FORVALTNINGSDATABASEN

Weum, Janicke, Ingunn Botheim og Sverre Berg (DFØ) (2017):

Evaluering av kriminalomsorgens organisering

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2017:8

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi_rapport_2017_8_evaluering_av_kriminalomsorgens_organisering.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2017/10/evaluering-av-kriminalomsorgens-organisering

Kommentar:

Eksterne samarbeidspartner: Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Antall sider:

74

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3287

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Difi har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) gjennomført en evaluering av kriminalomsorgens organisering. Difis mandat har vært å evaluere hvordan dagens organisering og forslagene til «sentermodell» og enhetsmodell» bidrar til å nå målene for kriminalomsorgens organisering slik de fremgår av Prop. 105 L (2015-2016). Evalueringen er utført i perioden mai til september 2017. Evalueringen viser at kriminalomsorgen har god måloppnåelse, men at det er ulik praksis mellom regionene og på lokalt nivå som skaper hindringer for å få til en mer helhetlig og enhetlig kriminalomsorg. Både JD og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mener at ny organisasjonsstruktur er nødvendig for å løse utfordringene, mens hovedsynspunktet blant ansatte og ledere på regionalt og lokalt nivå er at flere av svakhetene kan løses innenfor dagens organisering. Etter Difis vurdering er det gode holdepunkter for å endre på organiseringen og oppgavefordelingen i etaten. En to-nivåmodell kan blant annet bidra til tydeligere og mer enhetlig etatsledelse, samt sikre bedre rettslikhet og likebehandling.