FORVALTNINGSDATABASEN

LEIKANGER, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LEIKANGER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 197 95 292 188 57 245 9 38 47
1981 190 99 289 183 60 243 7 39 46
1982 103 70 173 98 45 143 5 25 30
1983 205 114 319 197 65 262 8 49 57
1984 205 115 320 197 70 267 8 45 53
1985 206 115 321 198 60 258 8 55 63
1986 181 118 299 174 70 244 7 48 55
1987 184 130 314 177 72 249 7 58 65
1988 182 120 302 178 78 256 4 42 46
1989 188 120 308 184 79 263 4 41 45
1990 183 132 315 181 82 263 2 50 52
1991 190 146 336 187 91 278 3 55 58
1992 187 152 339 184 104 288 3 48 51
1993 207 157 364 201 105 306 6 52 58
1994 206 174 380 194 114 308 12 60 72
1995 196 168 364 189 119 308 7 49 56
1996 200 182 382 192 119 311 8 63 71
1997 201 177 378 189 125 314 12 52 64
1998 195 176 371 184 115 299 11 61 72
1999 208 167 375 199 110 309 9 57 66
2000 206 168 374 190 116 306 16 52 68
2001 462 180 642 439 110 549 23 70 93
2002 299 171 470 276 100 376 23 71 94
2003 221 196 417 206 128 334 15 68 83
2004 203 192 395 182 124 306 21 68 89
2005 200 182 382 176 113 289 24 69 93
2006 223 201 424 194 131 325 29 70 99
2007 228 213 441 201 145 346 27 68 95
2008 239 220 459 212 153 365 27 67 94
2009 222 235 457 197 162 359 25 73 98
2010 263 272 535 243 201 444 20 71 91
2011 293 290 583 272 209 481 21 81 102
2012 305 305 610 282 233 515 23 72 95
2013 301 309 610 269 238 507 32 71 103
2014 298 323 621 271 251 522 27 72 99
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LEIKANGER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 193.4 74.7 268.1 188.0 57.0 245.0 5.4 17.7 23.1
1981 187.5 78.6 266.1 183.0 60.0 243.0 4.5 18.6 23.1
1982 101.5 57.3 158.8 98.0 45.0 143.0 3.5 12.3 15.8
1983 202.2 88.3 290.6 197.0 65.0 262.0 5.2 23.3 28.6
1984 201.5 93.5 295.0 197.0 70.0 267.0 4.5 23.5 28.0
1985 201.8 88.5 290.3 198.0 60.0 258.0 3.8 28.5 32.3
1986 178.4 95.7 274.1 174.0 70.0 244.0 4.4 25.6 30.1
1987 181.0 104.1 285.1 177.0 72.0 249.0 4.0 32.1 36.1
1988 180.5 100.4 281.0 178.0 78.0 256.0 2.5 22.4 25.0
1989 186.3 101.1 287.4 184.0 79.0 263.0 2.3 22.1 24.4
1990 182.1 108.8 290.9 181.0 82.0 263.0 1.1 26.8 27.9
1991 189.1 121.0 310.1 187.0 91.0 278.0 2.1 30.0 32.1
1992 185.1 130.1 315.3 184.0 104.0 288.0 1.1 26.1 27.3
1993 203.8 133.5 337.3 201.0 105.0 306.0 2.8 28.5 31.3
1994 199.3 146.6 345.9 194.0 114.0 308.0 5.3 32.6 37.9
1995 192.7 147.4 340.1 189.0 119.0 308.0 3.7 28.4 32.1
1996 195.8 157.9 353.7 192.0 119.0 311.0 3.8 39.0 42.7
1997 195.7 157.6 353.3 189.0 125.0 314.0 6.7 32.7 39.3
1998 190.2 152.9 343.2 184.0 115.0 299.0 6.2 37.9 44.2
1999 204.0 148.8 352.8 199.0 110.0 309.0 5.0 38.8 43.8
2000 201.1 151.9 353.0 190.0 116.0 306.0 11.1 35.9 47.0
2001 454.2 158.8 613.0 439.0 110.0 549.0 15.2 48.8 64.0
2002 290.1 150.4 440.5 276.0 100.0 376.0 14.1 50.4 64.5
2003 216.8 177.2 394.0 206.0 128.0 334.0 10.8 49.2 60.0
2004 197.1 173.3 370.4 182.0 124.0 306.0 15.1 49.3 64.4
2005 192.2 165.4 357.6 176.0 113.0 289.0 16.2 52.3 68.6
2006 212.6 184.0 396.6 194.0 131.0 325.0 18.6 53.0 71.6
2007 217.4 194.8 412.1 201.0 145.0 346.0 16.4 49.8 66.1
2008 227.2 202.5 429.7 212.0 153.0 365.0 15.2 49.5 64.7
2009 211.4 211.8 423.1 197.0 162.0 359.0 14.4 49.8 64.1
2010 254.6 252.2 506.8 243.0 201.0 444.0 11.6 51.2 62.8
2011 284.5 266.8 551.3 272.0 209.0 481.0 12.6 57.8 70.3
2012 296.6 285.3 581.9 282.0 233.0 515.0 14.6 52.3 66.9
2013 288.8 289.5 578.3 269.0 238.0 507.0 19.8 51.5 71.3
2014 288.4 304.1 592.5 271.0 251.0 522.0 17.4 53.1 70.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LEIKANGER (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 292 0.2 268.1 0.2
1981 289 0.2 266.1 0.2
1982 173 0.1 158.8 0.1
1983 319 0.2 290.6 0.2
1984 320 0.2 295.0 0.2
1985 321 0.2 290.3 0.2
1986 299 0.2 274.1 0.2
1987 314 0.2 285.1 0.2
1988 302 0.2 281.0 0.2
1989 308 0.2 287.4 0.2
1990 315 0.2 290.9 0.2
1991 336 0.2 310.1 0.2
1992 339 0.2 315.3 0.2
1993 364 0.2 337.3 0.2
1994 380 0.2 345.9 0.2
1995 364 0.2 340.1 0.2
1996 382 0.2 353.7 0.2
1997 378 0.2 353.3 0.2
1998 371 0.2 343.2 0.2
1999 375 0.2 352.8 0.2
2000 374 0.3 23.6 353.0 0.3
2001 642 0.5 37.0 613.0 0.5
2002 470 0.4 27.3 440.5 0.4
2003 417 0.3 25.8 394.0 0.3
2004 395 0.3 26.2 370.4 0.3
2005 382 0.3 29.0 357.6 0.3
2006 424 0.3 32.0 396.6 0.3
2007 441 0.3 32.3 412.1 0.3
2008 459 0.3 33.7 429.7 0.3
2009 457 0.3 32.6 423.1 0.3
2010 535 0.4 34.4 506.8 0.4
2011 583 0.4 36.3 551.3 0.4
2012 610 0.4 39.0 581.9 0.4
2013 610 0.4 36.9 578.3 0.4
2014 621 0.4 37.3 592.5 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LEIKANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 197 188.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 169 155.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 186 180.9
FINANSDEPARTEMENTET 67 65.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LEIKANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 84 81.4
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 110 104.5
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 15.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 38 33.4
NAV ØKONOMILINJEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 115 107.3
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 186 180.9
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 33 31.6
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 34 33.5
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 2.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LEIKANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:33 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I LEIKANGER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
59:18:1 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD LEIKANGER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 84 81.4
59:15:14:1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 110 104.5
90:2:9:16 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 15.0
90:2:2:14:26 NAV SOGN OG FJORDANE NAV ARBEIDSLIVSSENTER SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.5
90:2:2:14:19 NAV SOGN OG FJORDANE NAV LEIKANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.5
90:2:2:14:24 NAV SOGN OG FJORDANE NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 21.4
90:2:12:5 NAV ØKONOMILINJEN NAV ØKONOMITJENESTE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 115 107.3
13:9:2:3:8 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 186 180.9
16:3:9:12 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN VEST AVD LEIKANGER FINANSDEPARTEMENTET 33 31.6
16:3:4:24 SKATT VEST SKATT VEST AVD LEIKANGER FINANSDEPARTEMENTET 34 33.5
4:7:15:17:14 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT LEIKANGER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
59:22:63 STATSBYGG STATSBYGG VEST LEIKANGER DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 2.9