FORVALTNINGSDATABASEN

VÅGSØY, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VÅGSØY (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 71 37 108 69 27 96 2 10 12
1981 71 44 115 70 30 100 1 14 15
1982 69 49 118 68 29 97 1 20 21
1983 73 47 120 71 21 92 2 26 28
1984 69 45 114 69 20 89 25 25
1985 62 46 108 61 19 80 1 27 28
1986 60 49 109 57 20 77 3 29 32
1987 57 46 103 54 19 73 3 27 30
1988 57 46 103 55 21 76 2 25 27
1989 57 50 107 55 24 79 2 26 28
1990 55 54 109 53 26 79 2 28 30
1991 54 57 111 51 25 76 3 32 35
1992 53 57 110 49 27 76 4 30 34
1993 38 64 102 33 24 57 5 40 45
1994 38 60 98 33 19 52 5 41 46
1995 40 62 102 35 22 57 5 40 45
1996 37 58 95 33 21 54 4 37 41
1997 35 58 93 31 20 51 4 38 42
1998 36 51 87 33 20 53 3 31 34
1999 35 52 87 32 23 55 3 29 32
2000 26 39 65 25 21 46 1 18 19
2001 25 34 59 22 21 43 3 13 16
2002 28 34 62 25 20 45 3 14 17
2003 29 38 67 27 22 49 2 16 18
2004 38 36 74 36 14 50 2 22 24
2005 39 39 78 37 21 58 2 18 20
2006 26 33 59 24 20 44 2 13 15
2007 27 35 62 25 20 45 2 15 17
2008 31 35 66 29 17 46 2 18 20
2009 36 36 72 34 20 54 2 16 18
2010 30 33 63 29 21 50 1 12 13
2011 30 33 63 29 20 49 1 13 14
2012 28 33 61 26 21 47 2 12 14
2013 28 28 56 26 20 46 2 8 10
2014 25 32 57 24 19 43 1 13 14
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VÅGSØY (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 69.8 31.2 101.0 69.0 27.0 96.0 0.8 4.2 5.0
1981 70.3 35.4 105.7 70.0 30.0 100.0 0.3 5.4 5.7
1982 68.3 37.7 106.0 68.0 29.0 97.0 0.3 8.6 9.0
1983 72.2 32.2 104.4 71.0 21.0 92.0 1.2 11.2 12.4
1984 69.0 29.8 98.8 69.0 20.0 89.0 9.8 9.8
1985 61.5 28.3 89.8 61.0 19.0 80.0 0.5 9.3 9.8
1986 58.5 31.0 89.5 57.0 20.0 77.0 1.5 11.0 12.5
1987 55.9 29.1 85.0 54.0 19.0 73.0 1.9 10.1 12.0
1988 56.4 30.2 86.6 55.0 21.0 76.0 1.4 9.2 10.6
1989 56.4 34.6 91.1 55.0 24.0 79.0 1.4 10.6 12.1
1990 54.3 37.7 92.1 53.0 26.0 79.0 1.3 11.7 13.1
1991 52.8 38.0 90.8 51.0 25.0 76.0 1.8 13.0 14.8
1992 51.5 40.7 92.2 49.0 27.0 76.0 2.5 13.7 16.2
1993 35.8 39.5 75.4 33.0 24.0 57.0 2.8 15.5 18.4
1994 35.8 37.3 73.2 33.0 19.0 52.0 2.8 18.4 21.2
1995 37.8 39.6 77.5 35.0 22.0 57.0 2.8 17.6 20.5
1996 35.4 36.8 72.2 33.0 21.0 54.0 2.4 15.8 18.2
1997 33.5 35.5 69.0 31.0 20.0 51.0 2.5 15.5 18.0
1998 34.2 33.1 67.3 33.0 20.0 53.0 1.2 13.1 14.4
1999 34.0 37.1 71.1 32.0 23.0 55.0 2.0 14.1 16.1
2000 25.5 28.6 54.1 25.0 21.0 46.0 0.5 7.6 8.1
2001 23.9 26.6 50.5 22.0 21.0 43.0 1.9 5.6 7.4
2002 26.9 26.5 53.3 25.0 20.0 45.0 1.9 6.5 8.4
2003 28.1 28.6 56.7 27.0 22.0 49.0 1.1 6.6 7.7
2004 37.3 25.0 62.3 36.0 14.0 50.0 1.3 11.0 12.3
2005 38.3 28.6 66.9 37.0 21.0 58.0 1.3 7.6 8.9
2006 25.3 25.3 50.6 24.0 20.0 44.0 1.3 5.3 6.6
2007 26.3 27.3 53.6 25.0 20.0 45.0 1.3 7.3 8.6
2008 30.3 25.5 55.8 29.0 17.0 46.0 1.3 8.5 9.8
2009 35.0 28.8 63.8 34.0 20.0 54.0 1.0 8.8 9.8
2010 29.5 28.0 57.5 29.0 21.0 50.0 0.5 7.1 7.6
2011 29.5 27.6 57.2 29.0 20.0 49.0 0.5 7.7 8.1
2012 27.1 27.5 54.6 26.0 21.0 47.0 1.1 6.4 7.5
2013 27.0 24.8 51.8 26.0 20.0 46.0 1.0 4.8 5.8
2014 24.2 27.0 51.2 24.0 19.0 43.0 0.2 7.9 8.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VÅGSØY (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 108 0.1 101.0 0.1
1981 115 0.1 105.7 0.1
1982 118 0.1 106.0 0.1
1983 120 0.1 104.4 0.1
1984 114 0.1 98.8 0.1
1985 108 0.1 89.8 0.1
1986 109 0.1 89.5 0.1
1987 103 0.1 85.0 0.0
1988 103 0.1 86.6 0.1
1989 107 0.1 91.1 0.1
1990 109 0.1 92.1 0.1
1991 111 0.1 90.8 0.1
1992 110 0.1 92.2 0.1
1993 102 0.1 75.4 0.0
1994 98 0.1 73.2 0.0
1995 102 0.1 77.5 0.1
1996 95 0.1 72.2 0.0
1997 93 0.1 69.0 0.0
1998 87 0.1 67.3 0.0
1999 87 0.1 71.1 0.0
2000 65 0.0 2.0 54.1 0.0
2001 59 0.0 1.8 50.5 0.0
2002 62 0.0 1.9 53.3 0.0
2003 67 0.1 2.2 56.7 0.0
2004 74 0.1 2.5 62.3 0.1
2005 78 0.1 2.7 66.9 0.1
2006 59 0.0 2.0 50.6 0.0
2007 62 0.0 2.1 53.6 0.0
2008 66 0.0 2.2 55.8 0.0
2009 72 0.1 2.4 63.8 0.0
2010 63 0.0 2.1 57.5 0.0
2011 63 0.0 2.0 57.2 0.0
2012 61 0.0 2.0 54.6 0.0
2013 56 0.0 1.9 51.8 0.0
2014 57 0.0 1.9 51.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VÅGSØY (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 21.3
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.1
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VÅGSØY (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 21.3
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.8
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.1
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VÅGSØY (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:58 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I VÅGSØY KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
35:14:3:4 FISKERIDIREKTORATET REGION VEST REGIONKONTORET MÅLØY NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 21.3
11:5:2:5:5 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDFJORD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.8
90:2:2:14:31 NAV SOGN OG FJORDANE NAV VÅGSØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.1
16:3:4:41 SKATT VEST SKATT VEST AVD MÅLØY FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:17:22 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT VÅGSØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.1