FORVALTNINGSDATABASEN

ØRLAND, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØRLAND (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 80 40 120 78 26 104 2 14 16
1981 99 45 144 94 31 125 5 14 19
1982 100 42 142 97 26 123 3 16 19
1983 103 47 150 99 26 125 4 21 25
1984 101 54 155 98 32 130 3 22 25
1985 97 54 151 94 30 124 3 24 27
1986 92 59 151 90 32 122 2 27 29
1987 91 54 145 89 29 118 2 25 27
1988 104 59 163 102 32 134 2 27 29
1989 91 67 158 89 38 127 2 29 31
1990 89 69 158 87 40 127 2 29 31
1991 88 70 158 85 40 125 3 30 33
1992 85 71 156 81 43 124 4 28 32
1993 76 78 154 73 44 117 3 34 37
1994 43 63 106 41 35 76 2 28 30
1995 45 64 109 43 31 74 2 33 35
1996 47 63 110 47 30 77 33 33
1997 49 62 111 47 34 81 2 28 30
1998 45 53 98 43 28 71 2 25 27
1999 40 54 94 39 31 70 1 23 24
2000 47 41 88 45 28 73 2 13 15
2001 44 37 81 42 26 68 2 11 13
2002 59 57 116 55 29 84 4 28 32
2003 24 35 59 22 22 44 2 13 15
2004 23 37 60 22 30 52 1 7 8
2005 19 34 53 17 22 39 2 12 14
2006 26 29 55 25 20 45 1 9 10
2007 21 32 53 21 25 46 7 7
2008 20 24 44 19 20 39 1 4 5
2009 20 20 40 20 17 37 3 3
2010 20 26 46 20 23 43 3 3
2011 18 28 46 17 24 41 1 4 5
2012 19 26 45 19 20 39 6 6
2013 17 24 41 17 21 38 3 3
2014 28 27 55 27 22 49 1 5 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØRLAND (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 79.2 32.7 111.9 78.0 26.0 104.0 1.2 6.7 7.9
1981 96.3 38.2 134.6 94.0 31.0 125.0 2.3 7.2 9.6
1982 98.5 34.7 133.2 97.0 26.0 123.0 1.5 8.7 10.2
1983 100.9 36.8 137.7 99.0 26.0 125.0 1.9 10.8 12.7
1984 99.7 42.6 142.3 98.0 32.0 130.0 1.7 10.6 12.3
1985 95.8 41.9 137.7 94.0 30.0 124.0 1.8 11.9 13.7
1986 90.9 45.1 136.0 90.0 32.0 122.0 0.9 13.1 14.0
1987 90.2 41.6 131.8 89.3 29.0 118.3 0.9 12.6 13.5
1988 102.5 45.7 148.2 102.0 32.0 134.0 0.5 13.7 14.2
1989 89.5 51.8 141.3 89.0 38.0 127.0 0.5 13.8 14.3
1990 87.5 54.5 142.0 87.0 40.0 127.0 0.5 14.5 15.0
1991 85.7 53.1 138.8 85.0 40.0 125.0 0.7 13.1 13.8
1992 82.0 54.1 136.1 81.0 43.0 124.0 1.0 11.1 12.1
1993 74.2 55.5 129.7 73.0 44.0 117.0 1.2 11.5 12.7
1994 42.0 47.6 89.6 41.0 35.0 76.0 1.0 12.6 13.6
1995 44.2 46.6 90.8 43.0 31.0 74.0 1.2 15.6 16.8
1996 47.0 44.2 91.2 47.0 30.0 77.0 14.2 14.2
1997 47.8 47.1 94.9 47.0 34.0 81.0 0.8 13.1 13.9
1998 44.0 41.0 85.0 43.0 28.0 71.0 1.0 13.0 14.0
1999 39.5 44.2 83.7 39.0 31.0 70.0 0.5 13.2 13.7
2000 45.6 34.3 79.9 45.0 28.0 73.0 0.6 6.3 6.9
2001 42.7 32.1 74.8 42.0 26.0 68.0 0.7 6.1 6.8
2002 56.9 47.8 104.7 55.0 29.0 84.0 1.9 18.8 20.7
2003 22.6 29.6 52.1 22.0 22.0 44.0 0.6 7.6 8.1
2004 22.1 33.8 55.9 22.0 30.0 52.0 0.1 3.8 3.8
2005 17.1 29.4 46.5 17.0 22.0 39.0 0.1 7.4 7.5
2006 25.1 25.8 50.8 25.0 20.0 45.0 0.1 5.8 5.8
2007 21.0 30.0 51.0 21.0 25.0 46.0 5.0 5.0
2008 19.8 22.6 42.4 19.0 20.0 39.0 0.8 2.6 3.4
2009 20.0 18.7 38.7 20.0 17.0 37.0 1.7 1.7
2010 20.0 24.7 44.7 20.0 23.0 43.0 1.7 1.7
2011 17.5 26.4 43.9 17.0 24.0 41.0 0.5 2.4 2.9
2012 19.0 24.0 43.0 19.0 20.0 39.0 4.0 4.0
2013 17.0 23.0 40.0 17.0 21.0 38.0 2.0 2.0
2014 27.1 24.3 51.4 27.0 22.0 49.0 0.1 2.3 2.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØRLAND (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 120 0.1 111.9 0.1
1981 144 0.1 134.6 0.1
1982 142 0.1 133.2 0.1
1983 150 0.1 137.7 0.1
1984 155 0.1 142.3 0.1
1985 151 0.1 137.7 0.1
1986 151 0.1 136.0 0.1
1987 145 0.1 131.8 0.1
1988 163 0.1 148.2 0.1
1989 158 0.1 141.3 0.1
1990 158 0.1 142.0 0.1
1991 158 0.1 138.8 0.1
1992 156 0.1 136.1 0.1
1993 154 0.1 129.7 0.1
1994 106 0.1 89.6 0.1
1995 109 0.1 90.8 0.1
1996 110 0.1 91.2 0.1
1997 111 0.1 94.9 0.1
1998 98 0.1 85.0 0.1
1999 94 0.1 83.7 0.1
2000 88 0.1 3.8 79.9 0.1
2001 81 0.1 3.5 74.8 0.1
2002 116 0.1 4.7 104.7 0.1
2003 59 0.0 2.3 52.1 0.0
2004 60 0.0 2.4 55.9 0.0
2005 53 0.0 2.2 46.5 0.0
2006 55 0.0 2.3 50.8 0.0
2007 53 0.0 2.1 51.0 0.0
2008 44 0.0 1.8 42.4 0.0
2009 40 0.0 1.7 38.7 0.0
2010 46 0.0 1.9 44.7 0.0
2011 46 0.0 1.9 43.9 0.0
2012 45 0.0 1.8 43.0 0.0
2013 41 0.0 1.7 40.0 0.0
2014 55 0.0 2.1 51.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØRLAND (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.2
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 6.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 31.8
DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØRLAND (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.2
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 6.4
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 31.8
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØRLAND (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:16:38 NAV SØR-TRØNDELAG NAV ØRLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.2
89:51:9:57 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØRLAND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:9:2:4:1 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT BREKSTAD TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 6.4
59:22:11 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE OPPHAUG DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:20:20 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT FOSEN LENSMANNSDISTIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 31.8
50:8:13 TINGRETTENE FOSEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0