FORVALTNINGSDATABASEN

VOSS, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VOSS (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 347 87 434 335 60 395 12 27 39
1981 360 106 466 349 80 429 11 26 37
1982 337 98 435 327 71 398 10 27 37
1983 328 103 431 318 72 390 10 31 41
1984 326 99 425 317 61 378 9 38 47
1985 335 107 442 327 69 396 8 38 46
1986 339 128 467 332 77 409 7 51 58
1987 326 128 454 319 77 396 7 51 58
1988 304 130 434 296 73 369 8 57 65
1989 294 124 418 288 69 357 6 55 61
1990 271 129 400 264 70 334 7 59 66
1991 272 126 398 267 64 331 5 62 67
1992 256 126 382 248 61 309 8 65 73
1993 224 126 350 207 63 270 17 63 80
1994 205 99 304 191 45 236 14 54 68
1995 204 117 321 186 54 240 18 63 81
1996 190 100 290 179 39 218 11 61 72
1997 186 98 284 171 37 208 15 61 76
1998 185 101 286 174 38 212 11 63 74
1999 183 97 280 168 39 207 15 58 73
2000 110 71 181 107 32 139 3 39 42
2001 199 73 272 195 33 228 4 40 44
2002 144 68 212 141 34 175 3 34 37
2003 138 69 207 133 38 171 5 31 36
2004 145 65 210 139 38 177 6 27 33
2005 140 65 205 133 37 170 7 28 35
2006 116 57 173 111 36 147 5 21 26
2007 95 48 143 94 32 126 1 16 17
2008 99 36 135 97 29 126 2 7 9
2009 112 39 151 105 31 136 7 8 15
2010 119 45 164 112 31 143 7 14 21
2011 129 55 184 121 40 161 8 15 23
2012 132 59 191 127 45 172 5 14 19
2013 143 68 211 135 49 184 8 19 27
2014 138 51 189 123 36 159 15 15 30
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VOSS (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 341.4 72.8 414.2 335.0 60.0 395.0 6.4 12.9 19.2
1981 354.7 92.9 447.7 349.0 80.0 429.0 5.7 12.9 18.7
1982 332.4 83.0 415.4 327.0 71.0 398.0 5.4 12.0 17.3
1983 324.0 85.2 409.2 318.0 72.0 390.0 6.0 13.2 19.2
1984 322.5 77.4 400.0 317.0 61.0 378.0 5.5 16.4 22.0
1985 331.7 85.9 417.6 327.0 69.0 396.0 4.7 16.9 21.6
1986 336.1 99.1 435.2 332.0 77.0 409.0 4.1 22.1 26.2
1987 323.7 100.4 424.1 319.0 77.0 396.0 4.7 23.4 28.1
1988 301.3 100.9 402.2 296.0 73.0 369.0 5.3 27.9 33.2
1989 291.6 97.5 389.1 288.0 69.0 357.0 3.6 28.5 32.1
1990 268.3 99.7 368.0 264.0 70.0 334.0 4.3 29.7 34.0
1991 269.9 95.9 365.8 267.0 64.0 331.0 2.9 31.9 34.8
1992 252.4 93.1 345.4 248.0 61.0 309.0 4.4 32.0 36.4
1993 213.7 90.8 304.5 207.0 63.0 270.0 6.7 27.8 34.5
1994 196.1 71.4 267.5 191.0 45.0 236.0 5.1 26.5 31.6
1995 194.6 86.8 281.3 186.0 54.0 240.0 8.6 32.8 41.3
1996 183.2 67.4 250.6 179.0 39.0 218.0 4.2 28.4 32.6
1997 176.0 67.5 243.5 171.0 37.0 208.0 5.0 30.5 35.5
1998 179.0 68.5 247.5 174.0 38.0 212.0 5.0 30.5 35.5
1999 175.9 66.6 242.5 168.0 39.0 207.0 7.9 27.6 35.5
2000 109.0 52.7 161.7 107.0 32.0 139.0 2.0 20.7 22.7
2001 197.5 54.5 252.0 195.0 33.0 228.0 2.5 21.5 24.0
2002 142.8 53.6 196.4 141.0 34.0 175.0 1.8 19.6 21.4
2003 136.6 54.9 191.5 133.0 38.0 171.0 3.6 16.9 20.5
2004 142.6 53.4 196.0 139.0 38.0 177.0 3.6 15.4 19.0
2005 137.5 52.9 190.4 133.0 37.0 170.0 4.5 15.9 20.4
2006 113.7 48.4 162.1 111.0 36.0 147.0 2.7 12.4 15.1
2007 94.6 40.9 135.5 94.0 32.0 126.0 0.6 8.9 9.5
2008 98.1 32.8 130.9 97.0 29.0 126.0 1.0 3.8 4.9
2009 108.9 36.4 145.4 105.0 31.0 136.0 4.0 5.4 9.4
2010 115.3 39.1 154.5 112.0 31.0 143.0 3.3 8.1 11.5
2011 125.4 49.5 174.9 121.0 40.0 161.0 4.4 9.4 13.9
2012 129.5 54.5 183.9 127.0 45.0 172.0 2.5 9.4 11.9
2013 139.1 61.2 200.4 135.0 49.0 184.0 4.1 12.2 16.4
2014 130.1 45.3 175.4 123.0 36.0 159.0 7.2 9.3 16.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VOSS (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 434 0.2 414.2 0.2
1981 466 0.3 447.7 0.3
1982 435 0.2 415.4 0.2
1983 431 0.2 409.2 0.2
1984 425 0.2 400.0 0.2
1985 442 0.2 417.6 0.2
1986 467 0.3 435.2 0.3
1987 454 0.2 424.1 0.2
1988 434 0.2 402.2 0.2
1989 418 0.2 389.1 0.2
1990 400 0.2 368.0 0.2
1991 398 0.2 365.8 0.2
1992 382 0.2 345.4 0.2
1993 350 0.2 304.5 0.2
1994 304 0.2 267.5 0.2
1995 321 0.2 281.3 0.2
1996 290 0.2 250.6 0.2
1997 284 0.2 243.5 0.2
1998 286 0.2 247.5 0.2
1999 280 0.2 242.5 0.2
2000 181 0.1 2.9 161.7 0.1
2001 272 0.2 4.4 252.0 0.2
2002 212 0.2 3.4 196.4 0.2
2003 207 0.2 3.3 191.5 0.2
2004 210 0.2 3.3 196.0 0.2
2005 205 0.2 3.3 190.4 0.2
2006 173 0.1 2.7 162.1 0.1
2007 143 0.1 2.2 135.5 0.1
2008 135 0.1 2.1 130.9 0.1
2009 151 0.1 2.3 145.4 0.1
2010 164 0.1 2.4 154.5 0.1
2011 184 0.1 2.7 174.9 0.1
2012 191 0.1 2.7 183.9 0.1
2013 211 0.1 3.0 200.4 0.1
2014 189 0.1 2.6 175.4 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VOSS (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 7 5.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 130 124.0
DOMSTOLENE I NORGE 5 4.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.7
FINANSDEPARTEMENTET 13 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VOSS (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 7 5.7
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 68 63.5
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 4.2
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.7
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 62 60.4
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 13 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VOSS (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:57 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I VOSS KULTURDEPARTEMENTET 7 5.7
4:7:15:15:27 HORDALAND POLITIDISTRIKT VOSS LENSMANNSDISTRIKT VOSS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.0
13:8:138 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET VOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 58 53.5
13:8:139 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET VOSS TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
50:6:8 JORDSKIFTERETTENE INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 5 4.2
90:2:2:12:50 NAV HORDALAND NAV VOSS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.7
13:9:2:3:18 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST VOSS KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 39 38.0
13:9:2:3:19 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST VOSS TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.6
13:9:2:3:20 REGION VEST VEGTILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.8
16:3:4:40 SKATT VEST SKATT VEST AVD VOSS FINANSDEPARTEMENTET 13 10.9