FORVALTNINGSDATABASEN

TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TELEMARK
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2802 1281 4083 2746 758 3504 56 523 579
1981 2911 1488 4399 2844 882 3726 67 606 673
1982 2820 1523 4343 2749 894 3643 71 629 700
1983 2840 1574 4414 2770 861 3631 70 713 783
1984 2781 1546 4327 2679 786 3465 102 760 862
1985 2773 1616 4389 2676 825 3501 97 791 888
1986 2687 1701 4388 2567 878 3445 120 823 943
1987 2736 1750 4486 2616 904 3520 120 846 966
1988 2660 1811 4471 2518 902 3420 142 909 1051
1989 2609 1869 4478 2466 939 3405 143 930 1073
1990 2607 1925 4532 2460 960 3420 147 965 1112
1991 2554 1932 4486 2409 986 3395 145 946 1091
1992 2462 1930 4392 2302 1051 3353 160 879 1039
1993 2486 2064 4550 2317 1026 3343 169 1038 1207
1994 2125 1916 4041 1949 980 2929 176 936 1112
1995 2227 1892 4119 2040 1012 3052 187 880 1067
1996 2202 1903 4105 2018 991 3009 184 912 1096
1997 2201 1846 4047 1992 979 2971 209 867 1076
1998 2199 1837 4036 1976 954 2930 223 883 1106
1999 2197 1780 3977 1985 1032 3017 212 748 960
2000 1639 1141 2780 1521 728 2249 118 413 531
2001 1586 1183 2769 1476 750 2226 110 433 543
2002 1575 1181 2756 1449 740 2189 126 441 567
2003 1412 1182 2594 1295 737 2032 117 445 562
2004 1467 1298 2765 1320 837 2157 147 461 608
2005 1459 1321 2780 1306 824 2130 153 497 650
2006 1374 1294 2668 1230 826 2056 144 468 612
2007 1353 1321 2674 1208 881 2089 145 440 585
2008 1304 1328 2632 1164 899 2063 140 429 569
2009 1323 1369 2692 1163 966 2129 160 403 563
2010 1376 1445 2821 1206 1049 2255 170 396 566
2011 1370 1438 2808 1194 1014 2208 176 424 600
2012 1387 1466 2853 1216 1039 2255 171 427 598
2013 1395 1474 2869 1221 1080 2301 174 394 568
2014 1420 1532 2952 1238 1138 2376 182 394 576
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TELEMARK
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2783.8 1027.7 3811.6 2749.4 758.3 3507.7 34.5 269.4 303.9
1981 2884.8 1186.5 4071.3 2848.3 882.6 3731.0 36.5 303.9 340.4
1982 2789.8 1207.1 3997.0 2751.8 894.3 3646.1 38.0 312.8 350.9
1983 2812.4 1210.8 4023.3 2774.7 861.2 3635.9 37.8 349.6 387.4
1984 2730.2 1142.4 3872.7 2688.0 786.2 3474.3 42.2 356.2 398.4
1985 2725.3 1193.2 3918.5 2682.5 825.0 3507.5 42.8 368.2 411.0
1986 2622.0 1261.4 3883.4 2571.8 878.0 3449.8 50.2 383.4 433.6
1987 2671.2 1312.6 3983.8 2621.8 904.0 3525.9 49.4 408.6 457.9
1988 2570.8 1331.0 3901.9 2518.0 902.0 3420.0 52.8 429.0 481.8
1989 2514.8 1375.5 3890.2 2466.0 939.0 3405.1 48.8 436.4 485.2
1990 2510.9 1412.6 3923.5 2460.0 960.0 3420.1 50.9 452.6 503.4
1991 2460.2 1437.9 3898.1 2409.0 986.0 3395.0 51.2 451.9 503.1
1992 2356.4 1477.9 3834.3 2302.0 1051.0 3353.0 54.4 426.9 481.3
1993 2380.0 1524.9 3905.0 2317.0 1026.0 3343.0 63.0 498.9 562.0
1994 2023.0 1466.4 3489.4 1949.0 980.0 2929.0 74.0 486.4 560.4
1995 2123.9 1485.3 3609.2 2040.0 1012.0 3052.0 83.8 473.3 557.2
1996 2095.3 1475.1 3570.4 2018.0 991.0 3009.0 77.3 484.1 561.4
1997 2081.3 1451.8 3533.2 1992.0 979.0 2971.0 89.3 472.8 562.2
1998 2078.5 1419.4 3497.9 1976.0 954.0 2930.0 102.5 465.4 567.9
1999 2078.1 1440.8 3518.9 1985.0 1032.0 3017.0 93.1 408.8 501.9
2000 1585.8 978.2 2564.0 1521.0 728.0 2249.0 64.8 250.2 315.0
2001 1536.2 1014.7 2550.9 1476.0 750.0 2226.0 60.2 264.7 324.9
2002 1516.5 1014.0 2530.5 1449.0 740.0 2189.0 67.5 274.0 341.5
2003 1360.5 1018.0 2378.5 1295.0 737.0 2032.0 65.5 281.0 346.5
2004 1398.9 1127.0 2526.0 1320.0 837.0 2157.0 78.9 290.0 369.0
2005 1386.5 1140.7 2527.3 1306.0 824.0 2130.0 80.5 316.7 397.3
2006 1306.6 1127.6 2434.1 1230.0 826.0 2056.0 76.6 301.6 378.1
2007 1283.6 1159.1 2442.7 1208.0 881.0 2089.0 75.6 278.1 353.7
2008 1238.0 1169.1 2407.1 1164.0 899.0 2063.0 74.0 270.1 344.1
2009 1250.4 1221.8 2472.2 1163.0 966.0 2129.0 87.4 255.8 343.2
2010 1295.9 1299.6 2595.4 1206.0 1049.0 2255.0 89.9 250.6 340.4
2011 1287.6 1278.2 2565.8 1194.0 1014.0 2208.0 93.6 264.2 357.8
2012 1307.2 1302.6 2609.9 1216.0 1039.0 2255.0 91.2 263.6 354.9
2013 1311.3 1328.8 2640.1 1221.0 1080.0 2301.0 90.3 248.8 339.1
2014 1334.1 1381.3 2715.4 1238.0 1138.0 2376.0 96.1 243.3 339.4
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TELEMARK
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 4083 2.3 3811.6 2.3
1981 4399 2.4 4071.3 2.4
1982 4343 2.4 3997.0 2.3
1983 4414 2.4 4023.3 2.3
1984 4327 2.3 3872.7 2.3
1985 4389 2.4 3918.5 2.3
1986 4388 2.4 3883.4 2.3
1987 4486 2.4 3983.8 2.3
1988 4471 2.4 3901.9 2.3
1989 4478 2.4 3890.2 2.3
1990 4532 2.4 3923.5 2.3
1991 4486 2.4 3898.1 2.3
1992 4392 2.4 3834.3 2.3
1993 4550 2.5 3905.0 2.3
1994 4041 2.4 3489.4 2.3
1995 4119 2.4 3609.2 2.3
1996 4105 2.4 3570.4 2.3
1997 4047 2.4 3533.2 2.3
1998 4036 2.4 3497.9 2.3
1999 3977 2.4 3518.9 2.3
2000 2780 2.1 3.8 2564.0 2.1
2001 2769 2.1 3.8 2550.9 2.0
2002 2756 2.1 3.8 2530.5 2.1
2003 2594 2.1 3.6 2378.5 2.1
2004 2765 2.1 3.8 2526.0 2.1
2005 2780 2.1 3.8 2527.3 2.1
2006 2668 2.1 3.5 2434.1 2.1
2007 2674 2.0 3.5 2442.7 2.0
2008 2632 1.9 3.4 2407.1 1.9
2009 2692 1.9 3.5 2472.2 1.9
2010 2821 2.0 3.7 2595.4 1.9
2011 2808 1.9 3.7 2565.8 1.9
2012 2853 1.9 3.7 2609.9 1.9
2013 2869 1.9 3.8 2640.1 1.9
2014 2952 1.9 3.9 2715.4 1.9

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i TELEMARK, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
805 PORSGRUNN 554 0.4 18.8 3.1 514.2 0.4 18.9
806 SKIEN 1443 0.9 48.9 5.7 1349.2 1.0 49.7
807 NOTODDEN 352 0.2 11.9 6.5 312.5 0.2 11.5
811 SILJAN 5 0.0 0.2 1.0 5.0 0.0 0.2
814 BAMBLE 39 0.0 1.3 0.8 37.2 0.0 1.4
815 KRAGERØ 84 0.1 2.8 1.9 80.0 0.1 2.9
817 DRANGEDAL 26 0.0 0.9 2.1 23.8 0.0 0.9
819 NOME 20 0.0 0.7 0.8 19.6 0.0 0.7
821 241 0.2 8.2 8.7 207.9 0.1 7.7
822 SAUHERAD 25 0.0 0.8 1.8 24.5 0.0 0.9
826 TINN 24 0.0 0.8 0.8 24.0 0.0 0.9
827 HJARTDAL 7 0.0 0.2 1.2 6.3 0.0 0.2
828 SELJORD 28 0.0 0.9 1.8 26.6 0.0 1.0
829 KVITESEID 18 0.0 0.6 1.5 15.3 0.0 0.6
830 NISSEDAL 8 0.0 0.3 1.2 7.1 0.0 0.3
831 FYRESDAL 21 0.0 0.7 3.9 19.7 0.0 0.7
833 TOKKE 14 0.0 0.5 1.4 11.0 0.0 0.4
834 VINJE 43 0.0 1.5 2.5 31.4 0.0 1.2

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TELEMARK, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 59 54.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 548 510.5
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 166 139.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 579 555.7
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 149 136.7
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 10 9.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 721 619.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 405 396.1
DOMSTOLENE I NORGE 67 60.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 28 27.5
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 1.8
FINANSDEPARTEMENTET 218 203.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TELEMARK, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 59 54.8
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 27.5
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 152 127.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.0
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.4
FYLKESMANNEN I TELEMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 109 98.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.8
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.6
HØGSKOLEN I TELEMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 702 602.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 78 74.2
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 2.8
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 17 15.4
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 147 141.5
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 42 41.7
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 14 13.4
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 28 27.5
MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 1.8
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 6 6.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 84 78.1
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 50 47.6
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 21.3
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 56 53.7
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 307 282.3
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 284 279.2
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 3 2.3
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 176 163.9
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 11 10.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 29 28.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 409 393.4
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 33 29.2
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 39 36.8
UNIVERSITETET I STAVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19 16.1
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i TELEMARK, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 805 PORSGRUNN 8 7.9
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 806 SKIEN 17 14.7
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 807 NOTODDEN 4 4.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 811 SILJAN 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 814 BAMBLE 3 3.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 815 KRAGERØ 4 4.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 817 DRANGEDAL 2 1.6
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 819 NOME 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 821 5 4.5
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 822 SAUHERAD 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 826 TINN 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 827 HJARTDAL 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 828 SELJORD 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 829 KVITESEID 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 830 NISSEDAL 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 831 FYRESDAL 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 833 TOKKE 3 2.4
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 834 VINJE 2 1.7
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 806 SKIEN 28 27.5
BUFETAT SØR 806 SKIEN 152 127.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 805 PORSGRUNN 9 8.0
FORBRUKERRÅDET 806 SKIEN 8 7.4
FYLKESMANNEN I TELEMARK 806 SKIEN 109 98.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 806 SKIEN 6 4.8
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 806 SKIEN 4 3.6
HØGSKOLEN I TELEMARK 805 PORSGRUNN 272 247.2
HØGSKOLEN I TELEMARK 807 NOTODDEN 219 183.6
HØGSKOLEN I TELEMARK 821 185 155.9
HØGSKOLEN I TELEMARK 834 VINJE 26 16.1
JERNBANEVERKET 805 PORSGRUNN 26 25.2
JERNBANEVERKET 806 SKIEN 16 15.8
JERNBANEVERKET 807 NOTODDEN 1 1.0
JERNBANEVERKET 817 DRANGEDAL 13 12.2
JERNBANEVERKET 821 5 3.0
JERNBANEVERKET 822 SAUHERAD 17 17.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE 806 SKIEN 3 2.8
JORDSKIFTERETTENE 806 SKIEN 10 9.4
JORDSKIFTERETTENE 829 KVITESEID 7 6.0
KONFLIKTRÅDENE 806 SKIEN 4 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 806 SKIEN 116 110.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 815 KRAGERØ 18 18.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 831 FYRESDAL 13 13.0
KYSTVERKET SØRØST 805 PORSGRUNN 42 41.7
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 805 PORSGRUNN 1 1.0
LAGMANNSRETTENE 806 SKIEN 14 13.4
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 805 PORSGRUNN 11 10.6
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 821 11 11.0
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 828 SELJORD 6 6.0
MILJØDIREKTORATET 806 SKIEN 2 1.8
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 805 PORSGRUNN 6 6.0
NAV FORVALTNING 806 SKIEN 74 69.0
NAV FORVALTNING 807 NOTODDEN 10 9.1
NAV HJELPEMIDLER 806 SKIEN 50 47.6
NAV KONTAKTSENTER 806 SKIEN 23 21.3
NAV PENSJON 805 PORSGRUNN 56 53.7
NAV TELEMARK 805 PORSGRUNN 42 38.2
NAV TELEMARK 806 SKIEN 134 120.4
NAV TELEMARK 807 NOTODDEN 16 16.0
NAV TELEMARK 811 SILJAN 3 3.0
NAV TELEMARK 814 BAMBLE 24 23.3
NAV TELEMARK 815 KRAGERØ 17 15.8
NAV TELEMARK 817 DRANGEDAL 5 5.0
NAV TELEMARK 819 NOME 8 8.0
NAV TELEMARK 821 9 8.8
NAV TELEMARK 822 SAUHERAD 7 6.5
NAV TELEMARK 826 TINN 9 9.0
NAV TELEMARK 827 HJARTDAL 4 3.3
NAV TELEMARK 828 SELJORD 5 4.8
NAV TELEMARK 829 KVITESEID 5 4.3
NAV TELEMARK 830 NISSEDAL 4 3.4
NAV TELEMARK 831 FYRESDAL 3 3.0
NAV TELEMARK 833 TOKKE 7 5.0
NAV TELEMARK 834 VINJE 5 4.5
REGION SØR 806 SKIEN 234 229.9
REGION SØR 807 NOTODDEN 50 49.3
RIKSADVOKATEN 806 SKIEN 8 7.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 805 PORSGRUNN 2 2.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 815 KRAGERØ 1 0.3
SKATT SØR 806 SKIEN 129 121.0
SKATT SØR 807 NOTODDEN 10 9.3
SKATT SØR 815 KRAGERØ 16 14.5
SKATT SØR 821 11 9.9
SKATT SØR 828 SELJORD 6 5.4
SKATT SØR 834 VINJE 4 3.8
STATENS KARTVERK 806 SKIEN 11 10.1
STATSBYGG 805 PORSGRUNN 21 20.0
STATSBYGG 806 SKIEN 3 3.0
STATSBYGG 807 NOTODDEN 3 3.0
STATSBYGG 821 2 2.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT 806 SKIEN 263 254.9
TELEMARK POLITIDISTRIKT 807 NOTODDEN 33 32.1
TELEMARK POLITIDISTRIKT 811 SILJAN 1 1.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT 814 BAMBLE 12 10.9
TELEMARK POLITIDISTRIKT 815 KRAGERØ 28 27.4
TELEMARK POLITIDISTRIKT 817 DRANGEDAL 6 5.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT 819 NOME 10 9.6
TELEMARK POLITIDISTRIKT 821 13 12.8
TELEMARK POLITIDISTRIKT 826 TINN 13 13.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT 827 HJARTDAL 2 2.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT 828 SELJORD 10 9.4
TELEMARK POLITIDISTRIKT 829 KVITESEID 1 1.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT 830 NISSEDAL 3 2.7
TELEMARK POLITIDISTRIKT 831 FYRESDAL 4 2.7
TELEMARK POLITIDISTRIKT 833 TOKKE 4 3.6
TELEMARK POLITIDISTRIKT 834 VINJE 6 5.3
TINGRETTENE 806 SKIEN 23 21.2
TINGRETTENE 807 NOTODDEN 6 5.0
TINGRETTENE 829 KVITESEID 4 3.0
TOLLREGION SØR-NORGE 805 PORSGRUNN 39 36.8
UNIVERSITETET I STAVANGER 805 PORSGRUNN 19 16.1
UTRYKNINGSPOLITIET 806 SKIEN 2 2.0