FORVALTNINGSDATABASEN

EID, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EID (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 78 36 114 73 26 99 5 10 15
1981 89 48 137 86 32 118 3 16 19
1982 88 35 123 83 11 94 5 24 29
1983 90 56 146 88 22 110 2 34 36
1984 79 49 128 74 23 97 5 26 31
1985 76 53 129 72 26 98 4 27 31
1986 82 62 144 76 34 110 6 28 34
1987 81 68 149 75 35 110 6 33 39
1988 83 67 150 76 35 111 7 32 39
1989 86 70 156 80 35 115 6 35 41
1990 93 77 170 85 34 119 8 43 51
1991 91 72 163 85 33 118 6 39 45
1992 88 75 163 81 37 118 7 38 45
1993 69 69 138 59 29 88 10 40 50
1994 56 52 108 45 22 67 11 30 41
1995 55 52 107 45 23 68 10 29 39
1996 53 56 109 43 24 67 10 32 42
1997 52 52 104 42 20 62 10 32 42
1998 53 45 98 43 16 59 10 29 39
1999 41 44 85 34 19 53 7 25 32
2000 31 24 55 30 15 45 1 9 10
2001 74 34 108 66 14 80 8 20 28
2002 29 26 55 26 15 41 3 11 14
2003 28 27 55 25 16 41 3 11 14
2004 39 40 79 30 22 52 9 18 27
2005 35 37 72 28 23 51 7 14 21
2006 47 51 98 39 29 68 8 22 30
2007 48 51 99 43 31 74 5 20 25
2008 39 37 76 36 25 61 3 12 15
2009 41 34 75 39 26 65 2 8 10
2010 38 44 82 35 30 65 3 14 17
2011 39 38 77 36 27 63 3 11 14
2012 40 43 83 38 27 65 2 16 18
2013 35 40 75 33 25 58 2 15 17
2014 35 30 65 30 19 49 5 11 16
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EID (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 76.0 31.0 107.0 73.0 26.0 99.0 3.0 5.0 8.0
1981 87.6 39.9 127.5 86.0 32.0 118.0 1.6 7.9 9.5
1982 86.0 23.6 109.6 83.0 11.0 94.0 3.0 12.6 15.6
1983 89.3 39.3 128.6 88.0 22.0 110.0 1.4 17.3 18.6
1984 76.4 36.6 113.0 74.0 23.0 97.0 2.4 13.6 16.0
1985 73.9 40.5 114.4 72.0 26.0 98.0 1.9 14.5 16.4
1986 79.1 48.2 127.3 76.0 34.0 110.0 3.1 14.2 17.3
1987 78.8 52.4 131.1 75.0 35.0 110.0 3.8 17.4 21.1
1988 80.2 51.0 131.3 76.0 35.0 111.0 4.2 16.0 20.3
1989 83.9 52.3 136.1 80.0 35.0 115.0 3.9 17.3 21.1
1990 88.1 55.0 143.1 85.0 34.0 119.0 3.1 21.0 24.0
1991 87.5 52.3 139.8 85.0 33.0 118.0 2.5 19.3 21.8
1992 84.3 54.9 139.2 81.0 37.0 118.0 3.3 17.9 21.2
1993 62.4 47.4 109.8 59.0 29.0 88.0 3.4 18.4 21.8
1994 50.5 34.9 85.4 45.0 22.0 67.0 5.5 12.9 18.4
1995 51.2 36.6 87.8 45.0 23.0 68.0 6.2 13.6 19.8
1996 48.4 37.5 85.9 43.0 24.0 67.0 5.4 13.5 18.9
1997 48.4 34.9 83.3 42.0 20.0 62.0 6.4 14.9 21.3
1998 49.4 28.1 77.5 43.0 16.0 59.0 6.4 12.1 18.5
1999 38.0 31.0 69.0 34.0 19.0 53.0 4.0 12.0 16.0
2000 30.5 19.3 49.8 30.0 15.0 45.0 0.5 4.3 4.8
2001 70.1 25.9 96.0 66.0 14.0 80.0 4.1 11.9 16.0
2002 27.9 21.1 49.0 26.0 15.0 41.0 1.9 6.1 8.0
2003 26.9 22.1 49.0 25.0 16.0 41.0 1.9 6.1 8.0
2004 35.6 33.8 69.3 30.0 22.0 52.0 5.6 11.8 17.4
2005 33.2 32.4 65.6 28.0 23.0 51.0 5.2 9.4 14.6
2006 44.7 42.8 87.5 39.0 29.0 68.0 5.7 13.8 19.5
2007 46.0 44.4 90.3 43.0 31.0 74.0 3.0 13.4 16.3
2008 38.2 31.5 69.7 36.0 25.0 61.0 2.2 6.5 8.7
2009 40.6 30.6 71.3 39.0 26.0 65.0 1.6 4.7 6.3
2010 37.4 39.1 76.5 35.0 30.0 65.0 2.4 9.1 11.5
2011 38.2 34.6 72.8 36.0 27.0 63.0 2.2 7.6 9.8
2012 39.4 36.2 75.6 38.0 27.0 65.0 1.4 9.2 10.6
2013 34.4 33.4 67.8 33.0 25.0 58.0 1.4 8.4 9.8
2014 33.2 25.4 58.6 30.0 19.0 49.0 3.2 6.4 9.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EID (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 114 0.1 107.0 0.1
1981 137 0.1 127.5 0.1
1982 123 0.1 109.6 0.1
1983 146 0.1 128.6 0.1
1984 128 0.1 113.0 0.1
1985 129 0.1 114.4 0.1
1986 144 0.1 127.3 0.1
1987 149 0.1 131.1 0.1
1988 150 0.1 131.3 0.1
1989 156 0.1 136.1 0.1
1990 170 0.1 143.1 0.1
1991 163 0.1 139.8 0.1
1992 163 0.1 139.2 0.1
1993 138 0.1 109.8 0.1
1994 108 0.1 85.4 0.1
1995 107 0.1 87.8 0.1
1996 109 0.1 85.9 0.1
1997 104 0.1 83.3 0.1
1998 98 0.1 77.5 0.1
1999 85 0.1 69.0 0.0
2000 55 0.0 2.0 49.8 0.0
2001 108 0.1 3.9 96.0 0.1
2002 55 0.0 2.0 49.0 0.0
2003 55 0.0 2.0 49.0 0.0
2004 79 0.1 3.0 69.3 0.1
2005 72 0.1 2.6 65.6 0.1
2006 98 0.1 3.4 87.5 0.1
2007 99 0.1 3.4 90.3 0.1
2008 76 0.1 2.6 69.7 0.1
2009 75 0.1 2.6 71.3 0.1
2010 82 0.1 2.9 76.5 0.1
2011 77 0.1 2.7 72.8 0.1
2012 83 0.1 3.0 75.6 0.1
2013 75 0.1 2.6 67.8 0.0
2014 65 0.0 2.3 58.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EID (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
DOMSTOLENE I NORGE 6 4.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.3
FINANSDEPARTEMENTET 16 14.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EID (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 4.7
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.2
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.3
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 15 13.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EID (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:12 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I EID KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
50:6:16 JORDSKIFTERETTENE NORDFJORD JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 6 4.7
90:2:2:14:5 NAV SOGN OG FJORDANE NAV EID ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.2
13:9:2:3:10 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST NORDFJORDEID TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.3
16:3:9:13 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN VEST AVD NORDFJORDEID FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:4:25 SKATT VEST SKATT VEST AVD NORDFJORDEID FINANSDEPARTEMENTET 15 13.0
4:7:15:17:5 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT EID LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5