven
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommunedelsforvaltningsutvalget
1982 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for "God byggeskikk"
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere ordningene med Arbeidstilsynets distriktsstyrer og de kommunale arbeidervernnemnder
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bostøtteutvalget
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Romfo-utvalget
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sjursøyautvalget
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Perspektivanalyse bygge- og anleggsnæringene
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Innlandsutvalget
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg vedrørende fylkesmennenes arbeid med kommunal økonomi
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for Sosialdepartementet
1981 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for Landbruksdepartementet
1981 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Videreutvikling av bedriftsdemokratiet
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Produktregisteret
1981 Rådgivende organ Rådgivende nemnd for beskyttelsestiltak mot sterkstrøms- og svakstrømsforstyrrelser
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Analyse av kostnadsutviklingen i byggebransjen
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Valglovutvalget av 1980
1980 1982 Rådgivende organ Bygnings- og brannteknisk utvalg
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for nemnder på kommunalplan
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Byggesaksutvalget
1980 1986 Rådgivende organ Utvalg for migrasjons- og minoritetsforskning
1980 1988 Rådgivende organ Hovedkomiteen for lokalforvaltningen
1980 1989 Rådgivende organ Norsk sameråd
1979 1980 Rådgivende organ Budsjett- og regnskapsordningen, kommuner - fylkeskommuner
1979 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Byutvalget
1979 1984 Rådgivende organ Byggeforskriftutvalget
1979 Utredning / ekspertutvalg Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
1979 Rådgivende organ Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere tomtekostnadsfordelingen mellom kommuner og byggherrer
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere attføringsinstituttenes framtidige virksomhet
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Deltidsutvalget
1978 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Boutgiftsutvalget
1978 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for Forbruker- og administrasjonsdepartementet
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Dagpengeutvalget
1978 1984 Rådgivende organ Ansattes representasjon i bankenes styrende organ
1978 2017 Klage Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten
1977 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere hyreforholdene for ansatte på skip i utenriksfart
1977 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordkalottkomiteen
1977 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av brannvesenets oppgaver
1977 1984 Rådgivende organ Arbeidsmiljørådet
1977 1984 Rådgivende organ Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 4. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 11. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 10. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 8. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 9. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt
1977 Rådgivende organ Stavangerutvalget
1977 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Arbeidstilsynet
1976 1981 Rådgivende organ Rådet for innvandringsspørsmål
1976 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til revisjon av ferieloven
1976 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for sprengstoffinspeksjonen
1976 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Selskapet for innvandrerboliger - SIBO
1976 1991 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Tjenesteboligutvalget
1975 1987 Kontakt-/samarbeidsorgan Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål
1975 1991 Rådgivende organ Utvalg for budsjett- og regnskapsføringen i kommunene
1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Samisk utviklingsfond
1974 1986 Rådgivende organ Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid
1974 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd for installatørprøve gr. L
1974 Klage Statens lønnsutvalg
1973 1984 Andre oppgaver Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge
1972 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Inntektsutvalget (underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen)
1972 1981 Andre oppgaver Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån
1972 Andre oppgaver Bedriftsdemokratinemnda
1971 1981 Rådgivende organ Rådgivende nemnd for regional transportstøtte
1970 1982 Andre oppgaver Eldreutvalget
1970 1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Rådet for arbeidsmarkedsforskning
1969 1980 Rådgivende organ Kommunaldepartementets rådgivende utvalg i kommunale spørsmål
1969 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for attføringskontoret ved senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Norge
1969 1983 Rådgivende organ Plasseringsutvalget
1968 1991 Rådgivende organ Byggefagrådet
1968 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA)
1964 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for arbeidsforskningsinstituttene
1961 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim
1961 1984 Andre oppgaver Boligbyggelagenes sikringsfond
1961 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond
1961 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Distriktenes utbyggingsfond
1960 Rådgivende organ Arbeidsrettsrådet
1958 1990 Rådgivende organ Statens friluftsråd
1958 Klage- eller ankeinstans Skjønnsnemnd etter lov om endring i kommunal inndeling
1958 Klage- eller ankeinstans Overskjønnsnemnd etter lov om endring i kommunal inndeling
1956 Klage- eller ankeinstans Rikslønnsnemnda
1955 1981 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing
1955 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens attføringsinstitutt i Bergen
1955 1990 Rådgivende organ Statens naturvernråd
1954 1981 Andre oppgaver Nordisk arbeidsmarkedsutvalg
1950 1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål
1950 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Feriefondet
1950 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Kommunalbank
1949 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for kommunalopplæringsfondet
1948 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens attføringsinstitutt i Oslo
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Ålesund
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bergen
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Haugesund
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Stavanger
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Kristiansand
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Trondheim
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Porsgrunn
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Sandefjord
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tønsberg
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tromsø
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Oslo
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Fredrikstad
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bodø
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Arendal
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Kristiansund
1947 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sjømannsnemnda
1947 Kontakt-/samarbeidsorgan Den norske ILO-komite
1947 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker
1946 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Den Norske Stats Husbank
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husbankens avdelingsstyre i Trondheim
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husbankens avdelingsstyre i Bodø
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest
1946 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husbankens avdelingsstyre i Bergen
1945 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidsdirektoratets styre
1918 Rådgivende organ Hjemmearbeidsrådet