FORVALTNINGSDATABASEN

SURNADAL, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SURNADAL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 66 23 89 59 11 70 7 12 19
1981 69 29 98 62 13 75 7 16 23
1982 62 30 92 58 16 74 4 14 18
1983 66 32 98 62 16 78 4 16 20
1984 61 29 90 56 14 70 5 15 20
1985 61 32 93 56 13 69 5 19 24
1986 63 30 93 58 11 69 5 19 24
1987 59 30 89 56 11 67 3 19 22
1988 64 37 101 59 11 70 5 26 31
1989 67 39 106 61 13 74 6 26 32
1990 65 48 113 60 12 72 5 36 41
1991 62 53 115 56 13 69 6 40 46
1992 53 48 101 48 13 61 5 35 40
1993 60 53 113 43 12 55 17 41 58
1994 37 50 87 26 16 42 11 34 45
1995 34 50 84 25 18 43 9 32 41
1996 34 51 85 26 19 45 8 32 40
1997 37 43 80 29 15 44 8 28 36
1998 36 36 72 32 14 46 4 22 26
1999 38 32 70 33 14 47 5 18 23
2000 25 15 40 22 7 29 3 8 11
2001 20 14 34 19 7 26 1 7 8
2002 20 17 37 20 10 30 7 7
2003 19 18 37 19 11 30 7 7
2004 22 26 48 21 14 35 1 12 13
2005 21 23 44 21 16 37 7 7
2006 19 24 43 18 13 31 1 11 12
2007 20 25 45 18 13 31 2 12 14
2008 22 18 40 19 12 31 3 6 9
2009 17 15 32 16 9 25 1 6 7
2010 20 19 39 18 12 30 2 7 9
2011 19 18 37 17 11 28 2 7 9
2012 18 16 34 16 9 25 2 7 9
2013 19 17 36 17 9 26 2 8 10
2014 16 18 34 16 12 28 6 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SURNADAL (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 63.7 16.2 79.9 59.0 11.0 70.0 4.7 5.2 9.9
1981 66.3 20.4 86.7 62.0 13.0 75.0 4.3 7.3 11.7
1982 60.8 21.9 82.7 58.0 16.0 74.0 2.8 5.9 8.7
1983 64.9 23.6 88.6 62.0 16.0 78.0 3.0 7.6 10.6
1984 59.9 20.4 80.3 56.0 14.0 70.0 3.9 6.4 10.3
1985 59.9 21.6 81.5 56.0 13.0 69.0 3.9 8.6 12.5
1986 62.0 19.6 81.6 58.0 11.0 69.0 4.0 8.6 12.6
1987 58.2 22.0 80.3 56.0 11.0 67.0 2.2 11.1 13.3
1988 62.9 23.3 86.2 59.0 11.0 70.0 3.9 12.3 16.2
1989 65.8 25.3 91.1 61.0 13.0 74.0 4.8 12.3 17.1
1990 63.1 25.4 88.5 60.0 12.0 72.0 3.1 13.4 16.5
1991 60.1 26.9 86.9 56.0 13.0 69.0 4.1 13.9 17.9
1992 50.4 25.4 75.8 48.0 13.0 61.0 2.4 12.4 14.8
1993 49.2 24.6 73.8 43.0 12.0 55.0 6.2 12.6 18.8
1994 31.4 29.4 60.8 26.0 16.0 42.0 5.4 13.4 18.8
1995 30.6 30.0 60.6 25.0 18.0 43.0 5.6 12.0 17.6
1996 30.7 30.1 60.7 26.0 19.0 45.0 4.7 11.1 15.7
1997 32.3 26.2 58.5 29.0 15.0 44.0 3.3 11.2 14.5
1998 34.0 23.9 57.9 32.0 14.0 46.0 2.0 9.9 11.9
1999 36.0 24.7 60.8 33.0 14.0 47.0 3.0 10.7 13.8
2000 23.6 11.2 34.8 22.0 7.0 29.0 1.6 4.2 5.8
2001 19.5 11.0 30.5 19.0 7.0 26.0 0.5 4.0 4.5
2002 20.0 14.2 34.2 20.0 10.0 30.0 4.2 4.2
2003 19.0 15.8 34.8 19.0 11.0 30.0 4.8 4.8
2004 21.5 21.4 42.9 21.0 14.0 35.0 0.5 7.4 7.9
2005 21.0 21.6 42.6 21.0 16.0 37.0 5.6 5.6
2006 18.5 21.7 40.2 18.0 13.0 31.0 0.5 8.7 9.2
2007 19.0 22.5 41.5 18.0 13.0 31.0 1.0 9.6 10.6
2008 20.6 16.6 37.2 19.0 12.0 31.0 1.6 4.6 6.2
2009 16.5 13.0 29.5 16.0 9.0 25.0 0.5 4.0 4.5
2010 19.3 17.4 36.7 18.0 12.0 30.0 1.3 5.3 6.6
2011 18.3 16.4 34.6 17.0 11.0 28.0 1.3 5.3 6.6
2012 17.2 14.1 31.3 16.0 9.0 25.0 1.2 5.1 6.3
2013 18.2 14.9 33.2 17.0 9.0 26.0 1.2 5.9 7.1
2014 16.0 16.5 32.5 16.0 12.0 28.0 4.4 4.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SURNADAL (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 89 0.1 79.9 0.0
1981 98 0.1 86.7 0.1
1982 92 0.0 82.7 0.0
1983 98 0.1 88.6 0.1
1984 90 0.0 80.3 0.0
1985 93 0.1 81.5 0.0
1986 93 0.1 81.6 0.0
1987 89 0.0 80.3 0.0
1988 101 0.1 86.2 0.1
1989 106 0.1 91.1 0.1
1990 113 0.1 88.5 0.1
1991 115 0.1 86.9 0.1
1992 101 0.1 75.8 0.0
1993 113 0.1 73.8 0.0
1994 87 0.1 60.8 0.0
1995 84 0.0 60.6 0.0
1996 85 0.1 60.7 0.0
1997 80 0.0 58.5 0.0
1998 72 0.0 57.9 0.0
1999 70 0.0 60.8 0.0
2000 40 0.0 1.4 34.8 0.0
2001 34 0.0 1.3 30.5 0.0
2002 37 0.0 1.4 34.2 0.0
2003 37 0.0 1.4 34.8 0.0
2004 48 0.0 1.7 42.9 0.0
2005 44 0.0 1.6 42.6 0.0
2006 43 0.0 1.6 40.2 0.0
2007 45 0.0 1.6 41.5 0.0
2008 40 0.0 1.4 37.2 0.0
2009 32 0.0 1.1 29.5 0.0
2010 39 0.0 1.4 36.7 0.0
2011 37 0.0 1.3 34.6 0.0
2012 34 0.0 1.2 31.3 0.0
2013 36 0.0 1.3 33.2 0.0
2014 34 0.0 1.2 32.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SURNADAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
FINANSDEPARTEMENTET 12 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SURNADAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.7
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 12 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SURNADAL (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
50:6:18 JORDSKIFTERETTENE NORDMØRE JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
11:5:2:6:11 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDMØRE, SURNADAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:8:29 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I STANGVIK, TODALEN, ÅSSKARD, ØYE, MO OG RANES SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:15:37 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV SURNADAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.7
4:7:15:19:14 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT SURNADAL OG RINDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
16:3:5:43 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD SURNADAL FINANSDEPARTEMENTET 12 10.9