FORVALTNINGSDATABASEN

(83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 1 1.0 1 1.0
Kvinner 5 3.8 2 2.0 3 1.8
Totalt 6 4.8 3 3.0 3 1.8
(83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
8 TELEMARK 6 4.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
TELEMARK 806 SKIEN 6 4.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 4.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
8 TELEMARK FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 4.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 4.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:2:6) Departementsområdet NEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:6 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK 6 4.8