FORVALTNINGSDATABASEN

SKIEN, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKIEN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 878 515 1393 870 339 1209 8 176 184
1981 914 588 1502 904 393 1297 10 195 205
1982 819 521 1340 805 342 1147 14 179 193
1983 893 606 1499 878 384 1262 15 222 237
1984 875 613 1488 847 357 1204 28 256 284
1985 875 631 1506 853 377 1230 22 254 276
1986 897 698 1595 851 426 1277 46 272 318
1987 896 723 1619 851 430 1281 45 293 338
1988 868 726 1594 817 422 1239 51 304 355
1989 867 736 1603 820 432 1252 47 304 351
1990 871 798 1669 819 455 1274 52 343 395
1991 868 797 1665 819 456 1275 49 341 390
1992 857 794 1651 801 470 1271 56 324 380
1993 936 901 1837 878 471 1349 58 430 488
1994 745 746 1491 683 442 1125 62 304 366
1995 836 756 1592 768 456 1224 68 300 368
1996 841 790 1631 784 466 1250 57 324 381
1997 862 793 1655 795 469 1264 67 324 391
1998 843 797 1640 770 462 1232 73 335 408
1999 890 799 1689 814 502 1316 76 297 373
2000 570 532 1102 538 351 889 32 181 213
2001 608 537 1145 577 351 928 31 186 217
2002 530 547 1077 500 355 855 30 192 222
2003 535 554 1089 503 364 867 32 190 222
2004 495 579 1074 446 385 831 49 194 243
2005 529 610 1139 471 396 867 58 214 272
2006 508 542 1050 451 361 812 57 181 238
2007 542 563 1105 489 381 870 53 182 235
2008 508 583 1091 452 404 856 56 179 235
2009 619 673 1292 546 497 1043 73 176 249
2010 640 657 1297 563 495 1058 77 162 239
2011 652 691 1343 576 501 1077 76 190 266
2012 653 717 1370 583 514 1097 70 203 273
2013 650 719 1369 590 542 1132 60 177 237
2014 678 765 1443 609 582 1191 69 183 252
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKIEN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 874.8 430.8 1305.6 870.0 339.0 1209.0 4.8 91.8 96.6
1981 909.1 492.9 1402.0 904.0 393.0 1297.0 5.1 99.9 105.0
1982 811.9 432.8 1244.7 805.0 342.0 1147.0 6.9 90.8 97.7
1983 885.7 496.7 1382.4 878.0 384.0 1262.0 7.7 112.7 120.4
1984 856.5 483.3 1339.8 847.0 357.0 1204.0 9.6 126.3 135.8
1985 861.6 501.9 1363.5 853.0 377.0 1230.0 8.6 124.9 133.5
1986 867.2 560.8 1428.0 851.0 426.0 1277.0 16.2 134.8 151.0
1987 865.7 578.4 1444.1 851.0 430.0 1281.0 14.7 148.4 163.1
1988 831.6 572.6 1404.2 817.0 422.0 1239.0 14.6 150.6 165.2
1989 831.8 585.6 1417.4 820.0 432.0 1252.0 11.8 153.6 165.4
1990 833.8 628.7 1462.5 819.0 455.0 1274.0 14.8 173.7 188.5
1991 832.5 631.1 1463.6 819.0 456.0 1275.0 13.5 175.1 188.6
1992 818.4 644.5 1462.9 801.0 470.0 1271.0 17.4 174.6 191.9
1993 897.0 694.3 1591.3 878.0 471.0 1349.0 19.0 223.3 242.3
1994 708.7 609.9 1318.6 683.0 442.0 1125.0 25.7 167.9 193.6
1995 796.3 628.1 1424.4 768.0 456.0 1224.0 28.3 172.1 200.4
1996 806.3 653.7 1460.0 784.0 466.0 1250.0 22.3 187.7 210.0
1997 823.0 666.3 1489.3 795.0 469.0 1264.0 28.0 197.3 225.3
1998 805.4 659.6 1465.0 770.0 462.0 1232.0 35.4 197.6 233.0
1999 849.3 684.0 1533.3 814.0 502.0 1316.0 35.3 182.0 217.3
2000 558.3 470.0 1028.3 538.0 351.0 889.0 20.3 119.0 139.3
2001 596.1 474.0 1070.1 577.0 351.0 928.0 19.1 123.0 142.1
2002 517.7 483.6 1001.3 500.0 355.0 855.0 17.7 128.6 146.3
2003 523.2 491.2 1014.5 503.0 364.0 867.0 20.2 127.2 147.5
2004 474.4 512.0 986.4 446.0 385.0 831.0 28.4 127.0 155.4
2005 503.6 537.3 1040.9 471.0 396.0 867.0 32.6 141.3 173.9
2006 485.4 483.5 968.8 451.0 361.0 812.0 34.4 122.5 156.9
2007 519.8 504.8 1024.5 489.0 381.0 870.0 30.8 123.8 154.5
2008 484.1 519.8 1003.9 452.0 404.0 856.0 32.1 115.8 147.9
2009 588.4 614.6 1203.1 546.0 497.0 1043.0 42.4 117.6 160.1
2010 607.3 599.7 1206.9 563.0 495.0 1058.0 44.3 104.7 148.9
2011 618.5 623.6 1242.1 576.0 501.0 1077.0 42.5 122.6 165.1
2012 622.3 645.9 1268.2 583.0 514.0 1097.0 39.3 131.9 171.2
2013 623.2 660.0 1283.2 590.0 542.0 1132.0 33.2 118.0 151.2
2014 647.4 701.8 1349.2 609.0 582.0 1191.0 38.4 119.8 158.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKIEN (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 1393 0.8 1305.6 0.8
1981 1502 0.8 1402.0 0.8
1982 1340 0.7 1244.7 0.7
1983 1499 0.8 1382.4 0.8
1984 1488 0.8 1339.8 0.8
1985 1506 0.8 1363.5 0.8
1986 1595 0.9 1428.0 0.8
1987 1619 0.9 1444.1 0.8
1988 1594 0.9 1404.2 0.8
1989 1603 0.9 1417.4 0.8
1990 1669 0.9 1462.5 0.9
1991 1665 0.9 1463.6 0.9
1992 1651 0.9 1462.9 0.9
1993 1837 1.0 1591.3 0.9
1994 1491 0.9 1318.6 0.9
1995 1592 0.9 1424.4 0.9
1996 1631 1.0 1460.0 0.9
1997 1655 1.0 1489.3 1.0
1998 1640 1.0 1465.0 1.0
1999 1689 1.0 1533.3 1.0
2000 1102 0.8 4.8 1028.3 0.8
2001 1145 0.8 5.0 1070.1 0.9
2002 1077 0.8 4.6 1001.3 0.8
2003 1089 0.9 4.7 1014.5 0.9
2004 1074 0.8 4.7 986.4 0.8
2005 1139 0.9 4.9 1040.9 0.9
2006 1050 0.8 4.4 968.8 0.8
2007 1105 0.8 4.5 1024.5 0.8
2008 1091 0.8 4.3 1003.9 0.8
2009 1292 0.9 5.2 1203.1 0.9
2010 1297 0.9 5.3 1206.9 0.9
2011 1343 0.9 5.4 1242.1 0.9
2012 1370 0.9 5.4 1268.2 0.9
2013 1369 0.9 5.5 1283.2 0.9
2014 1443 0.9 5.7 1349.2 1.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKIEN (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 17 14.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 309 285.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 166 139.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 123 111.7
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 250 245.7
DOMSTOLENE I NORGE 50 46.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 393 378.2
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 1.8
FINANSDEPARTEMENTET 129 121.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKIEN (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 17 14.7
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 27.5
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 152 127.6
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.4
FYLKESMANNEN I TELEMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 109 98.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.8
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.6
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 15.8
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 2.8
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 10 9.4
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 116 110.5
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 14 13.4
MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 1.8
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 69.0
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 50 47.6
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 21.3
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 134 120.4
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 234 229.9
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 129 121.0
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 11 10.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 263 254.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 23 21.2
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKIEN (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:19 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I GJERPEN KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
89:51:5:2 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I GULSET KULTURDEPARTEMENTET 3 2.4
89:51:5:38 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I NENSET OG GIMSØY KULTURDEPARTEMENTET 3 2.0
89:51:5:51 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKIEN KULTURDEPARTEMENTET 8 7.5
89:51:5:52 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SOLUM KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:4:2:4:1 ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE REGIONSKONTOR SKIEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 27.5
83:6:2:2:16 BUFETAT SØR BUFETAT SØR AGDER OG TELEMARK UNGDOMSSENTER KLOKKERHUSET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 25 17.9
83:6:2:2:34 BUFETAT SØR BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING TELEMARK BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 15.4
83:6:2:2:8 BUFETAT SØR BUFETAT SØR TELEMARK BARNE- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 29 25.4
83:6:2:2:40 BUFETAT SØR BUFETAT SØR VESTFOLD OG TELEMARK UNGDOMSHJEM KJØRBEKK BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 82 69.0
83:3:4 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET BUSKERUD TELEMARK VESTFOLD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.4
59:15:8:1 FYLKESMANNEN I TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 109 98.6
83:2:6 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.8
39:2:2:13 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.6
13:8:118 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SKIEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 8.0
13:8:119 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SKIEN TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 7.8
50:5:1 JORDSKIFTEOVERRETTENE AGDER JORDSKIFTEOVERRETT DOMSTOLENE I NORGE 3 2.8
50:6:14 JORDSKIFTERETTENE NEDRE TELEMARK JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 10 9.4
4:3:1:17 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I TELEMARK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
4:5:8:2:16 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TELEMARK FENGSEL SKIEN AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 103 98.3
4:5:8:2:17 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TELEMARK FRIOMSORGSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.2
50:7:1 LAGMANNSRETTENE AGDER LAGMANNSRETT DOMSTOLENE I NORGE 14 13.4
34:2:3 MILJØDIREKTORATET MILJØDIREKTORATET SKIEN KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 1.8
90:2:13:29 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 69.0
90:2:6:14 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 50 47.6
90:2:9:18 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 21.3
90:2:2:8:1 NAV TELEMARK NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.4
90:2:2:8:18 NAV TELEMARK NAV SKIEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 70 63.0
90:2:2:8:19 NAV TELEMARK NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 30.6
90:2:2:8:20 NAV TELEMARK NAV TELEMARK ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 17.5
13:9:2:2:17 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR SKIEN KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 192 189.8
13:9:2:2:18 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR SKIEN TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 42 40.1
4:3:5:12 RIKSADVOKATEN VESTFOLD OG TELEMARK STATSADVOKATEMBETER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8
16:3:3:26 SKATT SØR SKATT SØR AVD SKIEN FINANSDEPARTEMENTET 129 121.0
59:21:9 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK SKIEN KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 11 10.1
59:22:52 STATSBYGG STATSBYGG SØR SKIEN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:12:5 TELEMARK POLITIDISTRIKT GRENLAND POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 263 254.9
50:8:36 TINGRETTENE NEDRE TELEMARK TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 23 21.2
4:7:8:6 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 4 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0