FORVALTNINGSDATABASEN

ASKIM, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ASKIM (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 121 94 215 119 75 194 2 19 21
1981 128 124 252 127 95 222 1 29 30
1982 139 121 260 136 85 221 3 36 39
1983 134 116 250 131 80 211 3 36 39
1984 125 123 248 117 83 200 8 40 48
1985 112 124 236 105 80 185 7 44 51
1986 108 134 242 103 83 186 5 51 56
1987 110 142 252 107 85 192 3 57 60
1988 104 140 244 99 86 185 5 54 59
1989 97 166 263 93 89 182 4 77 81
1990 98 166 264 96 91 187 2 75 77
1991 99 162 261 95 79 174 4 83 87
1992 97 151 248 93 77 170 4 74 78
1993 92 171 263 85 89 174 7 82 89
1994 51 86 137 48 46 94 3 40 43
1995 60 89 149 57 50 107 3 39 42
1996 55 88 143 51 48 99 4 40 44
1997 58 83 141 51 46 97 7 37 44
1998 66 95 161 55 55 110 11 40 51
1999 60 111 171 52 52 104 8 59 67
2000 29 55 84 28 35 63 1 20 21
2001 38 53 91 37 33 70 1 20 21
2002 35 67 102 34 45 79 1 22 23
2003 38 71 109 37 49 86 1 22 23
2004 55 100 155 52 68 120 3 32 35
2005 63 92 155 56 59 115 7 33 40
2006 48 89 137 42 54 96 6 35 41
2007 43 93 136 41 58 99 2 35 37
2008 35 78 113 34 55 89 1 23 24
2009 42 79 121 41 55 96 1 24 25
2010 30 65 95 29 51 80 1 14 15
2011 41 74 115 40 54 94 1 20 21
2012 42 79 121 41 61 102 1 18 19
2013 43 81 124 42 64 106 1 17 18
2014 46 81 127 46 60 106 21 21
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ASKIM (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 120.7 86.0 206.7 119.0 75.0 194.0 1.7 11.0 12.7
1981 127.8 111.2 239.0 127.0 95.0 222.0 0.8 16.2 17.0
1982 137.8 104.0 241.8 136.0 85.0 221.0 1.8 19.0 20.8
1983 132.8 98.3 231.1 131.0 80.0 211.0 1.8 18.3 20.1
1984 118.6 103.6 222.3 117.0 83.0 200.0 1.6 20.6 22.3
1985 108.0 102.9 210.9 105.0 80.0 185.0 3.0 22.9 25.9
1986 104.5 109.0 213.5 103.0 83.0 186.0 1.5 26.0 27.5
1987 107.8 114.2 222.0 107.0 85.0 192.0 0.9 29.2 30.0
1988 101.2 113.8 215.0 99.0 86.0 185.0 2.2 27.8 30.0
1989 94.7 125.8 220.5 93.0 89.0 182.0 1.6 36.8 38.5
1990 96.7 127.5 224.2 96.0 91.0 187.0 0.7 36.5 37.2
1991 96.6 120.7 217.2 95.0 79.0 174.0 1.6 41.7 43.2
1992 95.0 113.5 208.5 93.0 77.0 170.0 2.0 36.5 38.5
1993 87.2 130.0 217.2 85.0 89.0 174.0 2.2 41.0 43.2
1994 48.5 68.4 116.9 48.0 46.0 94.0 0.5 22.4 22.9
1995 57.5 72.8 130.4 57.0 50.0 107.0 0.5 22.8 23.4
1996 52.3 71.9 124.2 51.0 48.0 99.0 1.3 23.9 25.2
1997 53.1 65.7 118.8 51.0 46.0 97.0 2.1 19.7 21.8
1998 59.6 77.3 136.9 55.0 55.0 110.0 4.6 22.3 26.9
1999 55.3 86.8 142.1 52.0 52.0 104.0 3.3 34.8 38.1
2000 28.5 46.4 74.9 28.0 35.0 63.0 0.5 11.4 11.9
2001 37.6 44.2 81.8 37.0 33.0 70.0 0.6 11.2 11.9
2002 34.6 58.1 92.7 34.0 45.0 79.0 0.6 13.1 13.7
2003 37.6 63.0 100.6 37.0 49.0 86.0 0.6 14.0 14.6
2004 53.7 89.0 142.7 52.0 68.0 120.0 1.7 21.0 22.7
2005 60.1 80.3 140.4 56.0 59.0 115.0 4.1 21.3 25.4
2006 45.2 78.2 123.4 42.0 54.0 96.0 3.2 24.2 27.4
2007 42.0 80.5 122.5 41.0 58.0 99.0 1.0 22.5 23.5
2008 34.6 70.2 104.8 34.0 55.0 89.0 0.6 15.2 15.8
2009 41.8 71.4 113.2 41.0 55.0 96.0 0.8 16.4 17.2
2010 29.9 61.2 91.1 29.0 51.0 80.0 0.9 10.2 11.1
2011 40.6 68.1 108.7 40.0 54.0 94.0 0.6 14.1 14.7
2012 41.8 74.0 115.8 41.0 61.0 102.0 0.8 13.0 13.8
2013 42.9 75.2 118.1 42.0 64.0 106.0 0.9 11.2 12.1
2014 46.0 73.3 119.3 46.0 60.0 106.0 13.3 13.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ASKIM (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 215 0.1 206.7 0.1
1981 252 0.1 239.0 0.1
1982 260 0.1 241.8 0.1
1983 250 0.1 231.1 0.1
1984 248 0.1 222.3 0.1
1985 236 0.1 210.9 0.1
1986 242 0.1 213.5 0.1
1987 252 0.1 222.0 0.1
1988 244 0.1 215.0 0.1
1989 263 0.1 220.5 0.1
1990 264 0.1 224.2 0.1
1991 261 0.1 217.2 0.1
1992 248 0.1 208.5 0.1
1993 263 0.1 217.2 0.1
1994 137 0.1 116.9 0.1
1995 149 0.1 130.4 0.1
1996 143 0.1 124.2 0.1
1997 141 0.1 118.8 0.1
1998 161 0.1 136.9 0.1
1999 171 0.1 142.1 0.1
2000 84 0.1 1.5 74.9 0.1
2001 91 0.1 1.6 81.8 0.1
2002 102 0.1 1.8 92.7 0.1
2003 109 0.1 2.0 100.6 0.1
2004 155 0.1 2.8 142.7 0.1
2005 155 0.1 2.7 140.4 0.1
2006 137 0.1 2.4 123.4 0.1
2007 136 0.1 2.4 122.5 0.1
2008 113 0.1 1.9 104.8 0.1
2009 121 0.1 2.1 113.2 0.1
2010 95 0.1 1.7 91.1 0.1
2011 115 0.1 2.0 108.7 0.1
2012 121 0.1 2.1 115.8 0.1
2013 124 0.1 2.1 118.1 0.1
2014 127 0.1 2.1 119.3 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ASKIM (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 63 60.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 16.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.4
FINANSDEPARTEMENTET 27 23.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ASKIM (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.8
FOLLO POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 63 60.4
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 16.1
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.4
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 0.8
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 25 22.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ASKIM (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:1 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ASKIM KULTURDEPARTEMENTET 2 1.8
4:7:15:4:8 FOLLO POLITIDISTRIKT INDRE ØSTFOLD POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 63 60.4
13:8:21 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ASKIM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
11:5:2:1:3 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR INDRE ØSTFOLD, FOLLO LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 16.1
90:2:2:1:3 NAV ØSTFOLD NAV ASKIM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.4
16:3:8:54 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD ASKIM FINANSDEPARTEMENTET 2 0.8
16:3:2:1 SKATT ØST SKATT ØST AVD ASKIM FINANSDEPARTEMENTET 25 22.8